Świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek, jeśli złożyłeś wniosek o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadanej Karty Polaka i chcesz uzyskać świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce.

Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć:

  • razem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka;
  • jeżeli złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i od daty złożenia wniosku o pobyt stały nie minął okres 3 miesięcy,

Kolejny wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć wtedy, kiedy pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego został rozpatrzony i przyznano Ci świadczenie na okres krótszy niż 9 miesięcy.

Pamiętaj: jeżeli złożysz wniosek po terminie lub będzie zawierał braki formalne, których nie uzupełnisz w wyznaczonym oznaczonym przez organ terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek?

Wydrukowany i prawidłowo wypełniony wniosek  o świadczenie pieniężne składasz osobiście wraz z wnioskiem o zezwolenie na pobyt stały. Jeżeli nie złożysz wniosku o świadczenie pieniężne łącznie z wnioskiem o zezwolenie na pobyt stały, możesz to zrobić, wysyłając  pocztą  w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały. 

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania świadczenia pieniężnego:

  • wniosek w jednym egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem;
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości 10,00 PLN

Jeżeli wnioskiem obejmiesz członków rodziny, dodatkowo musisz złożyć:

  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zapisanych stron ważnych  dokumentów  potwierdzających tożsamość każdego członka najbliższej rodziny objętego wnioskiem (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie, których nastąpił ich wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych aktów stanu cywilnego członków twojej najbliższej rodziny, potwierdzających stopień pokrewieństwa lub  wskazujących na zawarcie z tobą związku małżeńskiego, tj. aktu małżeństwa, aktów urodzenia dzieci; sporządzonych w języku ojczystym wraz z ich tłumaczeniami na język polski lub umiejscowionych aktów (tj. wydanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego);
  • dokumenty potwierdzające zamieszkanie razem z tobą w Polsce - członków najbliższej rodziny, np. umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu współmałżonka, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez współmałżonka, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka dzieci, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej przez współmałżonka pracy.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że wniosłeś opłatę skarbową.

OPŁAĆ ONLINE

Do wypłaty przyznanego świadczenia pieniężnego niezbędne będzie określenie formy jego wypłaty. Świadczenie  może zostać wypłacone w formie gotówkowej (w kasie odpowiedniego starostwa powiatowego) lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę na oświadczeniu. Oświadczenie należy złożyć do właściwego starosty po otrzymaniu decyzji o przyznaniu świadczenia.

Co powinienem wiedzieć?

 Jak długo będę czekał?

W określonych okolicznościach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wstrzymuje rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków – sprawdź czy rozpatrywanie Twojego wniosku zostało wstrzymane.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Otrzymałem świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka. Dlaczego tylko na 3 miesiące, a o kolejnych 6 miesiącach nie ma mowy w decyzji. Proszę o wyjaśnienie.

Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka mogą być wypłacane w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że decyzja o przyznaniu świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka wydana w roku 2021r. może dotyczyć tylko miesięcy pozostałych do końca 2021r. (np. decyzja...

czytaj całą odpowiedź...

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie pieniężne?

Świadczenie pieniężne może być przyznane na wniosek cudzoziemca na okres do 9 miesięcy. Środki na świadczenia mogą być wypłacone tylko w danym roku kalendarzowym.  Oznacza to, że decyzja o przyznaniu świadczenia wydana w sierpniu może obejmować 5 miesięcy - od sierpnia do grudnia. O przyznanie...

czytaj całą odpowiedź...

Czy członkowie mojej rodziny muszą przebywać razem ze mną na terytorium Polski, aby otrzymać świadczenie pieniężne?

Tak. Świadczenie pieniężne przyznawane jest wnioskodawcy oraz członkom jego rodziny, którzy przebywają razem z nim w Polsce. Członkowie rodziny wnioskodawcy, którzy nie przebywają razem z nim w Polsce nie mogą być objęci świadczeniem pieniężnym.

Jaka jest wysokość świadczeń pieniężnych?

Świadczenia pieniężne ustalane będą w kwocie stanowiącej:

  • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko...
czytaj całą odpowiedź...

Od jakiej daty będzie mi przyznane świadczenie pieniężne? Kiedy otrzymam pieniądze?

Świadczenie pieniężne przyznawane jest z datą wydania decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego. W decyzji określona jest wysokość świadczenia tj. przyznana kwota, liczba miesięcy, na które przyznano świadczenie, członkowie rodziny objęci świadczeniem oraz starosta właściwy do wypłaty...

czytaj całą odpowiedź...