Rodzic ma zezwolenie na pobyt

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli jesteś cudzoziemcem, posiadasz jeden z niżej wymienionych tytułów pobytowych i chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla swojego małoletniego dziecka, które zamieszka z tobą w Polsce:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla małoletniego dziecka – na podstawie zezwolenia udzielonego tobie na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok, 
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub wiza krajowa w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu mobilności długoterminowej naukowca;
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z przebywaniem bezpośrednio przed złożeniem wniosku o jego udzielenie na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, zakończyłeś prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i poszukujesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy lub planujesz rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej,
 • prawo pobytu lub prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia
 • zgoda na pobyt ze względów humanitarnych.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy małoletniemu, który w dniu złożenia wniosku ukończył 6 rok życia, wymagana jest jego obecność.

Wydrukowany i prawidłowo wypełniony wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Przy składaniu wniosku małoletniego, który ukończył 6 rok życia, wymaga się jego obecności. 

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, pobyt twojego dziecka będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca inPOL i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie. 

Wnioski o pobyt czasowy przyjmowane są w 3 lokalizacjach w Warszawie:

 1. ul. Marszałkowska 3/5, kolejka X 
 2. Pl. Bankowy 3/5 , wejście "G", kolejka G 
 3. Al. Jerozolimskie 28, kolejka F 

Wizytę możesz umówić jedynie po wypełnieniu wniosku na portalu cudzoziemca inPOL.
Wolne terminy są udostępniane każdego dnia, więc jeśli dziś nie ma już dostępnych miejsc, spróbuj jutro. Warto złożyć kompletnie wypełniony wniosek osobiście, ponieważ znacznie usprawni to procedurę legalizacji twojego pobytu. Pamiętaj, że przy składaniu wniosku małoletniego, który ukończył 6 rok życia, jest wymagana jego obecność.

Jeżeli nie będziesz miał takiej możliwości  prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej pocztą. Przeczytaj: Gdzie złożyć wniosek?

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej. Jeżeli złożysz wniosek pocztą, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu, a proces legalizacji pobytu znacznie się wydłuży. Gdy otrzymasz wezwanie, będziesz zobowiązany w określonym terminie stawić się wraz z dzieckiem, które ukończyło 6 rok życia, w celu m.in. złożenia odcisków palców. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie złożyć dokumenty?

Jeżeli dziecko przebywa na terytorium Polski:

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne) - jeśli dziecko przebywa na terytorium Polski:

OPŁAĆ ONLINE

Dokonanie wyżej wskazanych czynności w terminie, przy zachowaniu warunku złożenia wniosku w czasie legalnego pobytu, umożliwi umieszczenie w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.
Natomiast w sytuacji usunięcia braków formalnych po upływie wyznaczonego terminu, a przed wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, za datę złożenia wniosku należy uznać dzień uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku. W powyższej sytuacji, nie ma możliwości umieszczenia w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.

 Jeżeli dziecko przebywa poza granicami Polski:

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania  (tzw. wymogi formalne) - jeśli dziecko przebywa poza granicami Polski:

Zgodnie z art. 275 §  2 Kodeksu karnego kto bezprawnie przewozi, przenosi lub przesyła za granicę dokument stwierdzający tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że wniosłeś opłatę skarbową w wysokości 340 zł.

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.
Jeżeli dziecko przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, powinieneś wystąpić o wizę dla dziecka w celu realizacji otrzymanego zezwolenia. Po przyjeździe do Polski powinieneś złożyć wniosek o wydanie karty pobytu dla dziecka.

Co powinienem wiedzieć, na co zwrócić uwagę?

W trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy małoletniemu dziecku cudzoziemca ustalamy czy więzi z zamieszkującym w Polsce rodzicem są rzeczywiste i stałe. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez nas dowodów w sprawie, w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, które wskazałeś we wniosku oraz okoliczności dotyczących celu pobytu.

Otrzymałeś decyzję niezgodną z Twoim żądaniem?

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  Odwołanie wnosisz za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli Wojewoda Mazowiecki uzna, że Twoje odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeśli po otrzymaniu odwołania Wojewoda nie wyda nowej decyzji to wówczas akta Twojej sprawy wraz z odwołaniem zostaną przekazane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przez organ.

Zasady przęglądu akt sprawy znajdziesz TUTAJ.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu wydajemy po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia.

Oczekuj na wiadomość SMS z terminem odbioru decyzji i karty. Pamiętaj, aby informować Urząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz numeru kontaktowego.

W przypadku, gdy nie będziesz mógł stawić się po odbiór karty w wyznaczonym terminie, zgłoś ten fakt poprzez formularz kontaktowy który znajduje się tutaj.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Pamiętaj, że po odbiór karty wydanej małoletniemu dziecku, które ukończyło 13 rok życia, musi stawić się wraz z dzieckiem. Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Jak zalegalizować pobyt dziecka cudzoziemców urodzonego na terytorium Polski?

Jeżeli Twoje dziecko urodziło się w Polsce w pierwszej kolejności zwrócić się do ambasady, konsulatu swojego państwa w Polsce w celu otrzymania dokumentu podróży dla dziecka. Następnie, w trakcie obowiązywania tego dokumentu (często są one wydawane na bardzo krótki...

czytaj całą odpowiedź...

Do jakiego wieku nie jest wymagane osobiste stawiennictwo dziecka w Urzędzie? Czy dziecko w wieku 6 miesięcy też musi stawić się osobiście?

Obecność dziecka wymagana jest przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt małoletniemu, który w dniu złożenia wniosku ukończył 6. rok życia.

Przy odbiorze karty pobytu wydanej małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, również wymagana jest jego obecność. Gdy karta pobytu...

czytaj całą odpowiedź...

Czy można złożyć wniosek na pobyt czasowy dla dzieci uczęszczających do szkoły jeżeli rodzice jeszcze nie mają karty pobytu?

Wniosek dla małoletniego dziecka należy złożyć z uwagi na pobyt z rodzicami. W tym przypadku należy również pamiętać, że środki pochodzące z pracy rodziców są głównym źródłem utrzymania małoletnich dzieci, w związku z czym decyzja nie będzie mogła zostać podjęta do czasu aż rodzice zalegalizują...

czytaj całą odpowiedź...

Czy jeśli uzyskam zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, mogę pracować bez zezwolenia na pracę?

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem tego zezwolenia, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”. Sprawdz jakie są...

czytaj całą odpowiedź...

Kto i kiedy składa wniosek o zezwolenie na pobyt dla członka rodziny cudzoziemca, który mieszka poza Polską?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną dla małżonka lub małoletniego dziecka przebywającego poza granicami Polski składa mieszkający w Polsce mąż/żona/rodzic, który mieszka w Polsce:

    - na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
    - na...

czytaj całą odpowiedź...
 •