Zasady przeglądu akt sprawy - zezwolenia na pobyt

W sprawach ZAKOŃCZONYCH wniosek o przegląd akt sprawy należy złożyć w formie papierowej, za pośrednictwem biura podawczego lub poczty. Urząd skontaktuje się z wnioskodawcą w celu wyznaczenia terminu przegląd akt sprawy.

Rejestracja wizyty w celu przeglądu akt sprawy w Portalu Cudzoziemca inPOL

Jeśli chcesz zapoznać się z aktami swojej sprawy - w Portalu Cudzoziemca inPOL na karcie danej sprawy wybierz opcję "Zgłoś wniosek o zapoznanie z aktami". Następnie podaj uzasadnienie i zapisz. Zgłoszenia są realizowane wg kolejności wysłania wniosku. Oczekuj na wiadomość SMS o wyznaczonym terminie na zapoznanie się z aktami. 

Rejestracja wizyty w celu przeglądu akt sprawy na platformie e-usługi

Jeśli chcesz zapoznać się z aktami swojej sprawy - na platformie e-usługi wybierz opcję -  Umów wizytę, następnie lokalizację Wydział Spraw Cudzoziemców ul. Marszałkowska 3/5 i kolejkę P - przegląd akt - czytelnia.
Urząd udostępnia 26 miejsc tygodniowo, przeglądy akt odbywają się w piątki w godzinach 8:30 do 15:00. W przypadku, gdy pełnomocnik lub strona chciałaby zapoznać się z kilkoma sprawami, prosimy o wpisywanie kilku numerów spraw, nie więcej jednak niż 3 sprawy w przypadku osób niespokrewnionych.

Zasady rejestracji wizyt w kalendarzu internetowym w kolejce P - przegląd akt - czytelnia   

 1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać następujące dane: imię, nazwisko, obywatelstwo, imię i nazwisko pełnomocnika ( w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu), polski numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 2. Wyżej wymienione dane podawane są obligatoryjnie w celu weryfikacji w dniu przeglądu akt oraz uzyskania numeru biletu.
 3. Osoba zapisana w systemie internetowej rezerwacji przybywa do urzędu co najmniej 10 min przed planowaną wizytą i udaje się przed wskazane stanowisko.
 4. Spóźnienie powyżej 5 min może skutkować odmową udostępnienia akt.
 5. Po dokonaniu rezerwacji internetowej nie ma możliwości zamiany osoby zapisanej.
 6. W celu odwołania wizyty należy poinformować Urząd za pośrednictwem formularza internetowego https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/
 7. W przypadku dokonania więcej niż jednej rezerwacji na te same dane osobowe w ciągu jednego dnia – administrator zastrzega sobie prawo usunięcia drugiego i kolejnych wpisów.
 8. Podczas umówionej wizyty przy stanowisku może przebywać tylko cudzoziemiec i pełnomocnik.
 9. Pracownik udostępniający akta nie poświadcza dokumentów za zgodność z oryginałem, nie udziela informacji dotyczących spraw bieżących oraz nie prowadzi konsultacji dotyczących legalizacji pobytu.
 10. Podanie niepełnych danych w formularzu, danych niezgodnych z prawdą lub zapis na przegląd akt w innym celu niż zapoznanie się z aktami, będzie skutkował usunięciem rezerwacji lub kategoryczną odmową przyjęcia interesanta.
 11. Wprowadzenie do formularza rezerwacji terminu treści obraźliwych, ośmieszających lub naruszających zasady współżycia społecznego, skutkuje usunięciem rezerwacji oraz zablokowaniem konta użytkownika.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi