Pobyt czasowy dla posiadaczy PESEL UKR – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć jeżeli:

 • posiadasz numer PESEL ze statusem UKR;
 • zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące;
 • głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest prowadzenie działalności gospodarczej – w przypadku spółki kapitałowej np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musisz w spółce posiadać udziały oraz pełnić funkcję statutow
Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 kwietnia 2023r.

Pamiętaj! Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej. Bazując na decyzji Rady UE o wprowadzeniu ochrony czasowej, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że okres pobytu uznawanego za legalny, który aktualnie kończy się 24 sierpnia br., zostanie stosownie wydłużony przynajmniej do 4 marca 2024 r.

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek?

Złożenie wniosku nie wymaga Twojego osobistego stawiennictwa w urzędzie - nie rezerwuj wizyty w Urzędzie. Osoby, które już zarezerwowały wizytę przez Portal Cudzoziemca inPOL zostaną obsłużone. Na wizytę powinny przynieść formularz wniosku wydrukowany z Modułu Obsługi Spraw.
 1. Wejdź na stronę Urzędu do Spraw Cudzoziemców Moduł Obsługi Spraw i utwórz konto;
 2. Zapoznaj się z informacjami i listą najczęściej popełnianych błędów;
 3. Wypełnij wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 4. Podaj we wniosku numer telefonu komórkowego, na który po zarejestrowaniu wniosku w urzędzie, dostaniesz kod dostępu do sprawdzania statusu sprawy w Portalu Cudzoziemca inPOL;
 5. Wydrukuj formularz wniosku i go podpisz;
 6. Na pierwszej stronie formularza dopisz: PESEL UKR;
 7. Wydrukowany formularz wraz z załącznikami wyślij pocztą do Wydziału Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Jak wypełnić wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce?

Jakie dokumenty złożyć?

 • wniosek w 2 egzemplarzach, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw
 • zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL ze statusem UKR lub oświadczenie o posiadaniu numeru PESEL ze statusem UKR. W przypadku osób składających wnioski osobiście i legitymujących się elektronicznym dokumentem potwierdzającym tożsamość – diia.pl potwierdzenie posiadania numeru PESEL ze statusem „UKR” zostanie zweryfikowane za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
 • 4 fotografie,
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży, a w przypadku braku ważnego dokumentu podróży – innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenie potwierdzające tożsamość i obywatelstwo wydane przez konsula Ukrainy. W przypadku powzięcia wątpliwości co do twojej tożsamości, zostaniesz wezwany w trakcie postępowania do przedłożenia oryginału ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego twoją tożsamość
 • załącznik nr 1 do wniosku - jeśli pełnisz funkcję w zarządzie spółki, którą utworzyłeś lub której udziały lub akcje objąłeś lub nabyłeś, prowadzisz sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza lub działasz w charakterze prokurenta. Jeśli pełnisz kilka funkcji, załącznik nr 1 złóż do każdej wymienionej funkcji osobno.
Załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające, że posiadasz:

Do 24.08.2023r. nie wymagamy dokumentów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej

 Jeśli jesteś członkiem zarządu lub prokurentem w spółce kapitałowej i posiadasz w niej udziały do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające, że posiadasz:

Jednym z dokumentów, które możesz złożyć, jest uchwała wspólników przyznająca honorarium z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub umowa o pracę na wykonywanie pracy jako członek zarządu. Jeżeli uzyskujesz dochód z innych źródeł, możesz również złożyć umowę o pracę w innej firmie.
Umowa o pracę na wykonywanie pracy jako członek zarządu musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do zawierania umów z członkami zarządu – należy złożyć dokument to potwierdzający (np. pełnomocnictwo). Pamiętaj, że nie możesz podpisać umowy sam ze sobą. W przypadku gdy jesteś jedynym udziałowcem w spółce, uchwała przyznająca Ci wynagrodzenie powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Poza tym, niezbędne będą dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy w roku poprzedzającym złożenie wniosku, firma osiągnęła dochód wymagany ustawą o cudzoziemcach. Wymagany dochód to 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota dochodu liczona jest wg stawki w roku poprzedzającym złożenie wniosku,  w województwie, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność funkcjonowała w uprzednim roku podatkowym obowiązkowo złóż:

 • CIT – 8 PIT za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej spółki.

Ponadto, złóż:

 • dokumenty potwierdzające, że twoja działalność zatrudniała przynajmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce, posiadających status uchodźcy nadany w Polsce, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, zgodę na pobyt tolerowany w Polsce, korzystających z ochrony czasowej w Polsce, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej, obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi na czas nieokreślony i  w pełnym wymiarze czasu pracy, min. przez 1 rok przed złożeniem wniosku.

Dokumenty wskazujące możliwość spełnienia tych warunków w przyszłości:

 • aktualny rachunek zysków i strat,
 • aktualny bilans spółki,
 • biznesplan,
 • wyciąg z konta bankowego spółki, potwierdzający posiadanie środków finansowych na bieżącą działalność,
 • zawarte umowy/kontrakty,
 • potwierdzenie dokonanych inwestycji np. faktury VAT, rachunki,
 • umowy najmu lokalu użytkowego,
 • umowy o pracę/zlecenie z pracownikami,
 • inne dokumenty finansowe potwierdzające kondycję finansową spółki.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

 Jeśli pełnisz funkcję w zarządzie spółki, ale nie posiadasz udziałów:

Jeśli pełnisz funkcję w zarządzie danej spółki i nie posiadasz udziałów w tej spółce, złóż wniosek o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Oprócz spełnienia warunków do uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, będziesz musiał wykazać, że spółka, w której pełnisz funkcję spełnia warunki dochodowe. Wówczas złóż dokumenty dotyczące działalności gospodarczej, o których mowa powyżej.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

W trakcie postępowania informuj nas o każdej zmianie związanej z pracą, miejscem zamieszkania/adresem do korespondencji.

Co powinienem wiedzieć?

Przekazanie danych osobie weryfikującej (weryfikacja przy wykorzystaniu aplikacji mWeryfikator)

 1. Wybranie funkcji „Przekaż” na dolnej belce menu przez Obywatela,
 2. Na ekranie widoczny będzie napis "Przekaż dane" należy wybrać umieszczoną pod nim ikonę z opisem "Osobie weryfikującej Twoją tożsamość",
 3. Na ekranie wyświetlona zostanie lista przekazywanych danych.
 4. Po wybraniu "Przekaż" wyświetlony zostanie kod QR.
 5. Pokazanie do zeskanowania kodu QR osobie weryfikującej,
 6. Użytkownik mWeryfikatora zobaczy na swoim urządzeniu dane Obywatela — imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości, a także datę weryfikacji. Może też sprawdzić aktualność certyfikatu online.
Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Zasady przeglądu akt sprawy znajdziesz TUTAJ.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu możemy wydać po zamieszczeniu w dokumencie obrazu linii papilarnych, które znajdują się w rejestrze obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Jeśli obraz Twoich linii papilarnych nie będzie znajdował się w rejestrze lub nie będzie możliwości ich umieszczenia w karcie pobytu poinformujemy Cię o konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.

Oczekuj na wiadomość SMS z terminem odbioru decyzji i karty. Pamiętaj, aby informować Urząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz numeru kontaktowego.

W przypadku, gdy nie będziesz mógł stawić się po odbiór karty w wyznaczonym terminie, zgłoś ten fakt poprzez formularz kontaktowy który znajduje się tutaj.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Gdzie/w jaki sposób założyć działalność gospodarczą?

Jeżeli chcesz dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  zwróć się do Urzędu Miasta/Gminy. W Warszawie właściwy będzie:

 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Szczegółowe informacje znajdziesz...
czytaj całą odpowiedź...

Prowadzę w Polsce działalność gospodarczą. Czy mogę złożyć wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, a złożysz wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę to odmówimy wszczęcia postępowania. Wynika to z art. 116 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym, poza przypadkami, o których...

czytaj całą odpowiedź...

Jestem wspólnikiem spółki z o.o. i pełnię w niej funkcję prezesa zarządu – czy mogę złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w tej firmie na innym stanowisku np. kucharza, czy muszę się ubiegać o zezwolenie na pobyt czasowy...

w celu wykonywania działalności gospodarczej? 

Jeśli posiadasz udziały w spółce, pełnisz funkcję w zarządzie, złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie wymagania musi spełnić prowadzona działalność, bym mógł uzyskać zezwolenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Podstawowe wymagania to:

 • dochodowe: w roku poprzedzającym złożenie wniosku Twój podmiot musi osiągnąć  dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie, w którym spółka lub działalność ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Średnie...
czytaj całą odpowiedź...

Jakie są minimalne wymagania finansowe, które musi spełniać spółka aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w trybie art. 142 ust. 1 pkt 3 lit. b – tryb warunkowy?

Jeżeli spółka nie spełnia warunków(u) dochodowego oraz nie zatrudnia obywateli polskich/cudzoziemców, należy wykazać, że posiada wystarczające środki które pozwolą spełnić w przyszłości te warunki. Warto przedłożyć dokumenty wskazujące, że spółka/działalność ma wystarczające środki do...

czytaj całą odpowiedź...