Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela ZK składasz po upływie 5  lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z obywatelem ZK.

Wniosek składasz osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Wniosek w imieniu małoletniego składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Jeżeli złożysz wniosek bez braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, postępowanie zostanie wszczęte.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (należy pobrać bilet z literą „I”).

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą. Możesz również złożyć za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu w celu okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w trzech egzemplarzach, wypełniony w języku polskim, zgodnie z pouczeniem i podpisany, w przypadku małoletniego wniosek podpisany przez rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych lub jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna prawnego;
 • 4 fotografie;
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu);
 • złożenie odcisków palców (w przypadku małoletnich odciski palców pobiera się od dzieci, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 6 rok życia).

Złożenie odcisków palców (w przypadku małoletnich odciski palców pobiera się od dzieci, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 6 rok życia).

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia wydania karty stałego pobytu:

 • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z obywatelem ZK;
 • dokumenty stwierdzające przyczyny przerw w pobycie, jeśli takie wystąpiły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków pobytu w tym okresie;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków pobytu przez obywatela ZK w tym okresie;
 • dokumenty potwierdzające więzi rodzinne wraz z dokumentem potwierdzającym obywatelstwo i tożsamość obywatela ZK:

  • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego uznawanego przez prawo polskie (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),

  • zstępny (dziecko lub dziecko małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia, akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).

  • wstępny (rodzic lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.

  • rodzice małoletniego obywatela ZK – dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem ZK oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela ZK na jego utrzymaniu.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "I" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jak odebrać dokument?

Kartę stałego pobytu odbierasz osobiście w siedzibie naszego Wydziału, stanowisko 21, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, należy pobrać bilet z literą "V".

W przypadku gdy karta pobytowa została wydana dziecku, które nie ukończyło 13. roku życia do dnia jej odbioru, odbioru dokumentu dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny albo kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Przy odbiorze karty pobytowej wymagana jest obecność dziecka, które do dnia złożenia wniosku o wydanie dokumentu ukończyło 6. rok życia.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00.

W przypadku utraty karty pobytowej wydaje się nowy dokument.

Co powinienem wiedzieć?

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców - za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego- w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

 • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
 • utraty dokumentu,
 • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza. 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi