Duplikat wizy krajowej

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Wniosek o duplikat wizy możesz złożyć jeżeli zgubiłeś paszport lub musiałeś wymienić, a miałeś w nim ważną wizę.                                                                                                                                  

Duplikat wizy to dokument wydany na ten sam okres, na który była wydana wiza w poprzednim paszporcie.

Duplikat wizy dotyczy wizy wydanej przez polskiego konsula, jeżeli utraciłeś lub wymieniłeś swój paszport, a była w nim wklejona ważna wiza pobytowa.

Gdzie złożyć wniosek?

Ustawodawca nie przewidział wzoru formularza wniosku o wydanie duplikatu wizy, skorzystaj z naszego wzoru dostępnego w portalu cudzoziemca InPOL.

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek za pośrednictwem portalu cudzoziemca InPOL, wydrukuj i złóż w Wydziale Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21 (należy pobrać bilet z literą „W”).

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej pocztą. Masz również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem biura podawczego naszego Urzędu ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa. Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany, w terminie wskazanym w wezwaniu, do okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek wypełniony za pośrednictwem portalu cudzoziemca InPOL wraz z oświadczeniem z jakiego powodu dokument został wymieniony (w języku polskim);
  • 1 fotografię;
  • wymieniony dokument podróży (wraz z kopią wszystkich zapisanych stron- oryginał do wglądu);
  • kopię dokumentu w którym znajdowała się naklejka wizy krajowej (jeśli taką posiadasz).

W przypadku, gdy nie uzupełnisz ww. dokumentów twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "W".

Opłata za wydanie duplikatu wizy

Brak opłaty za umieszczenie nowej naklejki wizowej w wymienionym paszporcie.

Jak długo będę czekać na duplikat wizy?

Nową naklejkę w wymienionym dokumencie umieszcza się niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Co powinienem wiedzieć?

Nową naklejkę wizy krajowej można umieścić w wymienionym dokumencie jeżeli nie upłynął okres ważności posiadanej wizy.

Pamiętaj, że możemy wydać duplikat wizy tylko wtedy, gdy wiza była wydana przez polskiego konsula. Jeśli wizę wydały władze innego kraju, nie otrzymasz u nas duplikatu takiej wizy.

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi