Polski dokument podróży

Kiedy powinienem złożyć wniosek o wydanie dokumentu?

Złóż wniosek o wydanie polskiego dokumentu podroży dla cudzoziemca, jeśli utraciłeś swój dokument podróży lub jeśli twój dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność i nie masz możliwości otrzymania nowego dokumentu podróży. O polski dokument podróży dla cudzoziemca możesz się ubiegać, jeśli posiadasz:

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Kiedy powinienem złożyć wniosek o wymianę polskiego dokumentu podróży?

Polski dokument podróży dla cudzoziemca wymieniasz jeżeli:

  • zmianie ulegną dane umieszczone w dotychczasowym dokumencie np. nazwisko;
  • zmieni się Twój wygląd w takim stopniu, że  umieszczona w dotychczasowym dokumencie fotografia nie pozwoli na Twoją identyfikację;
  • utraciłeś dotychczasowy dokument;
  • dotychczasowy dokument uległ uszkodzeniu;

Wniosek o wymianę polskiego dokumentu podróży składasz, w terminie 14 dni od wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności. Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek za pośrednictwem portalu cudzoziemca inPOL, wydrukuj i złóż w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko 21 (należy pobrać bilet z literą „W”).

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej pocztą. Masz również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem biura podawczego naszego Urzędu ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa. Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany, w terminie wskazanym w wezwaniu, do okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony w języku polskim, zgodnie z pouczeniem, za pośrednictwem portalu cudzoziemca inPOL. W przypadku małoletniego dziecka wniosek podpisany przez jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna;
  • 2 fotografie;
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że opłaciłeś wydanie lub wymianę dokumentu.

Jesteś zwolniony z obowiązku przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy posiadasz zaświadczenie, że jesteś ofiarą handlu ludźmi i z uwagi na szczególne okoliczności nie posiadasz takiego dokumentu i nie masz możliwości jego uzyskania.

Dokumenty potrzebne do wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca:

  • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku, tj. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży wydanego przez właściwe władze kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, decyzja w sprawie udzielenia ochrony uzupełniającej na terytorium Polski lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "W" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Opłaty za wydanie/wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Opłata za wydanie dokumentu wynosi 350 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulgowa opłata wynosi 175 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulga 50 % w opłacie za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży przysługuje cudzoziemcom:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;

których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu nie ukończyli 16 lat.

Opłata za wymianę dokumentu w przypadku zawinionej utraty lub zawinionego zniszczenia wynosi 700 zł.

OPŁAĆ ONLINE

Opłata za wymianę dokumentu w przypadku kolejnej zawinionej utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia wynosi 1050 zł.

OPŁAĆ ONLINE

Opłatę należy wnieść na konto:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Biuro Finansów Urzędu
NBP O/O Warszawa
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

W okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zwolnieni z opłaty są obywatele Białorusi ubiegający się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

Co powinienem wiedzieć?

Polski dokument podróży dla cudzoziemca jest wydawany na okres 1 roku i w okresie swojej ważności uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy.

Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca nie zwalnia cię z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania dokumentu podróży kraju twojego pochodzenia.

Dokument odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko 21 (należy pobrać bilet z literą „W”).

W przypadku gdy dokument został wydany cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbierze jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Dokument zostanie wydany w terminie do 30 dni od wpłynięcia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego zostaniesz powiadomiony/a na piśmie o przewidzianym terminie wydania dokumentu i z jakich przyczyn wynikają opóźnienia.

Aby odebrać dokument, weź ze sobą ważny dokument tożsamości i poprzedni polski dokument podróży dla cudzoziemca, jeżeli był wydany.

Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydawany jest przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce twojego pobytu. Jeśli odmówimy ci wydania polskiego dokumentu podróży, otrzymasz stosowną decyzję.

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

W okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zwolnieni z opłaty są obywatele Białorusi ubiegający się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi