Zarejestrowanie pobytu członka rodziny obywatela UE, będącego obywatelem UE

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Złóż wniosek o zarejestrowanie pobytu jako obywatela UE, nie później niż w ostatnim dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski, jeśli jesteś:

 • małżonkiem obywatela UE;
 • rodzicem obywatela UE lub jego małżonka, pozostającym na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

Wniosek składasz osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Wniosek w imieniu małoletniego obywatela UE składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Jeżeli złożysz wniosek bez braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, postępowanie zostanie wszczęte.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21 (należy pobrać bilet z literą „I”).

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej pocztą. Masz również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem biura podawczego naszego Urzędu ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa. Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany, w terminie wskazanym w wezwaniu, do okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

Dokumenty potrzebne do zarejestrowania pobytu członka rodziny obywatela UE:

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie prawa pobytu przez obywatela UE przez okres powyżej 3 miesięcy,
 • dokumenty potwierdzające więzi rodzinne wraz z dokumentem potwierdzającym obywatelstwo i tożsamość obywatela UE:
  • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa);
  • zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia);
  • wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka;
  • rodzice małoletniego obywatela UE – dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem Unii Europejskiej oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela Unii Europejskiej na jego utrzymaniu.

Sprawdź, jakie dokumenty potwierdzają spełnienie warunków prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela UE.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "I" lub za pośrednictwem biura podawczego Urzędu: ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Co powinienem wiedzieć?

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów, w trakcie postępowania możesz być poproszony o dodatkowe, osobiste wyjaśnienia w urzędzie.

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców - za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego- w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi