Przedłużenie wizy Schengen

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Wniosek o przedłużenie wizy Schengen składasz najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu oznaczonego na posiadanej wizie. 

Wizę Schengen można przedłużyć tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy:

  • wykażesz, że na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie terytorium Schengen przed upływem terminu ważności wizy lub okresu pobytu, lub
  • przedstawisz dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności lub okresu pobytu, a zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od ciebie i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy
Okres ważności wydanej wizy Schengen lub długość pobytu objętego wizą można przedłużyć, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy Schengen nie może przekroczyć okresu przewidzianego dla tej wizy, tj. do 90 dni.

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Jeżeli złożysz wniosek we wskazanym terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w twojej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca InPOL i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek za pośrednictwem portalu cudzoziemca InPOL, wydrukuj i  złóż w Wydziale Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21 (należy pobrać bilet z literą „W”).

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej pocztą. Masz również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem biura podawczego naszego Urzędu ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa. Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany, w terminie wskazanym w wezwaniu, do okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony w języku polskim zgodnie z pouczeniem za pośrednictwem portalu cudzoziemca InPOL;
  • dokument podróży, ważny minimum 3 miesiące po okresie ważności wizy, którą chcesz przedłużyć, zawierający przynajmniej dwie wolne strony i który został wydany w ciągu ostatnich 10 lat - kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu);
  • 1 fotografia;

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że wniosłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do przedłużenia wizy:

Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych – otrzymujesz do paszportu odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Natomiast w sytuacji usunięcia braków formalnych po upływie wyznaczonego terminu, a przed wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania za datę złożenia wniosku należy uznać dzień uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku. Uzupełnienie braków formalnych po wymaganym terminie powoduje brak możliwości umieszczenia w twoim paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku o przedłużenie wizy.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "W" lub za pośrednictwem biura podawczego Urzędu: ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Opłata za przedłużenie wizy Schengen

Opłata skarbowa za przedłużenie wizy Schengen wynosi 30 EUR (przeliczenia równowartości na PLN dokonuje się na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny dla danej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy).

OPŁAĆ ONLINE

Opłatę możesz przekazać przelewem na konto:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
tytułem "przedłużenie wizy"

Przedłużenie wizy Schengen na skutek siły wyższej lub z przyczyn humanitarnych odbywa się bezpłatnie.

Co powinienem wiedzieć?

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów, w trakcie postępowania możesz być poproszony o dodatkowe, osobiste wyjaśnienia w urzędzie.

W przypadku złożenia wniosku po terminie (w trakcie nielegalnego pobytu) – odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia tej wizy.

Decyzję w sprawie przedłużenia wizy wydaje się niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres:
Centralny Organ Techniczny KSI
Komenda Główna Policji
Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi