Pobyt czasowy dla posiadaczy PESEL UKR – NIEBIESKA KARTA UE

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć jeżeli:

 • posiadasz numer PESEL ze statusem UKR;
 • zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące;
 • głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 kwietnia 2023r.

Pamiętaj! Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej. Bazując na decyzji Rady UE o wprowadzeniu ochrony czasowej, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że okres pobytu uznawanego za legalny, który aktualnie kończy się 24 sierpnia br., zostanie stosownie wydłużony przynajmniej do 4 marca 2024 r.

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek?

Złożenie wniosku nie wymaga Twojego osobistego stawiennictwa w urzędzie - nie rezerwuj wizyty w Urzędzie. Osoby, które już zarezerwowały wizytę przez Portal Cudzoziemca inPOL zostaną obsłużone. Na wizytę powinny przynieść formularz wniosku wydrukowany z Modułu Obsługi Spraw.
 1. Wejdź na stronę Urzędu do Spraw Cudzoziemców Moduł Obsługi Spraw i utwórz konto;
 2. Zapoznaj się z informacjami i listą najczęściej popełnianych błędów;
 3. Wypełnij wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 4. Podaj we wniosku numer telefonu komórkowego, na który po zarejestrowaniu wniosku w urzędzie, dostaniesz kod dostępu do sprawdzania statusu sprawy w Portalu Cudzoziemca inPOL;
 5. Wydrukuj formularz wniosku i go podpisz;
 6. Na pierwszej stronie formularza dopisz: PESEL UKR;
 7. Wydrukowany formularz wraz z załącznikami wyślij pocztą do Wydziału Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Jak wypełnić wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce?

Jakie dokumenty złożyć?

 • wniosek w 2 egzemplarzach, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL ze statusem UKR lub oświadczenie o posiadaniu numeru PESEL ze statusem UKR. W przypadku osób składających wnioski osobiście i legitymujących się elektronicznym dokumentem potwierdzającym tożsamość – diia.pl potwierdzenie posiadania numeru PESEL ze statusem „UKR” zostanie zweryfikowane za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
 • 4 fotografie;
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży, a w przypadku braku ważnego dokumentu podróży – innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenie potwierdzające tożsamość i obywatelstwo wydane przez konsula Ukrainy. W przypadku powzięcia wątpliwości co do twojej tożsamości, zostaniesz wezwany w trakcie postępowania do przedłożenia oryginału ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego twoją tożsamość
 • załącznik nr 1 do wniosku kompletnie wypełniony przez pracodawcę, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy;
 • załącznik nr 2 do wniosku, wypełniony w całości przez Ciebie.
Załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo. Pamiętaj, że warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów np. umowy o pracę/zlecenie. Załącznik nr 1 do wniosku potwierdza posiadanie przez Ciebie celu pobytu w Polsce powyżej 3 miesięcy oraz ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie).
Roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie i załączniku nr 1 do wniosku, nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o pobyt czasowy – czyli w 2023 r. nie może być niższe niż 9.519,23 zł.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

W trakcie postępowania informuj nas o każdej zmianie związanej z pracą, miejscem zamieszkania/adresem do korespondencji.

Co powinienem wiedzieć?

Przekazanie danych osobie weryfikującej (weryfikacja przy wykorzystaniu aplikacji mWeryfikator)

 1. Wybranie funkcji „Przekaż” na dolnej belce menu przez Obywatela,
 2. Na ekranie widoczny będzie napis "Przekaż dane" należy wybrać umieszczoną pod nim ikonę z opisem "Osobie weryfikującej Twoją tożsamość",
 3. Na ekranie wyświetlona zostanie lista przekazywanych danych.
 4. Po wybraniu "Przekaż" wyświetlony zostanie kod QR.
 5. Pokazanie do zeskanowania kodu QR osobie weryfikującej,
 6. Użytkownik mWeryfikatora zobaczy na swoim urządzeniu dane Obywatela — imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości, a także datę weryfikacji. Może też sprawdzić aktualność certyfikatu online.
Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę.

Zasady przeglądu akt sprawy znajdziesz TUTAJ.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu możemy wydać po zamieszczeniu w dokumencie obrazu linii papilarnych, które znajdują się w rejestrze obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Jeśli obraz Twoich linii papilarnych nie będzie  znajdował się w rejestrze lub nie będzie możliwości ich umieszczenia w karcie pobytu poinformujemy Cię o konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.

Oczekuj na wiadomość SMS z terminem odbioru decyzji i karty. Pamiętaj, aby informować Urząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz numeru kontaktowego.

W przypadku, gdy nie będziesz mógł stawić się po odbiór karty w wyznaczonym terminie, zgłoś ten fakt poprzez formularz kontaktowy który znajduje się tutaj.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Kto, kiedy może ubiegać się o udzielenie zezwolenia w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

O zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest praca w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych albo posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na danym stanowisku. Warunkiem udzielenia zezwolenia na pobyt w...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • umowę o pracę/zlecenie/dzieło na okres co najmniej 1 roku;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych – dyplom ukończenia studiów lub dokument potwierdzający 5 letnie doświadczenie zawodowe na danym stanowisku np. świadectwo pracy;
 • ubezpieczenie...
czytaj całą odpowiedź...

Na jaki okres uzyskam zezwolenie w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

Okres udzielenia zezwolenia zależy od okresu obowiązywania Twojej umowy o pracę. Jeśli umowa jest ważna przez okres krótszy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres o 3 miesiące dłuższy niż umowa, ale nie na dłużej niż 3 lata. Gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 3 lata,...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie dokumenty potwierdzają posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych?

Dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokumenty potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe, np. świadectwo pracy.

Dokumenty w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Dyplom został wydany na Ukrainie – czy muszę przedłożyć dokument przetłumaczony?

Tak. Musisz złożyć dyplom wraz z tłumaczeniem wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.