Pobyt czasowy dla posiadaczy PESEL UKR – PRACA

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć jeżeli:
 • posiadasz numer PESEL ze statusem UKR;
 • zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące;
 • głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy
Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 kwietnia 2023r.

Pamiętaj! Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej. Bazując na decyzji Rady UE o wprowadzeniu ochrony czasowej, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że okres pobytu uznawanego za legalny, który aktualnie kończy się 24 sierpnia br., zostanie stosownie wydłużony przynajmniej do 4 marca 2024 r.

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek?

Złożenie wniosku nie wymaga Twojego osobistego stawiennictwa w urzędzie - nie rezerwuj wizyty w Urzędzie. Osoby, które już zarezerwowały wizytę przez Portal Cudzoziemca inPOL zostaną obsłużone. Na wizytę powinny przynieść formularz wniosku wydrukowany z Modułu Obsługi Spraw.
 1. Wejdź na stronę Urzędu do Spraw Cudzoziemców Moduł Obsługi Spraw i utwórz konto;
 2. Zapoznaj się z informacjami i listą najczęściej popełnianych błędów;
 3. Wypełnij wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 4. Podaj we wniosku numer telefonu komórkowego, na który po zarejestrowaniu wniosku w urzędzie, dostaniesz kod dostępu do sprawdzania statusu sprawy w Portalu Cudzoziemca inPOL;
 5. Wydrukuj formularz wniosku i go podpisz;
 6. Na pierwszej stronie formularza dopisz: PESEL UKR;
 7. Wydrukowany formularz wraz z załącznikami wyślij pocztą do Wydziału Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Jak wypełnić wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce?

Jakie dokumenty złożyć?

 • wniosek w 2 egzemplarzach, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL ze statusem UKR lub oświadczenie o posiadaniu numeru PESEL ze statusem UKR;
 • w przypadku osób składających wnioski osobiście i legitymujących się elektronicznym dokumentem potwierdzającym tożsamość – diia.pl potwierdzenie posiadania numeru PESEL ze statusem „UKR” zostanie zweryfikowane za pośrednictwem aplikacji mObywatel;
 • 4 fotografie;
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży, a w przypadku braku ważnego dokumentu podróży – innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenie potwierdzające tożsamość i obywatelstwo wydane przez konsula Ukrainy;
 • w przypadku powzięcia wątpliwości co do twojej tożsamości, zostaniesz wezwany w trakcie postępowania do przedłożenia oryginału ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego twoją tożsamość;
 • załącznik nr 1 do wniosku kompletnie wypełniony przez pracodawcę, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy;
Załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo. W załączniku nr 1 do wniosku pracodawca podaje wysokość proponowanego tobie wynagrodzenia za pracę, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli 3600 zł brutto miesięcznie, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy, na podstawie której wykonujesz pracę. Pamiętaj, że warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów, np. umowy o pracę/zlecenie. Załącznik nr 1 do wniosku potwierdza posiadanie przez ciebie celu pobytu w Polsce powyżej 3 miesięcy oraz ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie).
 • aktualny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego - jeżeli podstawą twojego zatrudnienia jest inna umowa niż umowa o pracę i umowa zlecenie;
 • jeżeli pracujesz w zawodzie regulowanym – uzupełnij również dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane;
 • dokumenty potwierdzające, że twój pracodawca posiada środki finansowe lub źródła dochodu niezbędne do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz potwierdzające prowadzenie przez niego rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

W trakcie postępowania informuj nas o każdej zmianie związanej z pracą, miejscem zamieszkania/adresem do korespondencji.

Co powinienem wiedzieć?

Przekazanie danych osobie weryfikującej (weryfikacja przy wykorzystaniu aplikacji mWeryfikator)

 1. Wybranie funkcji „Przekaż” na dolnej belce menu przez Obywatela,
 2. Na ekranie widoczny będzie napis "Przekaż dane" należy wybrać umieszczoną pod nim ikonę z opisem "Osobie weryfikującej Twoją tożsamość",
 3. Na ekranie wyświetlona zostanie lista przekazywanych danych.
 4. Po wybraniu "Przekaż" wyświetlony zostanie kod QR.
 5. Pokazanie do zeskanowania kodu QR osobie weryfikującej,
 6. Użytkownik mWeryfikatora zobaczy na swoim urządzeniu dane Obywatela — imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości, a także datę weryfikacji. Może też sprawdzić aktualność certyfikatu online.
Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć ci pracę.

Dostęp do rynku pracy:
Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jesteś uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli twój pracodawca powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez ciebie pracy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, a praca jest powierzana w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.
Jeśli rozpocząłeś pracę przed otrzymaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, pracodawca powiadamia powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy o podjęciu przez Ciebie pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Pracodawca zawiadomienie wysyła elektronicznie.

Zasady przeglądu akt sprawy znajdziesz TUTAJ.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu możemy wydać po zamieszczeniu w dokumencie obrazu linii papilarnych, które znajdują się w rejestrze obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Jeśli obraz twoich linii papilarnych nie będzie znajdował się w rejestrze lub nie będzie możliwości ich umieszczenia w karcie pobytu poinformujemy cię o konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.

Oczekuj na wiadomość SMS z terminem odbioru decyzji i karty. Pamiętaj, aby informować Urząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz numeru kontaktowego.

W przypadku, gdy nie będziesz mógł stawić się po odbiór karty w wyznaczonym terminie, zgłoś ten fakt poprzez formularz kontaktowy który znajduje się tutaj.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Jakie są najczęstsze błędy we wnioskach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (i w innych załączanych dokumentach)? Co zrobić, żeby ich uniknąć?

 • składanie wniosków na niewłaściwych formularzach (np. na formularzu wniosku o wydanie karty pobytu) lub bez formularza wniosku (np. tylko załącznik nr 1)
 • niewypełnienie wszystkich wymaganych pól we wniosku;
 • niewypełnienie/lub błędne zaznaczenie...
czytaj całą odpowiedź...

Ktoś mi powiedział, że aby otrzymać kartę pobytu, trzeba złożyć wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu. Czy to właściwy formularz?

Nie. Jeśli chcesz otrzymać kartę pobytu, musisz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek o wymianę karty pobytu składasz, gdy zmieniły się dane w karcie pobytu, którą aktualnie posiadasz. Jeśli posiadasz kartę pobytu czasowego, która traci...

czytaj całą odpowiedź...

Jaka jest różnica między zezwoleniem na pracę typu A, a jednolitym zezwoleniem na pobyt i pracę?

Zezwolenie na pracę typ A uprawnia jedynie do wykonywania legalnej pracy w Polsce, pod warunkiem, że cudzoziemiec posiada ważną wizę. O zezwolenie na pracę występuje pracodawca.

Jednolite zezwolenie na pobyt...

czytaj całą odpowiedź...

Czy mogę pracować w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie zamieszczonego w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku?

Samo posiadanie stempla w paszporcie, nie oznacza, że możesz „automatycznie” rozpocząć pracę w Polsce.

Abyś mógł legalnie pracować musi zaistnieć jedna z poniższych okoliczności:

 1. w dniu złożenia wniosku o pobyt czasowy...
czytaj całą odpowiedź...

Czy chcąc uzyskać kartę pobytu w związku z zatrudnieniem u nowego pracodawcy muszę oczekiwać na unieważnienie poprzedniego zezwolenia/karty?

Nie musisz czekać na unieważnienie poprzedniej karty, jak najszybciej złóż nowy wniosek na pobyt czasowy i pracę. Pamiętaj jednak, że nie możesz wykonywać pracy u nowego pracodawcy bez ważnego zezwolenia! (chyba, że posiadasz inny tytuł uprawniający Cię do wykonywania pracy u nowego pracodawcy...

czytaj całą odpowiedź...