Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Kogo dotyczy wniosek?

Z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego występujesz wtedy, gdy:

 1. posiadasz ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty;
 2. posiadasz ważny paszport zagraniczny i nie posiadasz ważnego polskiego paszportu lub ważnego polskiego dowodu osobistego albo jedno z twoich rodziców posiada/ło ważny lub nieważny polski paszport albo ważny lub nieważny polski dowód osobisty;
 3. posiadasz ważny paszport zagraniczny, z kolei jedno z twoich rodziców, dziadków lub pradziadków posiada/ło polski paszport lub polski dowód osobisty i opuściło Polskę tuż po II wojnie światowej, w czasie wojny bądź w dwudziestoleciu międzywojennym;
 4. posiadasz ważny paszport zagraniczny z wizą wjazdową do Polski w celu repatriacji;
 5. musisz uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę trzecią (żyjącą albo zmarłą) w związku z innym postępowaniem, np. rozwodowym, spadkowym, o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP;
 6. miało miejsce pełne przysposobienie dziecka przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nastąpiło przed ukończeniem przez dziecko 16 roku życia; 
 7. urodziłeś/aś się w Polsce, a twoi rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.
Do każdej z powyższych okoliczności obowiązuje inny katalog dokumentów.

Warunki, które muszę spełnić

 • Nie istnieje żaden rejestr obywateli polskich;
 • zanim przystąpisz do wypełniania wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego dokładnie zapoznaj się z pouczeniem znajdującym się na jego ostatniej stronie i ściśle postępuj według wskazanych tam instrukcji;
 • wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez małoletnie dziecko podpisuje i składa jedno z rodziców albo oboje rodzice dziecka bądź jego opiekun prawny;
 • jeżeli twoim pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo, to nie musisz uiszczać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
 • pełnomocnictwo złożone w związku ze sprawą potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nie wymaga notarialnego poświadczenia twojego podpisu;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym lub potwierdzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź w polskiej placówce konsularnej;
 • w przypadku braku polskich dokumentów twoich lub twoich rodziców możesz zwrócić się w celu ich pozyskania do urzędu miejskiego właściwego dla miejsca ostatniego zameldowania, do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego lub archiwum albo Instytutu Pamięci Narodowej, który przechowuje dokumenty emigracyjne wydane przez władze PRL do 1989 r. Jeżeli masz trudności z odnalezieniem właściwej instytucji, to zwróć się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych - Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej (ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa) lub skorzystaj z internetowych baz danych na stronie archiwa.gov.pl;
 • zgodnie z przepisami prawa obowiązek przedstawienia danych i informacji, które pozwolą ustalić stan faktyczny i prawny spoczywa na tobie. Jesteś obowiązany/a przedłożyć dokumenty, które potwierdzą te dane i informacje;
 • zgromadzone w aktach sprawy dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Dokumenty załączone do wniosku składasz w oryginałach lub w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz, polski konsul poza granicami RP lub bezpłatnie pracownik Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu). Jeżeli działasz za pośrednictwem polskiego adwokata, polskiego radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, to również taki pełnomocnik może uwierzytelnić kopie dokumentów. 

W przypadku złożenia wniosku i wystąpienia wątpliwości bądź braków w materiale dowodowym organ wystosuje do ciebie wezwanie, prosząc o dodatkowe dokumenty, które będą miały znaczenie w sprawie i pozwolą dokładnie wyjaśnić stan faktyczny.

WNIOSEK O POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO SKŁADASZ WTEDY, GDY:
I. posiadasz ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty;
II. posiadasz ważny paszport zagraniczny i nie posiadasz ważnego polskiego paszportu lub ważnego polskiego dowodu osobistego albo jedno z twoich rodziców posiada/ło ważny lub nieważny polski paszport albo ważny lub nieważny polski dowód osobisty;
III. posiadasz ważny paszport zagraniczny, z kolei jedno z twoich rodziców, dziadków lub pradziadków posiada/ło polski paszport lub polski dowód osobisty i opuściło Polskę tuż po II wojnie światowej, w czasie wojny bądź w dwudziestoleciu międzywojennym;
IV. posiadasz ważny paszport zagraniczny z wizą wjazdową do Polski w celu repatriacji;
V. musisz uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę trzecią (żyjącą albo zmarłą) w związku z innym postępowaniem, np. rozwodowym, spadkowym, o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP;
VI. miało miejsce przysposobienie pełne dziecka przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nastąpiło przed ukończeniem przez dziecko 16 roku życia;
VII. urodziłeś/aś się w Polsce, a twoi rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.

I. Wymagane dokumenty odnoszące się do stanu wynikającego z pkt I
Gdy posiadasz ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty:
 • wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (58 PLN za wydanie decyzji w sprawie + 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika; pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej);
 • pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika;
 • pełnomocnictwo do doręczeń ze wskazaniem adresu na terenie Polski, jeżeli nie działasz przez pełnomocnika lub polskiego konsula i nie masz miejsca zamieszkania w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 • uwierzytelniona kserokopia strony twojego aktualnego polskiego paszportu lub polskiego dowodu osobistego z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego;
 • odpis twojego aktu urodzenia, zawierający twoje imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz dane twoich rodziców;
 • odpis twojego aktu małżeństwa i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych, jeżeli w twoim przypadku taka zmiana nastąpiła.
 II. Wymagane dokumenty odnoszące się do stanu wynikającego z pkt II
Gdy posiadasz ważny paszport zagraniczny i nie posiadasz ważnego polskiego paszportu lub ważnego polskiego dowodu osobistego albo jedno z twoich rodziców posiada/ło ważny lub nieważny polski paszport albo ważny lub nieważny polski dowód osobisty:
 • wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (58 PLN za wydanie decyzji w sprawie + 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika; pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej);
 • pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika;
 • pełnomocnictwo do doręczeń ze wskazaniem adresu na terenie Polski, jeżeli nie działasz przez pełnomocnika lub polskiego konsula i nie masz miejsca zamieszkania w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 • uwierzytelniona kserokopia strony twojego aktualnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub kserokopia innego ważnego dokumentu stwierdzającego twoją tożsamość i obywatelstwo;
 • odpis twojego aktu urodzenia, zawierający twoje imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz dane twoich rodziców;
 • odpis twojego aktu małżeństwa i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych, jeżeli w twoim przypadku taka zmiana nastąpiła;
  • jeśli w twoich dokumentach występują rozbieżności w zapisie danych osobowych i nie są one wynikiem urzędowych zmian danych, to koniecznie załącz oświadczenie, w którym wyjaśniasz przyczyny tych rozbieżności;
 • kserokopia strony twojego nieważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub kserokopia twojego nieważnego polskiego dowodu osobistego. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, to przedstaw jeden z innych dokumentów, takich jak:
  • stronę z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego ważnego lub nieważnego polskiego paszportu albo kserokopię polskiego dowodu osobistego jednego z twoich rodziców; 
  • poświadczenie obywatelstwa polskiego jednego z twoich rodziców; 
  • zaświadczenie o ostatnim miejscu twojego zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym albo zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania jednego z twoich rodziców z taką adnotacją (zaświadczenia wydaje właściwy urząd gminy); 
  • polską książeczkę wojskową wydaną tobie (jeśli jesteś mężczyzną) lub twojemu ojcu;
  • jeżeli nie możesz przedstawić żadnego z powyższych dokumentów, to załącz jakiekolwiek dokumenty wydane przez polskie organy lub instytucje, np. kserokopie twoich polskich świadectw szkolnych, polskiej legitymacji ubezpieczeniowej, legitymacji pracowniczej, twojego polskiego prawa jazdy, książeczki zdrowia dziecka itp.;
 • jeżeli posiadasz wyłącznie polskie dokumenty twojego ojca, to wtedy przygotuj także odpis aktu małżeństwa twoich rodziców, o ile zawarli oni związek małżeński przed twoim urodzeniem, bądź dokument urzędowy, zawierający datę ustalenia ojcostwa twojego ojca w stosunku do ciebie.
III. Wymagane dokumenty odnoszące się do stanu wynikającego z pkt III
Gdy posiadasz ważny paszport zagraniczny, z kolei jedno z twoich rodziców, dziadków lub pradziadków posiada/ło polski paszport lub polski dowód osobisty i opuściło Polskę tuż po II wojnie światowej, w czasie wojny bądź w dwudziestoleciu międzywojennym:
 • wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (58 PLN za wydanie decyzji w sprawie + 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika; pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej);
 • pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika;
 • pełnomocnictwo do doręczeń ze wskazaniem adresu na terenie Polski, jeżeli nie działasz przez pełnomocnika lub polskiego konsula i nie masz miejsca zamieszkania w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 • uwierzytelniona kserokopia strony twojego aktualnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub kserokopią innego ważnego dokumentu stwierdzającego twoją tożsamość i obywatelstwo;
 • odpis twojego aktu urodzenia, zawierający twoje imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz dane twoich rodziców;
 • odpis twojego aktu małżeństwa i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych, jeżeli w twoim przypadku taka zmiana nastąpiła;
  • jeśli w twoich dokumentach występują rozbieżności w zapisie danych osobowych i nie są one wynikiem urzędowych zmian danych, to koniecznie załącz oświadczenie, w którym wyjaśniasz przyczyny tych rozbieżności;
 • kserokopia polskiego paszportu albo polskiego dowodu osobistego jednego z twoich rodziców, uwierzytelniona kopia wypisu z ksiąg ludności stałej, na którym figuruje jedno z twoich rodziców bądź kserokopia polskiej książeczki wojskowej wydanej twojemu ojcu;
  • jeżeli nie możesz przedstawić żadnego z powyższych dokumentów, to załącz jakiekolwiek dokumenty wydane przez polskie organy lub instytucje, np. kserokopie polskich świadectw szkolnych jednego z twoich rodziców, polskiej legitymacji ubezpieczeniowej, legitymacji pracowniczej, rzemieślniczej, mistrzowskiej lub czeladniczej, dokumenty repatriacyjne (zaświadczenia, wnioski, spisy) w przypadku ich posiadania, dokumenty wskazujące na prześladowanie czy represję w czasie wojny, o ile do nich doszło itp.;
 • odpis aktu małżeństwa twoich rodziców, jeżeli zawarli związek małżeński;
 • świadectwo nabycia obywatelstwa obcego przez tego z rodziców, z obywatelstwa którego wywodzone jest twoje obywatelstwo polskie bądź w przypadku nienabycia obywatelstwa obcego przez ww. - dokument urzędowy potwierdzający ten fakt;
 • dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych tego z rodziców, z obywatelstwa którego wywodzisz swoje obywatelstwo polskie, jeżeli twój rodzic dokonywał urzędowej zmiany danych;
 • jeżeli załączasz polskie dokumenty twojego ojca, który nabył obywatelstwo obce do 19 stycznia 1951 r., to musisz także przedłożyć pełne zaświadczenie wydane przez właściwe władze kraju, którego obywatelstwo twój ojciec nabył, zawierające informacje, czy i od jakiej daty twój ojciec podlegał powszechnemu obowiązkowi wojskowemu w państwie obcym, a także czy pełnił służbę (czynną, zawodową, rezerwową i ochotniczą) w wojsku obcym do 19 stycznia 1951 r.;
 • jeżeli nie możesz przedstawić żadnych polskich dokumentów twoich rodziców, a posiadasz polskie dokumenty jednego z twoich dziadków i/lub pradziadków, to wtedy przygotuj takie dokumenty, jak:
  • kserokopia polskiego paszportu albo polskiego dowodu osobistego jednego z twoich dziadków i/lub pradziadków bądź jakiekolwiek inne dokumenty wydane dla niego przez polskie organy lub instytucje; 
  • odpisy aktów stanu cywilnego wykazujące pokrewieństwo między tobą a dziadkami i/lub pradziadkami oraz potwierdzające ich stan cywilny, tj. m.in. akt urodzenia i akt małżeństwa tego z rodziców, ze strony którego jest wywodzone twoje obywatelstwo polskie; 
  • świadectwa nabycia przez twoich dziadków i/lub pradziadków obywatelstw krajów, do których ww. wyemigrowali bądź - w przypadku nienabycia obywatelstw tych państw - dokumenty urzędowe potwierdzające ten fakt.
IV. Wymagane dokumenty odnoszące się do stanu wynikającego z pkt IV
Gdy posiadasz ważny paszport zagraniczny z wizą wjazdową do Polski w celu repatriacji:
 • wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku;
 • pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób.
 • Uwierzytelniona kserokopia strony twojego aktualnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego, a także kserokopie stron z wizą wjazdową do Polski w celu repatriacji oraz datą i miejscem przekroczenia granicy RP;
 • odpis twojego aktu urodzenia, zawierający twoje imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz dane twoich rodziców;
 • odpis twojego aktu małżeństwa i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych, jeżeli w twoim przypadku taka zmiana nastąpiła.
V. Wymagane dokumenty odnoszące się do stanu wynikającego z pkt V
Gdy musisz uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę trzecią (żyjącą albo zmarłą) w związku z innym postępowaniem, np. rozwodowym, spadkowym, o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP:
 • wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (58 PLN za wydanie decyzji w sprawie + 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika; pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej);
 • pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika;
 • pełnomocnictwo do doręczeń ze wskazaniem adresu na terenie Polski, jeżeli nie działasz przez pełnomocnika lub polskiego konsula i nie masz miejsca zamieszkania w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 • dokument wykazujący twój interes prawny lub ciążący na tobie obowiązek uzyskania potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę trzecią, np. wezwanie sądu lub urzędu wojewódzkiego;
 • jeśli chcesz potwierdzić posiadanie obywatelstwa polskiego przez osobą zmarłą, to złóż oświadczenie, w którym określasz, czy wniosek dotyczy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez tę osobę w dniu jej zgonu, czy w innej dacie;
 • uwierzytelniona kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo osoby, której dotyczy wniosek (o ile osoba ta jest osobą żyjącą);
 • odpis aktu urodzenia osoby, której dotyczy wniosek, zawierający imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz dane rodziców tej osoby;
 • odpis aktu małżeństwa osoby, której dotyczy wniosek i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę jej danych osobowych, jeżeli w jej przypadku taka zmiana nastąpiła;
  • jeśli w dokumentach występują rozbieżności w zapisie danych osobowych osoby, której dotyczy wniosek i nie są one wynikiem urzędowych zmian danych, to załącz oświadczenie, w którym wyjaśniasz przyczyny tych rozbieżności;
 • odpis aktu zgonu osoby, której dotyczy wniosek (o ile osoba ta jest osobą zmarłą);
 • kserokopia ważnego lub nieważnego polskiego paszportu osoby, której dotyczy wniosek albo kserokopia jej ważnego lub nieważnego polskiego dowodu osobistego. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, to przedstaw jeden z innych dokumentów, takich jak:
  • kserokopię ważnego lub nieważnego polskiego paszportu albo kserokopię polskiego dowodu osobistego jednego z rodziców osoby, której dotyczy wniosek;
  • poświadczenie obywatelstwa polskiego jednego z rodziców osoby, której dotyczy wniosek; 
  • zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce osoby, której dotyczy wniosek z adnotacją o wydanym dla niej dowodzie osobistym albo zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania jednego z jej rodziców z taką adnotacją (zaświadczenia wydaje właściwy urząd gminy); 
  • kserokopię polskiej książeczki wojskowej wydanej osobie, której dotyczy wniosek (jeśli jest/była mężczyzną) lub jej ojcu; 
  • jeżeli nie możesz przedstawić żadnego z powyższych dokumentów, to załącz jakiekolwiek dokumenty wydane przez polskie organy lub instytucje, wykazujące związek osoby, której dotyczy wniosek z Polską, np. kserokopie polskich świadectw szkolnych, polskiej legitymacji ubezpieczeniowej, legitymacji pracowniczej, polskiego prawa jazdy itp.
VI. Wymagane dokumenty odnoszące się do stanu wynikającego z pkt VI
Gdy miało miejsce przysposobienie pełne dziecka przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nastąpiło przed ukończeniem przez dziecko 16 roku życia:
 • wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (58 PLN za wydanie decyzji w sprawie + 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika; pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej);
 • pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika;
 • pełnomocnictwo do doręczeń ze wskazaniem adresu na terenie Polski, jeżeli nie działasz przez pełnomocnika lub polskiego konsula i nie masz miejsca zamieszkania w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 • uwierzytelniona kserokopia strony aktualnego paszportu zagranicznego dziecka z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub kserokopia innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo dziecka;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, wydany przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego w Polsce, w którym to odpisie wskazuje się przysposabiającego posiadającego obywatelstwo polskie jako rodzica dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o pełnym przysposobieniu dziecka przez osobę posiadającą obywatelstwo polskie wraz z klauzulą prawomocności;
 • kserokopia strony ważnego lub nieważnego polskiego paszportu osoby przysposabiającej albo kserokopia jej ważnego lub nieważnego polskiego dowodu osobistego.
VII. Wymagane dokumenty odnoszące się do stanu wynikającego z pkt VII
Gdy urodziłeś/aś się w Polsce, a twoi rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone:
 • wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (58 PLN za wydanie decyzji w sprawie + 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika; pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej);
 • pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika;
 • uwierzytelniona kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego twoją tożsamość;
 • odpis zupełny twojego aktu urodzenia, wydany przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego w Polsce;
 • jeśli tożsamość twoich rodziców jest ustalona, to załączasz dokumenty, które potwierdzają, że twoi rodzice nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone. Możesz przedstawić np. polski dokument tożsamości wydany w związku z tym, że twoi rodzice przebywają w Polsce i nie posiadają żadnego obywatelstwa albo decyzje nadające im jako bezpaństwowcom status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą bądź jakiekolwiek inne dokumenty, z których wynika, że twoi rodzice są bezpaństwowcami.

Gdzie złożyć wniosek?

W siedzibie Urzędu:
w Wydziale Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, pokój A2, stanowisko nr 20
godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego możesz złożyć osobiście w Oddziale Obywatelstwa i Repatriacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę poprzez portal cudzoziemca. Do pokoju A2 trafisz, gdy wchodząc do Urzędu, przejdziesz korytarz znajdujący się po prawej stronie. Wchodzisz na najbliższą klatkę schodową i kierujesz się na I piętro.

W Biurze Podawczym:

ul. Marszałkowska 3/5, parter
godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.00.
Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.
Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi.
Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

W Punkcie Obsługi Klienta:
pl. Bankowy 3/5, wejście F (od al. Solidarności)
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Dokumenty składane w Punkcie Obsługi Klienta nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.

Pocztą na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

Dokumenty przesyłane pocztą muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub polskiego konsula.

Jakie opłaty muszę wnieść?

58 PLN za decyzję potwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego;

17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika, a twoim pełnomocnikiem nie jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do wniosku dokumenty.

Numer rachunku, na który wnosisz opłatę skarbową:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Osoby wnoszące opłatę skarbową za granicą, powinny posłużyć się dodatkowo zapisem:
SWIFT CODE: CITIPLPX
IBAN: IBAN(spacja)PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Opłać online

Jak długo będę czekać na decyzję?

Termin zakończenia postępowania zależy od tego, kiedy organ zgromadzi wszystkie niezbędne informacje i dokumenty. 
W myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji  publicznej załatwiają sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przy czym do terminów określonych w tych przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji i okresów opóźnień spowodowanych z twojej winy albo przyczyn niezależnych od organu. 
Ponadto z uwagi na znaczny przyrost wpływających wniosków o potwierdzenie posiadania lub utraty posiadania obywatelstwa polskiego występują opóźnienia w rejestracji spraw w systemach informatycznych oraz w terminowym prowadzeniu postępowań administracyjnych, w związku z czym termin do wydania decyzji może ulec przedłużeniu.

Dodatkowe informacje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 465 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 925).

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Tryb odwoławczy

Jeżeli jesteś niezadowolony/a z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Czy mogę otrzymać zaświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego?

Nie, w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje się na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, decyzję administracyjną, a nie zaświadczenie, ponieważ nie istnieje żaden rejestr obywateli polskich.

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego ma aż 12 stron. Czy muszę wypełniać wszystkie rubryki?

Zanim przystąpi się do wypełniania wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, należy dokładnie zapoznać się z pouczeniem znajdującym się na jego ostatniej stronie i ściśle postępować według wskazanych tam instrukcji. Każda sprawa jest indywidualna i nie w każdej...

czytaj całą odpowiedź...

Jak mogę złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego?

Wniosek można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę poprzez Portal Cudzoziemca inPOL. Wniosek można złożyć także w Biurze Podawczym...

czytaj całą odpowiedź...

Nie mogę zapisać się przez portal cudzoziemca inPOL, aby złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. Co mam zrobić?

W przypadku trudności z zapisem przez Portal Cudzoziemca inPOL wniosek można złożyć w Biurze Podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie oraz w Punkcie Obsługi Klienta przy pl. Bankowym 3/5 (Kancelaria Ogólna...

czytaj całą odpowiedź...

Mieszkam za granicą Polski. Czy wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego mogę złożyć w polskim konsulacie?

Tak, wniosek można złożyć w polskiej placówce konsularnej, która przekaże go do właściwego urzędu wojewódzkiego.