Posiadam w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek, jeśli przebywasz na terytorium Polski nieprzerwanie  przez okres nie krótszy niż 5 lat od nadania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody ze względów humanitarnych.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście, po upływie 5 lat od nadania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody ze względów humanitarnych.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca inPOL i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie. 

Wnioski o pobyt stały przyjmowane są wyłącznie w jednej lokalizacji w Warszawie:

        ul. Krucza 5/11, wejście "E" kolejka S

Wizytę możesz umówić jedynie po wypełnieniu wniosku na portalu cudzoziemca inPOL.

Wolne terminy są udostępniane każdego dnia, więc jeśli dziś nie ma już dostępnych miejsc, spróbuj jutro. Warto złożyć kompletnie wypełniony wniosek osobiście, ponieważ znacznie usprawni to procedurę legalizacji twojego pobytu. Jeżeli nie będziesz miał takiej możliwości prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej. Jeżeli złożysz wniosek pocztą, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu, a proces legalizacji pobytu znacznie się wydłuży. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście we wskazanym terminie, w celu m.in. złożenia odcisków palców. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

W przypadku gdy składasz wniosek dla dziecka, które ukończyło 6. rok życia, konieczne będzie także jego stawiennictwo.

Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

OPŁAĆ ONLINE

Dokonanie wyżej wskazanych czynności w terminie, przy zachowaniu warunku złożenia wniosku w czasie legalnego pobytu, umożliwi umieszczenie w twoim paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.
Natomiast w sytuacji usunięcia braków formalnych po upływie wyznaczonego terminu, a przed wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, za datę złożenia wniosku należy uznać dzień uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku. W powyższej sytuacji, nie ma możliwości umieszczenia w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • decyzja potwierdzająca, że posiadasz status uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub pobyt ze względów humanitarnych,

  • w przypadku, gdy jednorazowy pobyt poza terytorium Polski trwał dłużej niż 6 miesięcy, a wszystkie pobyty przekroczyły łącznie 10 miesięcy – dokumenty potwierdzające, że Twój pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie

W trakcie postępowania możesz być poproszony o przyjście do urzędu na rozmowę, aby złożyć dodatkowe wyjaśnienia. 

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony. Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Zasady przeglądu akt sprawy znajdziesz TUTAJ.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu wydajemy po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia.

Oczekuj na wiadomość SMS z terminem odbioru decyzji i karty. Pamiętaj, aby informować Urząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz numeru kontaktowego.

W przypadku, gdy nie będziesz mógł stawić się po odbiór karty w wyznaczonym terminie, zgłoś ten fakt poprzez formularz kontaktowy który znajduje się tutaj.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Jestem w związku małżeńskim z obywatelką polską od 3 lat, ale dotąd mieszkaliśmy poza terytorium Polski. Czy mogę ubiegać się o pobyt stały w Polsce?

Nie. O pobyt stały będziesz mógł się ubiegać dopiero po 2 latach nieprzerwanego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Jeśli nigdy wcześniej nie ubiegałeś się pobyt czasowy w Polsce, a zamierzasz...

czytaj całą odpowiedź...

W czasie ważności karty pobytu w Polsce uzyskanej 2 lata temu z uwagi na małżeństwo zawarte ponad 3 lata temu z obywatelem polskim, mieszkałam 1 rok w Niemczech – czy mogę już złożyć wniosek o pobyt stały?

To zależy od powodów zamieszkiwania na terytorium Niemiec – co do zasady, łączny okres pobytu poza Polską w okresie wymaganym do ubiegania się o pobyt stały nie może przekroczyć jednorazowo więcej niż 6 miesięcy a łącznie wszystkie pobyty poza terytorium RP nie mogą być dłuższe niż 10 miesięcy...

Moje dziecko urodziło się w Polsce, nie ma teraz żadnego dokumentu legalizującego pobyt w Polsce – czy skoro ja posiadam zezwolenie na pobyt stały, dziecko może je także otrzymać?

Jeżeli dziecko urodziło się po udzieleniu tobie zezwolenia na pobyt stały lub przed jego udzieleniem, ale pod warunkiem, że urodziło się w okresie gdy posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy lub przebywałeś w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych...

czytaj całą odpowiedź...

Mam pobyt stały w Polsce, czy moja rodzina otrzyma pobyt stały od razu po przyjeździe do Polski po raz pierwszy?

O pobyt stały możesz ubiegać się tylko dla dziecka urodzonego po udzieleniu Tobie zezwolenia na pobyt stały jak i dziecka urodzonego przed jego udzieleniem, ale pod warunkiem, że urodziło się w okresie, gdy posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy. Sprawdź warunki udzielenia...

czytaj całą odpowiedź...

Mam Kartę Polaka – jakie dokumenty muszę złożyć, żeby uzyskać pobyt stały na terytorium Polski?

Oprócz wniosku, ważnego dokumentu podróży i zdjęć, do wniosku musisz złożyć ważną Kartę Polaka oraz dokumenty potwierdzające, że zamierzasz osiedlić się w Polsce na stałe, a także zaświadczenia o niekaralności w Polsce oraz o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi w Polsce. Wniosek o pobyt...

czytaj całą odpowiedź...