Co powinienem wiedzieć - pobyt rezydenta długoterminowego

Wniosek o udzielenie zezwolenia na rezydenta długoterminowego składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski. Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego udziela, odmawia jego udzielenia albo cofa je wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego pobytu

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego udzielamy bezterminowo. Karta pobytu wydawana jest na 5 lat. Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu.

Dowiedz się, jak wymienić kartę pobytu.

Pełnomocnik/doręczenia

Jeśli wyjedziesz za granicę i nie ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy, powinieneś przynajmniej wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla Ciebie pisma pozostawimy w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Informuj nas o zmianie adresu do korespondencji, to przyspieszy procedurę.

Jeśli wyznaczyłeś pełnomocnika, dołącz do dokumentów oryginał pełnomocnictwa. Jeśli masz więcej niż jednego pełnomocnika, pamiętaj aby wskazać tego, o którego mamy wysyłać korespondencję.

Oryginały/tłumaczenia

Składaj dokumenty w oryginale (do wglądu) lub uwierzytelnionej kopii. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą wyślij je w oryginale wraz z prośbą o ich zwrot po naszym służbowym wykorzystaniu - po zakończeniu postępowania odeślemy do ciebie oryginały

Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Tłumacza przysięgłego znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi