Wymiana/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela ZK, gdy upływa ważność posiadanego przez ciebie dokumentu.

Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem ważności aktualnie posiadanego dokumentu.

Złóż wniosek o wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela ZK, gdy dotychczas posiadany przez ciebie dokument został uszkodzony, utraciłeś go lub zmianie uległy zamieszczone w nim dane.

Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpienia wyżej wymienionych przesłanek do ich wymiany.

Wniosek składasz osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego, który na dzień złożenia wniosku nie ukończył 6 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (należy pobrać numerek z literą „I”).

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą. Możesz również złożyć za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu w celu okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wymiany / wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE:

Sprawdź, jakie dokumenty potwierdzają spełnienie warunków prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "I" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jak odebrać dokument?

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela ZK odbierasz osobiście w siedzibie naszego Wydziału, stanowisko 21, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, należy pobrać bilet z literą "V".

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00.

Co powinienem wiedzieć?

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców – za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego – w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
  • utraty dokumentu,
  • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza,
  • upływu terminu ważności dokumentu.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi