Jakie wymagania musi spełnić prowadzona działalność, bym mógł uzyskać zezwolenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Dodano: 28.11.2019

Podstawowe wymagania to:

  • dochodowe: w roku poprzedzającym złożenie wniosku Twój podmiot musi osiągnąć  dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie, w którym spółka lub działalność ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Średnie wynagrodzenie ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, a jego wysokość można sprawdzić tu.
  • zatrudnienie: zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami. Przy czym cudzoziemcy muszą być uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jeżeli nie spełniasz wymagań dochodowych lub zatrudnienia, musisz wykazać, że prowadzisz działania, które pozwolą spełnić w przyszłości te warunki, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi