Szkoła/kurs/szkolenie

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem Twojego pobytu jest:

 • podjęcie nauki w szkole średniej
 • podjęcie nauki w szkole policealnej
 • odbycie kursu językowego 
 • odbycie kursu przygotowawczego do podjęcia studiów (jeśli jesteś obywatelem Białorusi złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu podjęcia studiów stacjonarnych)
 • odbycie szkolenia zawodowego.

Wydrukowany i prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek we wskazanym terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w twojej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku zarejestruj się na portalu cudzoziemca inPOL  i przeczytaj wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku.

Zezwolenie udzielone ze względu na naukę w szkole średniej, szkole policealnej, odbycie kursu językowego bądź szkolenia zawodowego nie uprawnia do wykonywania pracy bez uzyskania zezwolenia na pracę.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie. 
Wnioski o pobyt czasowy przyjmowane są w 3 lokalizacjach w Warszawie:
1. ul. Marszałkowska 3/5, kolejka X 
2. Pl. Bankowy 3/5 , wejście "G", kolejka G 
3. Al. Jerozolimskie 28, kolejka F 

Umówienie wizyty w urzędzie jest możliwe wyłącznie po wypełnieniu wniosku na portalu cudzoziemca inPOL

Wolne terminy udostępniamy każdego dnia, więc jeśli dziś nie ma już dostępnych miejsc, spróbuj jutro. Warto złożyć kompletnie uzupełniony wniosek osobiście, ponieważ znacznie usprawni to procedurę legalizacji twojego pobytu. Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia  legalnego pobytu, dla zachowania terminu prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony  wniosek w wersji papierowej  pocztą

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej. Jeżeli złożysz wniosek pocztą, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu, a proces legalizacji pobytu znacznie się wydłuży. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście we wskazanym terminie, w celu m.in. złożenia odcisków palców. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

OPŁAĆ ONLINE  

Dokonanie wyżej wskazanych czynności w terminie, przy zachowaniu warunku złożenia wniosku w czasie legalnego pobytu, umożliwi umieszczenie w twoim paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.
Natomiast w sytuacji usunięcia braków formalnych po upływie wyznaczonego terminu, a przed wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, za datę złożenia wniosku należy uznać dzień uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku. W powyższej sytuacji, nie ma możliwości umieszczenia w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Szkoła średnia

 • zaświadczenie ze szkoły średniej podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców, określające termin rozpoczęcia i zakończenia nauki, rok nauki, tryb nauki (dzienny, zaoczny), a także ilość godzin zajęć w ciągu miesiąca (np. plan zajęć) oraz zawierające informację, czy regularnie uczęszczasz na zajęcia (frekwencja);
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uregulowanie opłat za naukę bądź zwolnienie z opłaty;
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce, nauki i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Jeśli przebywasz w Polsce sam, minimalna kwota na pokrycie kosztów utrzymania wynosi 776 zł na każdy miesiąc pobytu, po odliczeniu koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia i kosztów studiów. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po  600 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej dla siebie i członków rodziny oraz kosztów studiów.

Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia wynosi:

 • 200 zł, jeżeli przybywasz z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
 • 500 zł, jeżeli przybywasz z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż sąsiadujące z Polską,
 • 2500 zł, jeżeli przybywasz z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty uznajemy:
- czek podróżny;
- zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
- zaświadczenie o posiadaniu przez cudzoziemca lub osobę, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje, środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez ciebie środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania lub liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę jest udzielane na czas trwania nauki w szkole średniej (liceum, technikum), nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Szkoła policealna

 • zaświadczenie ze szkoły policealnej podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców, określające termin rozpoczęcia i zakończenia nauki, rok nauki, tryb nauki (dzienny, zaoczny), a także ilość godzin zajęć w ciągu miesiąca (np. plan zajęć) oraz zawierające informację, czy regularnie uczęszczasz na zajęcia (frekwencja);
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uregulowanie opłat za naukę bądź zwolnienie z opłaty;
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce, nauki i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Jeśli przebywasz w Polsce sam, minimalna kwota na pokrycie kosztów utrzymania wynosi 776 zł na każdy miesiąc pobytu, po odliczeniu koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia i kosztów studiów. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po  600 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej dla siebie i członków rodziny oraz kosztów studiów.

Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia wynosi:

 • 200 zł, jeżeli przybywasz z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
 • 500 zł, jeżeli przybywasz z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż sąsiadujące z Polską,
 • 2500 zł, jeżeli przybywasz z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty uznajemy:
- czek podróżny;
- zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
- zaświadczenie o posiadaniu przez cudzoziemca lub osobę, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje, środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez ciebie środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania lub liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę jest udzielane na czas trwania nauki w szkole policealnej, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Kurs językowy

 • zaświadczenie ze szkoły prowadzącej kurs językowy podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców, określające termin rozpoczęcia i zakończenia kursu, tryb nauki (dzienny, zaoczny), poziom biegłości językowej, na jakim odbywa się kurs, a także ilość godzin zajęć w ciągu miesiąca (np. plan zajęć) oraz zawierające informację, czy regularnie uczęszczasz na zajęcia (frekwencja);
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uregulowanie opłat za naukę bądź zwolnienie z opłaty;
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce, nauki i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Jeśli przebywasz w Polsce sam, minimalna kwota na pokrycie kosztów utrzymania wynosi 776 zł na każdy miesiąc pobytu, po odliczeniu koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia i kosztów studiów. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po  600 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu oraz środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej dla siebie i członków rodziny oraz kosztów studiów.

Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia wynosi:

 • 200 zł, jeżeli przybywasz z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
 • 500 zł, jeżeli przybywasz z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż sąsiadujące z Polską,
 • 2500 zł, jeżeli przybywasz z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty uznajemy:
- czek podróżny;
- zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
- zaświadczenie o posiadaniu przez cudzoziemca lub osobę, na której utrzymaniu ten cudzoziemiec pozostaje, środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez ciebie środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania lub liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę jest udzielane na czas trwania kursu językowego, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Szkolenie zawodowe

 • zaświadczenie z jednostki prowadzącej szkolenie zawodowe podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania zaświadczeń dla cudzoziemców, określające termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, tryb szkolenia (dzienny, zaoczny), a także ilość godzin zajęć w ciągu miesiąca (np. plan zajęć) oraz zawierające informację, czy regularnie uczęszczasz na zajęcia;
 • zaświadczenie z jednostki prowadzącej szkolenie potwierdzające uregulowanie opłat za szkolenie bądź zwolnienie z opłaty;
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania;
 • dokument potwierdzający posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu na okres 12 miesięcy.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania lub liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na szkolenie zawodowe jest udzielane na czas trwania szkolenia zawodowego, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

Co powinienem wiedzieć?

Zezwolenie nie uprawnia do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, nauki / kursu językowego / szkolenia zawodowego lub liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w Portalu Cudzoziemca inPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.

Masz obowiązek poinformować Wojewodę, który wydał twoje zezwolenie, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia, np. o skreśleniu z listy uczniów, uczestników kursu językowego, uczestników kursu zawodowego, rezygnacji z dalszej nauki lub zmianie szkoły/jednostki prowadzącej szkolenie.

Otrzymałeś decyzję niezgodną z Twoim żądaniem?

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  Odwołanie wnosisz za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli Wojewoda Mazowiecki uzna, że Twoje odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeśli po otrzymaniu odwołania Wojewoda nie wyda nowej decyzji to wówczas akta Twojej sprawy wraz z odwołaniem zostaną przekazane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przez organ.

Zasady przeglądu akt sprawy znajdziesz TUTAJ.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu wydajemy po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia.

Oczekuj na wiadomość SMS z terminem odbioru decyzji i karty. Pamiętaj, aby informować Urząd o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz numeru kontaktowego.

W przypadku, gdy nie będziesz mógł stawić się po odbiór karty w wyznaczonym terminie, zgłoś ten fakt poprzez formularz kontaktowy który znajduje się tutaj.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi