Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Kogo dotyczy wniosek?

Dotyczy osób, które posiadają obywatelstwo polskie i chcą się go zrzec.

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca inPOL i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Warunki, które muszę spełnić

 • Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składasz osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego dla miejsca twojego stałego zamieszkania wojewody lub polskiego konsula;
 • jeśli mieszkasz na stałe na terenie województwa mazowieckiego, to składasz wniosek za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Natomiast jeżeli na stałe mieszkasz poza granicami RP, wówczas wniosek składasz za pośrednictwem właściwego miejscowo polskiego konsula;
 • ważność twojego paszportu lub dowodu osobistego nie może być krótsza niż 6 miesięcy w chwili złożenia wniosku. Przez cały okres rozpatrywania wniosku w Kancelarii Prezydenta RP musisz posiadać ważny dokument paszportowy lub dowód osobisty;
 • Prezydent RP wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia w formie postanowienia;
 • odmowa wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie zawiera uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu;
 • w sprawach wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;
 • utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta RP, o ile w postanowieniu nie wskazano innego terminu;
 • wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego tylko dla małoletniego dziecka musi być podpisany przez oboje rodziców. Dziecko, które ukończyło 16 lat, musi wyrazić zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Jakie dokumenty muszę złożyć 

Dokumenty załączone do wniosku składasz w oryginałach lub w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz lub polski konsul poza granicami RP. Pracownicy Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji, a także ustanowiony przez ciebie jako pełnomocnik adwokat lub radca prawny nie posiadają uprawnień do uwierzytelnienia dokumentów.

Występując z wnioskiem o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, składasz:

 • wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.);
 • zdjęcie biometryczne (1 szt.);
 • odpis skrócony lub zupełny twojego aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i – w miarę możliwości wpisania - nazwisko rodowe matki;
 • odpis skrócony lub zupełny twojego aktu małżeństwa - nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim. Jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o tym fakcie;
 • stronę twojego ważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi lub twój ważny polski dowód osobisty, potwierdzający twoją tożsamość i obywatelstwo;
 • uwierzytelnioną kopię strony ważnego paszportu zagranicznego twojego małżonka z danymi osobowymi, dokumentu podróży lub dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka;
 • pisemne oświadczenie twojego małżonka o wyrażeniu zgody na udostępnienie kopii ważnego dokumentu tożsamości małżonka na potrzeby postępowania w sprawie zrzeczenia się przez ciebie obywatelstwa polskiego;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez ciebie obywatelstwa innego państwa (tj. uwierzytelnioną kopię twojego zagranicznego paszportu lub zagranicznego dowodu osobistego oraz akt nabycia obywatelstwa obcego) bądź akt przyrzeczenia jego nadania;
 • dokumenty, z których wynika, że centrum twojego życia mieści się na terenie województwa mazowieckiego:
Uwaga! 
Wymóg ten dotyczy wyłącznie osób składających wniosek za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, np. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowę o pracę, którą świadczysz w województwie mazowieckim, aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki bądź dokumenty potwierdzające prowadzoną przez ciebie działalność społeczno-polityczną na tym terenie albo dokumenty, które potwierdzają, że posiadasz tutaj miejsce zamieszkania (jak umowa najmu lokalu, akt własności nieruchomości albo umowa użyczenia) itp.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które chcesz objąć swoim wnioskiem, to dodatkowo załączasz:

1)    Oświadczenie przyjmuje:

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica - jeżeli rodzic mieszka w Polsce;
 • polski konsul - jeżeli rodzic ten stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne.

W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
Rodzic składający oświadczenie osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zawsze okazuje ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego (o ile rodzic ten nie jest obywatelem polskim) oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE), a uwierzytelnione kserokopie tych dokumentów załącza do akt sprawy.

2)    Oświadczenie można także złożyć korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski notariusz. W tym przypadku uprawniony do złożenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego jest ten drugi z rodziców, który jest obywatelem polskim albo legitymuje się pobytem długoterminowym lub pobytem krótkoterminowym, ale także ten, którego charakter pobytowy w Polsce jest nieunormowany.

 • Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na utratę przez nie obywatelstwa polskiego.

1)    Oświadczenie przyjmuje:

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - jeżeli mieszka ono w Polsce; 
 • polski konsul - jeżeli dziecko mieszka stale za granicą.

W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
Dziecko składające oświadczenie osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zawsze okazuje ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (polski paszport i/lub polski dowód osobisty).

2)    Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat można także złożyć korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski notariusz. W tym przypadku miejsce zamieszkania dziecka pozostaje bez wpływu na prawną skuteczność oświadczenia.

Gdzie złożyć wniosek?

W siedzibie Urzędu:
w Wydziale Spraw Cudzoziemców 
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji 
ul. Marszałkowska 3/5, pokój A2, stanowisko nr 20, 
godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 -15.00. 

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego możesz złożyć osobiście w Oddziale Obywatelstwa i Repatriacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w pokoju A2. Do pokoju A2 trafisz, gdy wchodząc do Urzędu, przejdziesz korytarz znajdujący się po prawej stronie. Wchodzisz na najbliższą klatkę schodową i kierujesz się na I piętro.

W Biurze Podawczym:
ul. Marszałkowska 3/5, parter
godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.00.
Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.
Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi.
Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

W Punkcie Obsługi Klienta:
pl. Bankowy 3/5, wejście F (od al. Solidarności)
godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00.

Pocztą na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Jakie opłaty muszę wnieść?

 • Wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie podlega opłacie skarbowej;
 • 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika, a twoim pełnomocnikiem nie jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do wniosku dokumenty. 
Zwróć uwagę! W postępowaniu o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego każdy pełnomocnik jest traktowany jako tzw. pełnomocnik do doręczeń.

Numer rachunku, na który wnosisz opłatę skarbową za pełnomocnictwo:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Opłać online

Jak długo będę czekać na decyzję?

Wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego jest przekazywany Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP z opinią Wojewody Mazowieckiego i kompletem dokumentów.

Opinia jest przygotowywana wówczas, gdy do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, Urząd wzywa do usunięcia tych braków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 465 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 928).

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Tryb odwoławczy

Od rozstrzygnięcia Prezydenta RP nie można złożyć odwołania.

 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Jak mogę złożyć wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego?

Wniosek można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Oddziału Obywatelstwa i Repatriacji wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę poprzez Portal Cudzoziemca inPOL. Wniosek można złożyć także w Biurze Podawczym Wydziału...

czytaj całą odpowiedź...

Nie mogę zapisać się przez portal cudzoziemca inPOL, aby złożyć wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Co mam zrobić?

W przypadku trudności z zapisem przez portal inPOL wniosek można złożyć w Biurze Podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie oraz w Punkcie Obsługi Klienta przy pl. Bankowym 3/5 (Kancelaria Ogólna Mazowieckiego...

czytaj całą odpowiedź...

Czy mogę wysłać wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta?

Nie, wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego dla miejsca stałego...

czytaj całą odpowiedź...

Co to znaczy, że wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, który chcę wysłać pocztą, musi zawierać podpis urzędowo poświadczony?

Podpis urzędowo poświadczony to podpis pod wnioskiem, którego autentyczność nie budzi wątpliwości. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski...

czytaj całą odpowiedź...

Ile wynosi opłata skarbowa za wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego?

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie podlega opłacie skarbowej.