Warunki jakie muszę spełnić

Zgodnie z art. 19 ust. 2 członek rodziny niebędący obywatelem UE zachowuje prawo pobytu w przypadku:

   1. Śmierci obywatela UE, o którym mowa w art. 16 lub art. 17 lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przebywał z nim na terytorium Rzeczypospolitej polskiej przez okres nie krótszy niż rok przed dniem jego śmierci;
     
    2. Rozwodu lub unieważnienia małżeństwa z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem UE, o którym mowa w art. 16 lub art. 17 lub obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

a) małżeństwo trwało co najmniej 3 lata przed wszczęciem postępowania w sprawie o rozwód lub o unieważnienie małżeństwa, w tym co najmniej rok w czasie pobytu obywatela UE lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) jako były małżonek obywatela UE lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej sprawuję opiekę nad jego dziećmi, na podstawie porozumienia między byłymi małżonkami lub na podstawie orzeczenia sądu lub

c) przemawiają za tym szczególnie istotne okoliczności, w tym związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie w trakcie trwania małżeństwa lub

d) jako były małżonek obywatela UE lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do odwiedzin małoletniego dziecka, na podstawie porozumienia między małżonkami lub na podstawie orzeczenia sądu, gdy z porozumienia lub orzeczenia wynika, że odwiedziny odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 W przypadku śmierci lub wyjazdu obywatela UE, o którym mowa w art. 16 lub art. 17 lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dziecko obywatela UE lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej przebywające i uczące się lub studiujące na tym terytorium oraz rodzic sprawujący nad nim opiekę, bez względu na posiadane obywatelstwo, zachowują prawo pobytu do czasu zakończenia przez dziecko nauki lub studiów.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 dziecku obywatela UE, który był pracownikiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie zachował prawa pobytu na podstawie art. 17, które przebywa i uczy się lub studiuje na tym terytorium, przysługuje prawo pobytu do czasu zakończenia nauki lub studiów.

Zgodnie z art. 19a ust. 2 rodzicowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem obywatela UE, który był pracownikiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie zachował prawa pobytu na podstawie art. 17, które przebywa i uczy się lub studiuje na tym terytorium, przysługuje prawo pobytu do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności: prawo to przysługuje także po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal wymaga ono obecności i opieki tego rodzica, aby móc kontynuować i ukończyć naukę.    

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku;

Zgodnie z art. 47 ust. 2 pobytu na terytorium nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż określony w ust. 1 z powodu:

    1. odbycia obowiązkowej służby wojskowej albo
     
    2. ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem, że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;

Zgodnie z art. 47 ust. 3 pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przerywa:

    1. wykonanie decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE;
     
    2. odbywanie kary pozbawienia wolności przez członka rodziny niebędącego obywatelem UE.  

 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi