Pobyt obywateli Ukrainy

Legalny pobyt

Kogo dotyczy?

 1. obywateli Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, a przybywając do Polski zadeklarowali zamiar pozostania w Polsce w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,
 2. obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli do Polski,
 3. małżonków obywateli Ukrainy nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego, jeśli przybyli do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie są obywatelami polskimi ani obywatelami innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 4. dzieci urodzonych w Polsce przez matki, o których mowa w punkcie 1.

Jeżeli Twój wjazd do Polski nastąpił w dniu 24 lutego 2022 r. lub później i spełniasz wyżej wymienione warunki możesz legalnie przebywać w Polsce do 4 marca 2024 r.

Ponadto dodatkowo przedłuża się okres uznawanego za legalny pobytu:

 • do 31 sierpnia 2024 r. w przypadku:
 1. osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą korzystać z wychowania przedszkolnego, będą realizować obowiązek szkolny albo realizować obowiązek nauki, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
 2. osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
 3. osób, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.
 • do 30 września 2024 r. w przypadku:
 1. osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

Pamiętaj, że twój jednorazowy wyjazd poza granice Polski na okres powyżej 1 miesiąca, spowoduje utratę uprawnień do legalnego pobytu.

Uwaga! Jeżeli jesteś objęty ochroną czasową w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niż Polska przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy i przyjechałeś do Polski, Twój pobyt nie jest uznawany za legalny  w myśl przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. dostępu do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dostępu do opieki medycznej, dostępu do edukacji i innych usług publicznych.

Co powinieneś zrobić?

W ciągu 30 dni od dnia wjazdu na terytorium Polski uzyskaj numer PESEL ze statusem "UKR" – tak go otrzymasz.

Uwaga! Jeżeli od Twojego wjazdu na terytorium Polski upłynęło 30 dni masz obowiązek złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w terminie 30 dni od dnia 28 stycznia 2023 r.

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL jest powszechnie używany w kontaktach z różnymi instytucjami oraz w obiegu prawnym np.:

 • wszelkie sprawy urzędowe np. ślub, zameldowanie, sprawy sądowe,
 • wykorzystanie numeru w związku z rozpoczęciem pracy w postaci: umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenie
 • zeznania podatkowe osób nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • usługi finansowe np. założenie konta bankowego, wzięcie kredytu,
 • założenie własnej firmy np. jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej,
 • opieka medyczna - weryfikacja czy osoba ma ubezpieczenie czy też wskazanie numeru PESEL na zwolnieniu lekarskim,
 • i inne...

W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online przewiduje się, że wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany.

Wraz z nadaniem numeru PESEL ze statusem "UKR" uzyskujesz możliwość dostępu do Diia.pl.

Diia.pl jest to elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022r., który został dodany do katalogu dokumentów pobytowych. Oznacza to, że od 23 lipca 2022r., razem z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem), uprawnia on do przekraczania polskich granic. Umożliwia także swobodne przemieszczanie się w ramach strefy Schengen.

Dostęp do Diia.pl uzyskujesz za pośrednictwem aplikacji mobilnej mObywatel.

Jak aktywować aplikację mObywatel?

 • w urzędzie, w którym otrzymałeś numer PESEL, aktywuj profil zaufany
 • jeśli masz już nadany numer PESEL, ale nie wnioskowałeś od razu o dostęp do profilu zaufanego, zwróć się o niego w dowolnym urzędzie - najlepiej w tym samym, w którym otrzymałeś PESEL,
 • pobierz i uruchom aplikację mObywatel,
 • aktywuj aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego,
 • jeżeli zapomnisz hasła do profilu zaufanego, zawsze może go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail.

Co daje ci Diia.pl?

 • jest dokumentem potwierdzającym twoją tożsamość np. w urzędach, przed służbami,
 • umożliwia uzyskanie pomocy przysługującej osobom objętym ochroną czasową,
 • spełnia rolę dokumentu pobytowego,
 • wraz z ważnym dokumentem podróży uprawnia do przekraczania granic zewnętrznych UE,
 • pozwala na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Legalna praca w Polsce

Kogo dotyczy?

Jeśli jesteś:

 • obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcesz w Polsce pozostać,
 • obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce legalnie na podstawie innych dokumentów np. zezwolenia na pobyt czasowy, wizy - nie ma znaczenia, od kiedy jesteś w Polsce, możesz legalnie pracować u każdego pracodawcy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń.

Szczególne regulacje nie dotyczą obywateli innych państw, którzy przybyli z Ukrainy od 24.02.2022 r.

Co powinieneś zrobić?

Twój pracodawca powiadamia jedynie powiatowy urząd pracy o powierzeniu ci pracy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

Możesz wówczas pracować legalnie w Polsce.

Pracodawca zawiadomienie wysyła elektronicznie.

Jeśli zmieniłeś pracodawcę wystarczy żeby nowy pracodawca powiadomi powiatowy urząd pracy o powierzeniu ci pracy.

Nie potrzebujesz nowego zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu pracy ani zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Co zrobić jeśli nie zostałeś objęty specjalnymi regulacjami?

Jeśli:

 • jesteś bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. posiadałeś na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę lub jesteś członkiem rodziny takiej osoby, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy,
 • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. mieszkałeś legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie możesz powrócić do kraju swojego pochodzenia,
 • zostałeś objęty ochroną czasową na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem ochrony czasowej na terytorium UE

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyda ci zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej w Polsce.

Posiadając zaświadczenie potwierdzające objęcie ochroną czasową możesz wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków do objęcia ochroną czasową skontaktuj się z Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Tu znajdziesz dodatkowe informacje.

Przedłużenie ważności dokumentów i legalności pobytu

Kogo dotyczy?

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów i okres ważności tego dokumentu przypadał od 24.02.2022 r., dokument ten został przedłużony z mocy ustawy na okres:

 • Wiza krajowa - do 04.03.2024 r.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy - do 04.03.2024 r.
 • Karta pobytu - do 04.03.2024  r.
 • Polski dokument tożsamości cudzoziemca - do 04.03.2024  r.
 • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” - do 04.03.2024  r.

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce:

 • na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,
 • w ramach ruchu bezwizowego, przypada w okresie od 24.02.2022 r. twój pobyt w Polsce uznaje się za legalny do dnia 04.03.2024  r.

Co powinieneś zrobić?

Nie załatwiasz żadnych formalności.

Nie wymieniasz dokumentów, bo są one przedłużone z mocy prawa.

Karta pobytu i wiza krajowa w okresie przedłużenia nie uprawnia do przekraczania granicy.

Przedłużenie terminów na wyjazd z Polski

Przedłużone z mocy prawa do dnia 04.03.2024  r. są również przypadające od 24.02.2022 r.:

 • terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające np. z ostatecznych decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia,
 • terminy dobrowolnego powrotu wynikające z ostatecznych decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Więcej informacji

Aktualności

W dniu 28.01.2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która wprowadziła następujące zmiany w ustawie:

 1. jeżeli złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie art. 38 ustawy przewidującego możliwość składania po upływie 9 miesięcy od wjazdu do Polski wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, Twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania w związku z uchyleniem tego przepisu.
 2. jeżeli nie podlegasz pod ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i złożyłeś wniosek na pobyt czasowy na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach oraz w trakcie postępowania zostanie ustalone, że nie spełniasz wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na:
 • deklarowany cel pobytu
 • okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają Twojego pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące,

w okresie do dnia 04.03.2024 r. zostanie Ci udzielone zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku licząc od dnia wydania decyzji.

Takie zezwolenie zostanie Ci również udzielone w przypadku wystąpienia w Twojej sprawie okoliczności uzasadniających odmowę udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy innych niż:

 • figurowanie Twoich danych w wykazie osób niepożądanych na terytorium Polski,
 • figurowanie Twoich danych w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu,
 • względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską,
 • w postępowaniu w sprawie udzielenia Ci zezwolenia na pobyt czasowy złożyłeś wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączyłeś do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub zeznałeś nieprawdę lub zataiłeś prawdę albo podrobiłeś lub przerobiłeś dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używałeś jako autentycznego
 • zawarłeś związek małżeński w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców do Polski.

Uiszczona przez Ciebie opłata skarbowa w wysokości odpowiadającej stawce opłaty skarbowej właściwej dla podstawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu w Twoim wniosku nie podlega zwrotowi, jeżeli udzielono Ci zezwolenia, o którym wyżej mowa.

Elektroniczne potwierdzenie tożsamości

Od 2 listopada 2022r. w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, poprzez narzędzie mWeryfikator, możliwe jest potwierdzenie tożsamości elektronicznej klientów znajdującej się w aplikacji mObywatel - dokumentu mObywatel dla obywateli polskich oraz dokumentu DIIA dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022r. i posiadają profil zaufany.
 
Wojewoda Mazowiecki jest pierwszą jednostką administracji rządowej, która wprowadza weryfikację aplikacji mObywatel i akceptuje dowód elektroniczny w powszechnym użytku w urzędzie.

Punkt Informacyjno-Doradczy dla obywateli Ukrainy w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5

Zapraszamy do Punktu Informacyjno-Doradczego dla obywateli Ukrainy przy pl. Bankowym 3/5 (wejście F od al. Solidarności) w Warszawie, pok. nr 7.

Punkt działa w ramach projektu nr 13/14-2022/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa. Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Fundacją dla Migrantów DOBRY START im. A. G. Farah oraz Fundacją Nauki Języków Obcych Linguae Mundi. Otwarcie i prowadzenie punktu jest jednym z działań realizowanych w ramach ww. projektu.

Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00.

Infolinia Punktu działa w godzinach 12:00-20:00, pod numerem: 519 543 919.

W Punkcie można uzyskać informacje na temat:

 • legalizacji pobytu w Polsce
 • aktywizacji zawodowej
 • prowadzenia działalności gospodarczej
 • rozliczania PIT'u
 • wsparcia psychologicznego i prawnego
 • kursów adaptacyjnych
 • nauki języka polskiego
 • cyklicznych wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych

W Punkcie na konsultacje zapraszają następujący specjaliści:

PONIEDZIAŁEK: Prawnik

WTOREK: Doradca zawodowy

ŚRODA: Prawnik

CZWARTEK: Doradca zawodowy

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj

Bezpłatna pomoc prawna

W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych z Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do ich dyspozycji pozostaje system nieodpłatnej pomocy. System nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”). Nieodpłatna pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów jej uzyskania.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj

Nie ufaj bezgranicznie - nie stań się ofiarą handlu ludźmi

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać się ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granicę polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.
Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej oraz dystrybucji załączonej ulotki.

Informacja ws. wiz krajowych ukraińskich kierowców transportu międzynarodowego

Jeśli:

- jesteś obywatelem Ukrainy,

- posiadasz wizę krajową uprawniającą cię do wykonywania pracy jako kierowca w transporcie międzynarodowym, która traci ważność,

twoja wiza uległa przedłużeniu z mocy prawa do dnia 24 sierpnia 2023 r. Ustawa specjalna o pomocy obywatelom Ukrainy daje podstawę do umieszczania w twoim dokumencie podróży przez wojewodę naklejki wizowej potwierdzającej przedłużenie twojej wizy umożliwiającej do przekraczania granic, w szczególności granic wewnętrznych w obszarze Schengen.

Umieszczenie w dokumencie podróży naklejki wizowej jest możliwe tylko dla obywateli Ukrainy będących kierowcami w transporcie międzynarodowym, których wizy krajowe podlegają przedłużeniu z mocy prawa, a okres pobytu w posiadanej wizie jest krótszy niż 1 rok. Jeżeli liczba dni pobytu wskazana w posiadanej przez ciebie wizie krajowej wynosi 365 dni (1 rok), nie będziesz mógł uzyskać naklejki dokumentującej jej przedłużenie z mocy prawa.

Organem właściwym dla umieszczenia naklejki wizowej jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce twojego pobytu na terytorium Polski.

Aby uzyskać nową naklejkę wizową nie musisz składać żadnego wniosku do wojewody o przedłużenie wizy krajowej.

Za umieszczenie naklejki wizowej nie wymaga się uiszczenia opłaty skarbowej ani żadnej innej opłaty.

W celu uzyskania naklejki wizowej musisz:

 1. stawić się osobiście w urzędzie wojewódzkim właściwym dla twojego miejsca pobytu i zadeklarować wobec pracownika urzędu wojewódzkiego chęć uzyskania naklejki wizowej w dokumencie podróży,
 2. posiadać przy sobie w czasie wizyty w urzędzie wojewódzkim dokument podróży, który jest ważny i zawiera naklejkę wizy krajowej („D”), która spełnia następujące wymagania (muszą być spełnione wszystkie jednocześnie):
  • wiza musi być oznaczona symbolami „05a” albo „06”;
  • wiza uprawnia do pobytu w okresie krótszym niż 1 rok;
  • wiza uprawnia do pobytu w okresie, który skończył się najwcześniej w dniu 24 lutego 2022 r. lub skończy się w najbliższej przyszłości, lecz nie później niż w dniu 24 sierpnia 2023 r.;
 3. dostarczyć w czasie wizyty w urzędzie wojewódzkim fotografię, która:
  • jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
  • ma wymiary 35 mm x 45 mm;
  • została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem, w którym jest przedkładana;
  • przedstawia wizerunek twojej twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor twojej skóry;
  •  przedstawia wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, a linia oczu jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
 4. okazać w czasie wizyty w urzędzie wojewódzkim zezwolenie na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy, wskazującego na to, że wiza krajowa została wydana w związku wykonywaniem przez ciebie pracy w jednym z następujących zawodów (oznaczonych przy użyciu następujących kodów):
  • 833101 Kierowca autobusu;
  • 833201 Kierowca autocysterny;
  • 832202 kierowca samochodu dostawczego;
  • 833202 Kierowca ciągnika siodłowego;
  • 833203 Kierowca samochodu ciężarowego;
  • 833290 Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych;
 5.  okazać w czasie wizyty w urzędzie wojewódzkim:
  • wydane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego świadectwo kierowcy, jeżeli wykonujesz międzynarodowy transport drogowy rzeczy;
  • umowę o pracę lub inną umowę stanowiącą podstawę wykonywania pracy, z której wynika, że dokonujesz przewozów osób z przekroczeniem granicy, a jeżeli w umowie nie zostało to określone, okaż inne dokumenty pochodzące od pracodawcy, z których będzie to jednoznacznie wynikać (np. zakres czynności, zaświadczenie pracodawcy).

Jeżeli nie spełniasz warunków do przedłużenia twojej wizy krajowej masz możliwość złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (art. 114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). Wniosek o udzielenie tego zezwolenia należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce twojego pobytu. Szczegółowe informacje dotyczące udzielania tego rodzaju zezwolenia można znaleźć TUTAJ.

Z udzieleniem tego zezwolenia wiąże się wydanie z urzędu karty pobytu, ważnej przez okres na jaki zostało udzielone zezwolenie. Karta pobytu stanowi dokument pobytowy, uprawniający do przemieszczania się po terytoriach państw obszaru Schengen (tak samo jak wiza).

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi