Zezwolenie na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i celem Twojego pobytu jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza również jednoczesne posiadanie udziałów lub akcji w spółce oraz wykonywanie pracy poprzez:

 • pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzyłeś lub której udziały lub akcje objąłeś lub nabyłeś;
 • prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza;
 • działanie w charakterze prokurenta.

Wydrukowany i prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek we wskazanym terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w twojej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca InPOL i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Jeśli prowadzisz w Polsce działalność gospodarczą i złożysz wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, będziemy zmuszeni odmówić wszczęcia postępowania. Jeśli pełnisz funkcję w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji nie posiadasz, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pamiętaj jednak, że wtedy również będziemy sprawdzać kondycję firmy, w której pracujesz.

Postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej wymaga przeanalizowania wielu dokumentów finansowych firmy, a także zbadania wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na polską gospodarkę, dlatego postępowania są bardziej skomplikowane i dłużej trwają. Pamiętaj, że skompletowanie jak największej liczby dokumentów dotyczących prowadzonej działalności przy złożeniu wniosku znacznie usprawnia procedurę.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie  wypełniony wniosek złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie. 
Wnioski o pobyt czasowy przyjmowane są w 3 lokalizacjach w Warszawie:
1. ul. Marszałkowska 3/5, kolejka X 
2. Pl. Bankowy 3/5 , wejście "G", kolejka G 
3. Al. Jerozolimskie 28, kolejka F 

Aby zarezerwować wizytę w urzędzie - wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy i wskaż w nim obowiązkowo zgodnie z regulaminem zapisów WSC numer identyfikacyjny wniosku wypełnionego w systemie MOS  oraz w systemie inPOL

Do dokonania rezerwacji niezbędne jest wypełnienie wniosku w systemie MOS i inPOL.

Na podany w systemie inPOL numer telefonu będziemy na bieżąco przesyłać niezbędne informacje w sprawie, w tym sms z informacją o odbiorze karty pobytu.

Jeżeli prawidłowo wypełnisz formularz -  otrzymasz automatyczną informację dotyczącą wysłanego zgłoszenia.

Następnie, w ciągu 5 dni roboczych otrzymasz  informację z terminem i miejscem wizyty na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. O zapisie będzie decydowała kolejność wpływu zgłoszenia.

Jeżeli otrzymasz informację, że limit zapisów został wyczerpany z powodu braku miejsc bądź wprowadzonych nieprawidłowych danych zapraszamy do zapisów w kolejnej sesji. Informacje odnośnie kolejnej sesji dostępne będą na naszej stronie internetowej.

Ilość zapisanych osób na dany dzień uzależniona jest od możliwości kadrowo-lokalowych urzędu.

Zarejestrowane zgłoszenie nie jest jednoznaczne z zapisaniem na osobiste złożenie wniosku. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń i poprawność wskazanych danych (w tym numerów z systemu MOS i inPOL), które będą weryfikowane.

Osoby, które zgłoszą się na wizytę bez wypełnionych wniosków w systemie inPOL oraz MOS nie zostaną obsłużone.

Powyższe rozwiązanie ma na celu sprawniejsze procedowanie spraw wobec stale zwiększającej się liczby cudzoziemców na Mazowszu.

FORMULARZ - Zapis na złożenie wniosku o pobyt czasowy

Warto złożyć kompletnie uzupełniony wniosek osobiście, ponieważ znacznie usprawni to procedurę legalizacji twojego pobytu. Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia  legalnego pobytu, dla zachowania terminu prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony  wniosek w wersji papierowej pocztą

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej. Jeżeli złożysz wniosek pocztą, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu, a proces legalizacji pobytu znacznie się wydłuży. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście we wskazanym terminie, w celu m.in. złożenia odcisków palców. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w 2 egzemplarzach, wypełniony zgodnie z pouczeniem;
 • fotografie;
 • kserokopia  ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • załącznik nr 1 do wniosku, kompletnie wypełniony przez pracodawcę, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, jeżeli celem twojego pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzyłeś lub której udziały lub akcje objąłeś lub nabyłeś lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta. Jeśli pełnisz kilka funkcji, załącznik nr 1 złóż do każdej wymienionej funkcji osobno;
 • do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że wniosłeś opłatę skarbową w wysokości 340 zł, twoje osobiste stawiennictwo oraz złożenie odcisków palców.

OPŁAĆ ONLINE  

Dokonanie wyżej wskazanych czynności w terminie, przy zachowaniu warunku złożenia wniosku w czasie legalnego pobytu, umożliwi umieszczenie w twoim paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.
Natomiast w sytuacji usunięcia braków formalnych po upływie wyznaczonego terminu, a przed wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, za datę złożenia wniosku należy uznać dzień uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku. W powyższej sytuacji, nie ma możliwości umieszczenia w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypełnia i podpisuje Twój pracodawca. Jeżeli wykonywanie pracy powierza ci jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka, załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji tej jednostki lub spółki albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo. W przypadku spółek załącznik numer 1 powinna podpisać osoba wyznaczona do reprezentacji spółki wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą

Musisz złożyć podstawowe dokumenty potwierdzające:

Poza tym, niezbędne będą dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy w roku poprzedzającym złożenie wniosku, firma osiągnęła dochód wymagany ustawą o cudzoziemcach. Wymagany dochód to 12-krotność przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota dochodu liczona jest wg stawki w roku poprzedzającym złożenie wniosku, w województwie, w którym przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania.

Jeśli prowadzona przez ciebie działalność funkcjonowała w uprzednim roku podatkowym obowiązkowo złóż:

 • PIT - 36 lub PIT-28 za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie;
 • zaświadczenie ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej firmy.

Ponadto złóż:

 • dokumenty potwierdzające, że twoja działalność zatrudniała przynajmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce, posiadających status uchodźcy nadany w Polsce, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, zgodę na pobyt tolerowany w Polsce, korzystających z ochrony czasowej w Polsce, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej, obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi na czas nieokreślony i  w pełnym wymiarze czasu pracy, min. przez 1 rok przed złożeniem wniosku.

Dokumenty wskazujące możliwość spełnienia tych warunków w przyszłości:

 • aktualną księgę przychodów i rozchodów,
 • biznesplan;
 • wyciąg z konta bankowego, potwierdzający posiadanie środków finansowych na bieżącą działalność podmiotu;
 • zawarte umowy/kontrakty;
 • potwierdzenie dokonanych inwestycji np. faktury VAT, rachunki;
 • umowy najmu lokalu użytkowego;
 • umowy o pracę/zlecenie z pracownikami;
 • inne dokumenty finansowe potwierdzające kondycję finansową twojej działalności.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.

Prowadzę spółkę

Jeśli jesteś członkiem zarządu lub prokurentem w danej spółce i posiadasz w niej udziały powinieneś złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Umowa o pracę na wykonywanie pracy jako członek zarządu musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do zawierania umów z członkami zarządu – należy złożyć dokument to potwierdzający (np. pełnomocnictwo). Pamiętaj, że nie możesz podpisać umowy sam ze sobą.

Poza tym, niezbędne będą dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy w roku poprzedzającym złożenie wniosku, firma osiągnęła dochód wymagany ustawą o cudzoziemcach. Wymagany dochód to 12-krotność przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota dochodu liczona jest wg stawki w roku poprzedzającym złożenie wniosku, w województwie, w którym spółka ma siedzibę.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność funkcjonowała w uprzednim roku podatkowym obowiązkowo złóż:

 • CIT – 8 PIT za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem nadania do urzędu skarbowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS oraz z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach swojej spółki.

Ponadto, złóż:

 • dokumenty potwierdzające, że twoja działalność zatrudniała przynajmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce, posiadających status uchodźcy nadany w Polsce, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, zgodę na pobyt tolerowany w Polsce, korzystających z ochrony czasowej w Polsce, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej, obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi na czas nieokreślony i  w pełnym wymiarze czasu pracy, min. przez 1 rok przed złożeniem wniosku.

Dokumenty wskazujące możliwość spełnienia tych warunków w przyszłości:

 • aktualny rachunek zysków i strat,
 • aktualny bilans spółki,
 • biznesplan,
 • wyciąg z konta bankowego spółki, potwierdzający posiadanie środków finansowych na bieżącą działalność,
 • zawarte umowy/kontrakty,
 • potwierdzenie dokonanych inwestycji np. faktury VAT, rachunki,
 • umowy najmu lokalu użytkowego,
 • umowy o pracę/zlecenie z pracownikami,
 • inne dokumenty finansowe potwierdzające kondycję finansową spółki.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.

Pełnię funkcję w zarządzie spółki, ale nie posiadam udziałów

Jeśli pełnisz funkcję w zarządzie danej spółki i nie posiadasz udziałów w tej spółce, złóż wniosek o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Oprócz spełnienia warunków do uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, będziesz musiał wykazać, że spółka, w której pełnisz funkcję spełnia warunki dochodowe. Wówczas złóż dokumenty dotyczące działalności gospodarczej, o których mowa powyżej.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. 

Jeżeli zezwolenie uzyskałeś ze względu na wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały posiadasz lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, lub działanie w charakterze prokurenta, udzielone zezwolenie uprawnia jednocześnie do wykonywania pracy w tym charakterze.  Podjęcie innej pracy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej w ciągu 15 dni. Jeżeli chcesz założyć inną działalność albo nabyć udziały innej spółki, musisz złożyć nowy wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Otrzymałeś decyzję niezgodną z Twoim żądaniem?

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  Odwołanie wnosisz za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli Wojewoda Mazowiecki uzna, że Twoje odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeśli po otrzymaniu odwołania Wojewoda nie wyda nowej decyzji to wówczas akta Twojej sprawy wraz z odwołaniem zostaną przekazane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przez organ.

Zasady przeglądu akt sprawy znajdziesz TUTAJ.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu wydajemy po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia.

Oczekuj na wiadomość SMS z terminem odbioru decyzji i karty. Pamiętaj, aby informować Urząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz numeru kontaktowego.

W przypadku, gdy nie będziesz mógł stawić się po odbiór karty w wyznaczonym terminie, zgłoś ten fakt poprzez formularz kontaktowy który znajduje się tutaj.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Gdzie/w jaki sposób założyć działalność gospodarczą?

Jeżeli chcesz dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  zwróć się do Urzędu Miasta/Gminy. W Warszawie właściwy będzie:

 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Szczegółowe informacje znajdziesz...
czytaj całą odpowiedź...

Prowadzę w Polsce działalność gospodarczą. Czy mogę złożyć wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, a złożysz wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę to odmówimy wszczęcia postępowania. Wynika to z art. 116 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym, poza przypadkami, o których...

czytaj całą odpowiedź...

Jestem wspólnikiem spółki z o.o. i pełnię w niej funkcję prezesa zarządu – czy mogę złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w tej firmie na innym stanowisku np. kucharza, czy muszę się ubiegać o zezwolenie na pobyt czasowy...

w celu wykonywania działalności gospodarczej? 

Jeśli posiadasz udziały w spółce, pełnisz funkcję w zarządzie, złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie wymagania musi spełnić prowadzona działalność, bym mógł uzyskać zezwolenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Podstawowe wymagania to:

 • dochodowe: w roku poprzedzającym złożenie wniosku Twój podmiot musi osiągnąć  dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie, w którym spółka lub działalność ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Średnie...
czytaj całą odpowiedź...

Jakie są minimalne wymagania finansowe, które musi spełniać spółka aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w trybie art. 142 ust. 1 pkt 3 lit. b – tryb warunkowy?

Jeżeli spółka nie spełnia warunków(u) dochodowego oraz nie zatrudnia obywateli polskich/cudzoziemców, należy wykazać, że posiada wystarczające środki które pozwolą spełnić w przyszłości te warunki. Warto przedłożyć dokumenty wskazujące, że spółka/działalność ma wystarczające środki do...

czytaj całą odpowiedź...