Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek, jeśli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym posiadania wysokich kwalifikacji zawodowych.

Wypełnij prawidłowo wniosek w języku polskim o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Dodaj wypełniony i podpisany przez  pracodawcę załącznik nr 1 oraz wypełniony i podpisany przez ciebie Załącznik nr 2. Dokumenty wydrukuj i złóż osobiście, nie później niż w ostatnim dniu twojego legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek we wskazanym terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w twojej sprawie stanie się ostateczna.

Jeśli wjechałeś na wizie krajowej lub Schengen lub wizie wydanej przez inne państwo obszaru Schengen w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół i złożysz wniosek o  zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji - Twoje postępowanie nie zostanie wszczęte i wniosek nie będzie rozpatrywany.

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca inPOL i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Wnioski o pobyt czasowy przyjmowane są w 3 lokalizacjach w Warszawie:

    ul. Marszałkowska 3/5, kolejka X 
    Pl. Bankowy 3/5 , wejście "G", kolejka G 
    Al. Jerozolimskie 28, kolejka F 

Aby złożyć wniosek, umów wizytę za pośrednictwem portalu cudzoziemca inPOL.

Wolne terminy są udostępniane każdego dnia, więc jeśli dziś nie ma już dostępnych miejsc, spróbuj jutro. Warto złożyć kompletnie wypełniony wniosek osobiście, ponieważ znacznie usprawni to procedurę legalizacji twojego pobytu. Jeżeli nie będziesz miał takiej możliwości do ostatniego dnia legalnego pobytu, dla zachowania terminu prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej pocztą

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej. Jeżeli złożysz wniosek pocztą, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu, a proces legalizacji pobytu znacznie się wydłuży. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście we wskazanym terminie, w celu m.in. złożenia odcisków palców. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw: wymogi formalne).

OPŁAĆ ONLINE

Dokonanie wyżej wskazanych czynności w terminie, przy zachowaniu warunku złożenia wniosku w czasie legalnego pobytu, umożliwi umieszczenie w twoim paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Natomiast w sytuacji usunięcia braków formalnych po upływie wyznaczonego terminu, a przed wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, za datę złożenia wniosku należy uznać dzień uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku. W powyższej sytuacji, nie ma możliwości umieszczenia w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypełnia i podpisuje twój pracodawca. Jeżeli wykonywanie pracy powierza ci jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka, załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji tej jednostki lub spółki albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo. W przypadku spółek, załącznik numer 1 powinna podpisać osoba wyznaczona do reprezentacji spółki wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Pamiętaj, że udzielenie zezwolenia jest możliwe tylko wówczas, gdy twoje roczne wynagrodzenie brutto, wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie nie jest niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.

Co powinienem wiedzieć?

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres swojej ważności upoważnia do pobytu w Polsce i pracy na zasadach w nim określonych. Zezwolenie to udzielane jest na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, nie dłuższy jednak niż 3 lata, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.
Na jego podstawie otrzymasz kartę pobytu z adnotacją ,,Niebieska Karta UE”.
Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał twoje zezwolenie, o zakończeniu pracy w ciągu 15 dni roboczych od utraty zatrudnienia. Jeżeli chcesz pracować dla innego pracodawcy, złóż wniosek o zmianę posiadanego zezwolenia lub nowy wniosek. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku lub wniosku o zmianę zezwolenia, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, zadeklarowany podczas składania wniosku na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy. W okresie pierwszych 2 lat twojego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia nie możesz rozpocząć wykonywania pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu bez zmiany tego zezwolenia.

Otrzymałeś decyzję niezgodną z Twoim żądaniem?

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  Odwołanie wnosisz za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli Wojewoda Mazowiecki uzna, że Twoje odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeśli po otrzymaniu odwołania Wojewoda nie wyda nowej decyzji to wówczas akta Twojej sprawy wraz z odwołaniem zostaną przekazane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przez organ.

Zasady przeglądu akt sprawy znajdziesz TUTAJ.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu wydajemy po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia.

Oczekuj na wiadomość SMS z terminem odbioru decyzji i karty. Pamiętaj, aby informować Urząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz numeru kontaktowego.

W przypadku, gdy nie będziesz mógł stawić się po odbiór karty w wyznaczonym terminie, zgłoś ten fakt poprzez formularz kontaktowy który znajduje się tutaj.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Kto, kiedy może ubiegać się o udzielenie zezwolenia w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

O zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest praca w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych albo posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na danym stanowisku. Warunkiem udzielenia zezwolenia na pobyt w...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie dokumenty muszę złożyć?

  • umowę o pracę/zlecenie/dzieło na okres co najmniej 1 roku;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych – dyplom ukończenia studiów lub dokument potwierdzający 5 letnie doświadczenie zawodowe na danym stanowisku np. świadectwo pracy;
  • ubezpieczenie...
czytaj całą odpowiedź...

Na jaki okres uzyskam zezwolenie w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

Okres udzielenia zezwolenia zależy od okresu obowiązywania Twojej umowy o pracę. Jeśli umowa jest ważna przez okres krótszy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres o 3 miesiące dłuższy niż umowa, ale nie na dłużej niż 3 lata. Gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 3 lata,...

czytaj całą odpowiedź...

Jakie dokumenty potwierdzają posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych?

Dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokumenty potwierdzające pięcioletnie doświadczenie zawodowe, np. świadectwo pracy.

Dokumenty w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Dyplom został wydany na Ukrainie – czy muszę przedłożyć dokument przetłumaczony?

Tak. Musisz złożyć dyplom wraz z tłumaczeniem wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.