Zmiana zezwolenia

Kiedy powinienem złożyć wniosek o zmianę zezwolenia?

Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy powinieneś złożyć w sytuacji, gdy:

 • zamierzasz rozpocząć wykonywanie pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, lub
 • zamierzasz zmienić stanowisko, lub
 • będziesz otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

Wniosek o zmianę zezwolenia złóż niezwłocznie - wykonywanie pracy na warunkach innych, niż określone w zezwoleniu jest niezgodne z przepisami.

Nie ma ustalonego wzoru formularza o zmianę  zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Wniosek składa się w formie podania napisanego przez stronę postępowania lub jej pełnomocnika.

W okresie pierwszych 2 lat Twojego pobytu w Polsce na podstawie niebieskiej karty UE nie możesz rozpocząć wykonywania pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, nie możesz zmienić stanowiska, na jakim jesteś zatrudniony i nie możesz otrzymywać wynagrodzenia niższego niż określone w zezwoleniu – bez zmiany tego zezwolenia.

Gdzie złożyć wniosek?

Przygotuj wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy w wersji papierowej, podpisz i  złóż za pośrednictwem biura podawczego lub wyślij pocztą.

Adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

Biuro podawcze w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa (stanowisko 8)
- godziny przyjęć:  
poniedziałek: 10:00-17:30,
wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności
- godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia wniosku w Urzędzie lub datę stempla pocztowego. Przy składaniu w ten sposób wniosku składane dokumenty nie są poświadczane za zgodność z oryginałem.  Postępowanie wszczynane jest  dopiero po uzupełnieniu braków formalnych wniosku, zgodnie z wezwaniem wysłanym przez Urząd. Czas oczekiwania na pierwsze wezwanie zależy od ilości wniosków oczekujących na rejestrację i może wynosić od kilku do kilkunastu tygodni.

Kiedy odmówimy zmiany zezwolenia?

Odmówimy zmiany zezwolenia, jeśli okres, w którym pozostajesz bez pracy:

 •  przekracza 3 miesiące liczone od dnia utraty pracy do dnia złożenia przez ciebie wniosku o zmianę zezwolenia ze względu na zmianę podmiotu powierzającego mu wykonywanie pracy;
 • wystąpił więcej niż 2 razy w trakcie ważności zezwolenia.

Decyzję odmowną otrzymasz także wtedy, jeśli:

 • nie powiadomiłeś wojewody o utracie pracy w terminie 15 dni od jej utraty,
 • przestałeś spełniać warunki do udzielenia  zezwolenia,
 • podmiot, który będzie powierzał ci pracę, ma możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy,
 • twoje roczne wynagrodzenie brutto, wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie jest niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 • okres ważności zmienionego zezwolenia przekroczy 3 lata.

Kiedy nie muszę zmieniać zezwolenia?

Zmiana zezwolenia nie jest wymagana w przypadku:

 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do zmiany posiadanego przez ciebie zezwolenia:

 • podanie o zmianę decyzji podpisane przez Ciebie, złożone do wojewody właściwego ze względu na miejsce twojego aktualnego pobytu
 • informacja starosty, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania przez ciebie pracy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

Sprawdź czy potrzebujesz informację starosty.

 • jeżeli w informacji starosty zostały określone przez pracodawcę wymagania stawiane kandydatom do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku, załącz dokumenty potwierdzające spełnienie przez ciebie tych wymagań;
 • jeżeli jesteś zwolniony z obowiązku przedstawienie informacji starosty załącz dokumenty, które to potwierdzają;
 • załącznik nr 1 do wniosku kompletnie wypełniony przez pracodawcę, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy;
 • aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie przez ciebie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • jeżeli pracujesz w zawodzie regulowanym – uzupełnij również dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane. Sprawdź czy Twój zawód znajduje się na liście zawodów regulowanych w Polsce;
 • umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą, umowa cywilnoprawna, na podstawie, której wykonujesz pracę, świadczysz usługi lub pozostajesz w stosunku służbowym zawarta na okres, co najmniej 1 roku;

W celu przyspieszenia postępowania warto dołączyć również aktualny wydruk z KRS/CEiDG firmy do załącznika nr 1 do wniosku oraz kopię pierwotnej decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji  (tj. tej, która ma być zmieniona).

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.

Co powinienem wiedzieć?

Brakujące dokumenty w sprawie należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych wezwań.

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał twoje zezwolenie, o zakończeniu pracy w ciągu 15 dni od utraty zatrudnienia. Jeżeli chcesz pracować dla innego pracodawcy, musisz złożyć nowy wniosek na pobyt czasowy lub podanie o zmianę. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku lub podania o zmianę, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Otrzymałeś decyzję niezgodną z Twoim żądaniem?

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  Odwołanie wnosisz za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli Wojewoda Mazowiecki uzna, że Twoje odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeśli po otrzymaniu odwołania Wojewoda nie wyda nowej decyzji to wówczas akta Twojej sprawy wraz z odwołaniem zostaną przekazane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przez organ.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Kto, kiedy może ubiegać się o udzielenie zezwolenia w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

O zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest praca w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych albo posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na danym stanowisku. Warunkiem udzielenia zezwolenia na pobyt w...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • umowę o pracę/zlecenie/dzieło na okres co najmniej 1 roku;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych – dyplom ukończenia studiów lub dokument potwierdzający 5 letnie doświadczenie zawodowe na danym stanowisku np. świadectwo pracy;
 • ubezpieczenie...
czytaj całą odpowiedź...

Na jaki okres uzyskam zezwolenie w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

Okres udzielenia zezwolenia zależy od okresu obowiązywania Twojej umowy o pracę. Jeśli umowa jest ważna przez okres krótszy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres o 3 miesiące dłuższy niż umowa, ale nie na dłużej niż 3 lata. Gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 3 lata,...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie dokumenty potwierdzają posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych?

Dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokumenty potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe, np. świadectwo pracy.

Dokumenty w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Dyplom został wydany na Ukrainie – czy muszę przedłożyć dokument przetłumaczony?

Tak. Musisz złożyć dyplom wraz z tłumaczeniem wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.