Małżonek ma zezwolenie na pobyt

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek, jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące i jeżeli małżonek, do którego dołączasz zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
 • w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
 • co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu prowadzenia badań naukowych lub wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu mobilności długoterminowej naukowca;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z przebywaniem bezpośrednio przed złożeniem wniosku o jego udzielenie na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, zakończyłeś prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i poszukujesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy lub planujesz rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej,
 • na podstawie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia
 • w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Wydrukowany i prawidłowo wypełniony wniosek składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. 

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca inPOL i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Wnioski o pobyt czasowy przyjmowane są w 3 lokalizacjach w Warszawie:

 1. ul. Marszałkowska 3/5, kolejka X 
 2. Pl. Bankowy 3/5 , wejście "G", kolejka G 
 3. Al. Jerozolimskie 28, kolejka F 

Wolne terminy udostępniamy każdego dnia, więc jeśli dziś nie ma już dostępnych miejsc, spróbuj jutro. Warto złożyć kompletnie uzupełniony wniosek osobiście, ponieważ znacznie usprawni to procedurę legalizacji twojego pobytu. Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście  do ostatniego dnia  legalnego pobytu, dla zachowania terminu prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony  wniosek w wersji papierowej pocztą

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej. Jeżeli złożysz wniosek pocztą, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu, a proces legalizacji pobytu znacznie się wydłuży. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście we wskazanym terminie, w celu m.in. złożenia odcisków palców .Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Wizytę możesz umówić jedynie po wypełnieniu wniosku na portalu cudzoziemca inPOL.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Jeżeli przebywasz na terytorium Polski i wniosek składasz w swoim imieniu:

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne): 

OPŁAĆ ONLINE 

Dokonanie wyżej wskazanych czynności w terminie, przy zachowaniu warunku złożenia wniosku w czasie legalnego pobytu, umożliwi umieszczenie w twoim paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Natomiast w sytuacji usunięcia braków formalnych po upływie wyznaczonego terminu, a przed wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, za datę złożenia wniosku należy uznać dzień uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku. W powyższej sytuacji, nie ma możliwości umieszczenia w paszporcie  stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.

 Jeżeli przebywasz poza granicami Polski i wniosek w Twoim imieniu składa małżonek mieszkający w Polsce:

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne): 

 • wniosek w jednym egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez małżonka zamieszkującego w Polsce; 

 • 4 fotografie;

 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), uwierzytelniona przez konsula RP. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny  dokument potwierdzający tożsamość;

 • pisemna zgoda na złożenie w Twoim imieniu wniosku przez małżonka;

 • do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że wniosłeś opłatę skarbową w wysokości 340 zł

 OPŁAĆ ONLINE 

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Natomiast w sytuacji usunięcia braków formalnych po upływie wyznaczonego terminu, a przed wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, za datę złożenia wniosku należy uznać dzień uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku. 

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.
Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty Twojego utrzymania będzie pokrywał małżonek, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co powinienem wiedzieć?

Jeżeli małżonek, z którym chcesz zamieszkać na terytorium Polski NIE posiada żadnego z wyżej wymienionych tytułów pobytowych, twój wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy rozpatrzymy na zasadach określonych dla cudzoziemca, którego małżonek ubiega się o pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy. Sprawdź warunki udzielenia zezwolenia

W trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy małżonkowi cudzoziemca ustalamy, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez nas dowodów w sprawie, w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, które wskazałeś we wniosku oraz okoliczności dotyczących celu zawarcia małżeństwa.

Jeżeli przebywasz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, powinieneś wystąpić o wizę  w celu realizacji otrzymanego zezwolenia. Po przyjeździe do Polski powinieneś złożyć wniosek o wydanie karty pobytu.

Otrzymałeś decyzję niezgodną z Twoim żądaniem?

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  Odwołanie wnosisz za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli Wojewoda Mazowiecki uzna, że Twoje odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeśli po otrzymaniu odwołania Wojewoda nie wyda nowej decyzji to wówczas akta Twojej sprawy wraz z odwołaniem zostaną przekazane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przez organ.

Zasady przęglądu akt sprawy znajdziesz TUTAJ.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu wydajemy po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia.

Oczekuj na wiadomość SMS z terminem odbioru decyzji i karty. Pamiętaj, aby informować Urząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz numeru kontaktowego.

W przypadku, gdy nie będziesz mógł stawić się po odbiór karty w wyznaczonym terminie, zgłoś ten fakt poprzez formularz kontaktowy który znajduje się tutaj.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Twoim imieniu składał małżonek. po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, powinieneś wystąpić o wizę w celu realizacji otrzymanego zezwolenia. Po przyjeździe do Polski powinieneś złożyć wniosek o wydanie karty pobytu.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Mam kartę pobytu/złożyłem wniosek o kartę pobytu i chcę sprowadzić do Polski członków rodziny. Jak zalegalizować pobyt żony i dzieci w Polsce?

Sprawdź warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodziny: małżonka, małoletniego dziecka

Mam kartę pobytu czasowego od roku. Moja żona przyjechała do mnie i będzie składać wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, powołując się na pobyt ze mną. Czy dostanie kartę pobytu z „dostępem do rynku pracy”?

Jeżeli jest to Twoja pierwsza karta na pobyt czasowy, żona otrzymując zezwolenie na podstawie pobytu z Tobą, nie otrzyma karty z „dostępem do rynku pracy”. Kartę z „dostępem do rynku pracy” żona może otrzymać w chwili, gdy przebywasz już w Polsce co najmniej przez okres 2 lat na podstawie...

czytaj całą odpowiedź...

Czy urząd wymaga zaświadczenia z przedszkola/szkoły dzieci cudzoziemców?

Co do zasady do udzielenia zezwolenia, urząd nie wymaga przedstawienia zaświadczeń ze szkoły lub przedszkola. Jeśli jednak zaistnieją okoliczności, wymagające wyjaśnienia – wówczas zostaniesz wezwany do uzupełnienia tych dokumentów. Pamiętaj, że w Polsce istnieje obowiązek szkolny dziecka do...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu należy dołączyć do wniosku dziecka, jeżeli wniosek w imieniu dziecka złożyła matka, która nie pracuje i jest na utrzymaniu męża, który nie jest opiekunem?

 • Jeżeli matka dziecka jest małżonką obywatela polskiego nie trzeba przedstawiać dokumentów potwierdzających posiadanie dochodu.
 • Jeżeli matka nie jest małżonką obywatela Polski, w celu potwierdzenia posiadania dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania, można przedstawić...
czytaj całą odpowiedź...

Dochód cudzoziemca składającego wnioski w imieniu dzieci jest niewystarczający. Czy może on dołączyć do wniosku dokument potwierdzający prawo do zasiłków/świadczeń (np. 500 plus)?

Do dochodu nie wlicza się m. in. jednorazowych świadczeń socjalnych, zasiłków celowych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej, świadczenia wychowawczego tzw. 500+ czy świadczeń dla posiadaczy Kart Polaka. Tym samym środki uzyskiwane za pomocą...

czytaj całą odpowiedź...