Uznanie za repatrianta

Kogo dotyczy wniosek?

Dotyczy osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie w drodze uznania za repatrianta i spełniają warunki wskazane w art. 16 ustawy o repatriacji.

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca inPOL i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Warunki, które muszę spełnić

Stosownie do art. 16 obowiązującej ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

W I PRZYPADKU (ART. 16 UST. 1): 

 1. jest polskiego pochodzenia
 2. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 3. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;
 4. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub przysługującego jej w związku z odbywaniem studiów prawa pobytu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej  i członków ich rodzin;
 5. złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej.

W II PRZYPADKU (ART. 16 UST. 2): 

 1. jest polskiego pochodzenia
 2. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 3. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;
 4. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu;
 5. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

W III PRZYPADKU (ART. 16 UST. 2A): 

 1. uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako małżonek repatrianta;
 2. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;
 3. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
ZWRÓĆ UWAGĘ!
 • Ważność twojego paszportu lub dokumentu podróży oraz karty pobytu nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili składania wniosku;
 • dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite. Dane widniejące w polskich aktach stanu cywilnego muszą być jednolite;
 • wypełniając wniosek o uznanie za repatrianta, posługujesz się tymi danymi osobowymi, które widnieją w odpisach aktów stanu cywilnego wydanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;
 • w toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez ciebie dodatkowych dokumentów albo informacji niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego;
 • złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi;
 • obywatelstwo polskie nabywasz z dniem, w którym decyzja o uznaniu za repatrianta stała się ostateczna;
 • jeśli posiadasz Kartę Polaka, to w chwili odbioru dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego w drodze uznania za repatrianta jesteś zobowiązany/a do jej zwrotu. Z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego posiadana Karta Polaka traci ważność z mocy prawa.
   

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego składasz w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz, polski konsul poza granicami RP lub bezpłatnie pracownik Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu). Jeżeli działasz za pośrednictwem polskiego adwokata, polskiego radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, to również taki pełnomocnik może uwierzytelnić kopie dokumentów.

Występując o uznanie za repatrianta, składasz:

 • wniosek sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.);
 • zdjęcie biometryczne (1 szt.);
 • twój życiorys;
 • odpis skrócony lub zupełny twojego aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i – w miarę możliwości wpisania - nazwisko rodowe matki;
 • odpis skrócony lub zupełny twojego aktu małżeństwa - nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim. Jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o tym fakcie;
 • stronę twojego ważnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający twoją tożsamość i obywatelstwo;
 • twoją ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego. Jeśli legitymujesz się kartą pobytu wydaną przez innego wojewodę, to przed złożeniem wniosku o uznanie za repatrianta koniecznie wymień ją na kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego;
 • decyzję zezwalającą na twój pobyt w Polsce, wydaną przez właściwy organ;
 • twoje oświadczenie, że wobec ciebie nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10a ustawy;
 • decyzję w sprawie wydania ci Karty Polaka, o ile jesteś/byłeś/aś posiadaczem tego dokumentu.
KONIECZNIE ZWRÓĆ UWAGĘ!

Jeżeli występujesz o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy (I PRZYPADEK), to dodatkowo załączasz:

 • decyzję konsula RP o uznaniu ciebie za osobę polskiego pochodzenia. Jeśli nie posiadasz takiej decyzji, to do akt sprawy musisz załączyć wniosek skierowany do właściwego miejscowo konsula o uznanie ciebie za osobę polskiego pochodzenia, a także dokumenty potwierdzające twoje polskie pochodzenie. Dokumenty te zostają przekazane konsulowi właściwemu ze względu na twoje ostatnie miejsce zamieszkania na stałe za granicą Polski w celu wydania decyzji o uznaniu ciebie za osobę polskiego pochodzenia;
 • zaświadczenie wystawione przez szkołę wyższą w Polsce potwierdzające, że pobierałeś/aś naukę na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi;
 • odpis twojego dyplomu ukończenia szkoły wyższej w Polsce;
 • dokumenty potwierdzające fakt twojego stałego zamieszkiwania przed dniem 1 stycznia 2001 r. na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Jeżeli występujesz o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy (II PRZYPADEK), to dodatkowo załączasz:

 • decyzję konsula RP o uznaniu ciebie za osobę polskiego pochodzenia. Jeśli nie posiadasz takiej decyzji, to do akt sprawy załączasz wniosek skierowany do właściwego miejscowo konsula o uznanie ciebie za osobę polskiego pochodzenia, a także dokumenty potwierdzające twoje polskie pochodzenie. Dokumenty te zostają przekazane konsulowi właściwemu ze względu na twoje ostatnie miejsce zamieszkania na stałe za granicą Polski w celu wydania decyzji o uznaniu ciebie za osobę polskiego pochodzenia;
 • dokumenty potwierdzające fakt twojego stałego zamieszkiwania przed dniem 1 stycznia 2001 r. na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 • dokumenty potwierdzające twoje źródła utrzymania w Polsce;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Jeżeli występujesz o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 2A ustawy (III PRZYPADEK), to dodatkowo załączasz:

Dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł utrzymania w Polsce nie są konieczne w sytuacji osób, którym przysługują uprawnienia emerytalne lub rentowe na terytorium RP, jeżeli osoby te ubiegają się o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 2 lub ust. 2a ustawy o repatriacji.

Gdzie złożyć wniosek?

W siedzibie Urzędu:
w Wydziale Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, pokój A2, stanowisko nr 20
godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.00.

Wniosek o uznanie za repatrianta możesz złożyć osobiście w Oddziale Obywatelstwa i Repatriacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę poprzez portal cudzoziemca. Do pokoju A2 trafisz, gdy wchodząc do Urzędu, przejdziesz korytarz znajdujący się po prawej stronie. Wchodzisz na najbliższą klatkę schodową i kierujesz się na I piętro.

W Biurze Podawczym:
ul. Marszałkowska 3/5, parter
godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.00.
Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.
Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi.
Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

W Punkcie Obsługi Klienta:
pl. Bankowy 3/5, wejście F (od al. Solidarności)
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00.

Dokumenty składane w Punkcie Obsługi Klienta nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.

Pocztą na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

Dokumenty przesyłane pocztą muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub polskiego konsula.

Jakie opłaty muszę wnieść?

 • Decyzja o uznaniu za repatrianta nie podlega opłacie skarbowej;
 • pełnomocnictwo złożone w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji także nie podlega opłacie skarbowej [por. art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. i) obowiązującej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej].

Jak długo będę czekać na decyzję?

Termin zakończenia postępowania zależy od tego, kiedy organ zgromadzi wszystkie niezbędne informacje i dokumenty. 
Przed wydaniem decyzji w sprawie Urząd zwraca się do Szefa Agencji Wywiadu, Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także – w razie potrzeby - do innych instytucji i organów o udzielenie informacji o osobie ubiegającej się o wydanie decyzji mających znaczenie dla postępowania. Organy udzielają odpowiedzi w terminie do 30 dni, ale w niektórych przypadkach termin ten jest przedłużony do 3 miesięcy. 
Natomiast w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji  publicznej załatwiają sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przy czym do terminów określonych w tych przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji i okresów opóźnień spowodowanych z twojej winy albo przyczyn niezależnych od organu.

Dodatkowe informacje

Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1105).
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku (Dz. U. 2018 poz. 1199).

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. 

Tryb odwoławczy

Jeżeli jesteś niezadowolony/a z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Jak mogę złożyć wniosek o uznanie za repatrianta?

Wniosek można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę poprzez Portal Cudzoziemca inPOL. Wniosek można złożyć także w Biurze Podawczym Wydziału Spraw...

czytaj całą odpowiedź...

Ile wynosi opłata skarbowa za uznanie za repatrianta?

Wydanie decyzji o uznaniu za repatrianta nie podlega opłacie skarbowej.

Nie posiadam decyzji konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia. Co muszę zrobić?

Osoba, która nie posiada takiej decyzji dołącza do akt sprawy wniosek skierowany do właściwego konsula o uznanie za osobę...

czytaj całą odpowiedź...

Czy mogę dołączyć do wniosku mój zagraniczny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem?

Nie, odpisy aktów stanu cywilnego muszą być wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie...

czytaj całą odpowiedź...

Czy mój polski odpis aktu urodzenia musi zawierać nazwisko rodowe mojej matki, żeby złożyć wniosek o uznanie za repatrianta?

Nie, w sprawie o uznanie za repatrianta odpis aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu...

czytaj całą odpowiedź...