Przedłużenie ruchu bezwizowego

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego mogą złożyć obywatele krajów: Argentyna, Brazylia, Chile, Honduras, Kostaryka, Nikaragua, Singapur, Urugwaj.

Wniosek składasz osobiście, najpóźniej w ostatnim dniu ważności twojego legalnego pobytu w ramach ruchu bezwizowego wraz z jego uzasadnieniem.

Pamiętaj, że ruch bezwizowy można przedłużyć o 90 dni, licząc od następnego dnia po upływie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego.
Jeżeli złożysz wniosek we wskazanym terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, twój pobyt będzie uznany za legalny do dnia otrzymania zgody na przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego lub decyzji o odmowie jego przedłużenia.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko 21 (należy pobrać bilet z literą „W”).

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej pocztą. Masz również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem biura podawczego naszego Urzędu ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa. Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu w celu okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek, w przypadku małoletniego dziecka podpisany przez jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna;
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu),
  • dokumenty potwierdzające cel i warunki przedłużenia pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Ustawodawca nie przewidział wzoru formularza wniosku o przedłużenie ruchu bezwizowego, skorzystaj z naszego wzoru.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "W".

Co powinienem wiedzieć?

Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, można przedłużyć w uzasadnionych przypadkach okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o kolejne 90 dni, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w umowie o zniesieniu obowiązku wizowego (obecnie przewidują to umowy z Brazylią, Argentyną, Chile, Hondurasem, Kostaryką, Nikaraguą, Singapurem i Urugwajem).

Decyzja zostanie wydana w terminie do 30 dni od wpłynięcia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego zostaniesz powiadomiony/a na piśmie o przewidzianym terminie wydania dokumentu i z jakich przyczyn wynikają opóźnienia.

Aby uzyskać stempel, weź ze sobą paszport.

W powyższej sprawie nie pobiera się opłat.

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi