Zmiana jednolitego zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy

Kiedy powinienem złożyć wniosek o zmianę zezwolenia?

Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powinieneś złożyć, gdy:

 1. nastąpiła zmiana pracodawcy,  pracodawcy użytkownika, a praca w dalszym ciągu wykonywana jest dla tej samej Agencji Pracy Tymczasowej, na rzecz, której wydano zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
 2. uzyskałeś uprawnienie do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę (np. ukończyłeś stacjonarne studia wyższe w Polsce), a posiadasz jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, w którym został wskazany pracodawca;
 3. w dalszym ciągu wykonujesz pracę u pracodawcy, dla którego Wojewoda udzielił ci zezwolenia, jednak nastąpiła zmiana warunków zatrudnienia dot.:
 • stanowiska pracy,
 • wymiaru czasu pracy,
 • najniższego wynagrodzenia, które będziesz otrzymywać na danym stanowisku,
 • rodzaju umowy, na podstawie której będziesz wykonywać pracę.

UWAGA: Twoim obowiązkiem jest poinformowanie wojewody, który wydał twoje zezwolenie o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia w ciągu 15 dni. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku wskazującego nowe okoliczności pobytu w Polsce, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Obowiązek zawiadomienia o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu, uważa się za spełniony, jeżeli złożysz w terminie 15 dni roboczych wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jeżeli nie dotrzymasz tego terminu odmówimy zmiany twojego zezwolenia na pobyt czasowy u pracę.

 Jeżeli zmieniłeś głównego pracodawcę, na którego otrzymałeś zezwolenie, by móc nadal pozostać w Polsce i pracować legalnie, złóż nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u nowego pracodawcy lub wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt.

Kiedy nie muszę zmieniać zezwolenia?

Nie musisz zmieniać posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy:

 • zmieniła się siedziba lub miejsce zamieszkania, nazwa lub forma prawna pracodawcy;
 • nastąpiło przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • twoja umowa cywilnoprawna została zastąpiona umową o pracę;
 • zmieniła się nazwa stanowiska a zakres twoich obowiązków nie został zmieniony;
 • nastąpiło zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu twojego wynagrodzenia.

Gdzie złożyć wniosek?

Wydrukowany i prawidłowo wypełniony w języku polskim  formularz wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy w wersji papierowej złóż za pośrednictwem biura podawczego lub wyślij pocztą.

Adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

Biuro podawcze w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa (stanowisko 8)
- godziny przyjęć:  
poniedziałek: 10:00-17:30,
wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności
- godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia wniosku w Urzędzie lub datę stempla pocztowego. Przy składaniu w ten sposób wniosku składane dokumenty nie są poświadczane za zgodność z oryginałem.  Postępowanie wszczynane jest  dopiero po uzupełnieniu braków formalnych wniosku, zgodnie z wezwaniem wysłanym przez Urząd. Czas oczekiwania na pierwsze wezwanie zależy od ilości wniosków oczekujących na rejestrację i może wynosić od kilku do kilkunastu tygodni.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw: wymogi formalne):

 • wniosek o zmianę zezwolenia (do pobrania) – podpisany własnoręcznie przez osobę, której zezwolenie dotyczy - jako Stronę postępowania. Wniosek o zmianę zezwolenia składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu;
 • oryginał załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełniony w całości oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy, w którym wskazane zostaną nowe warunki zatrudnienia lub nowy pracodawca użytkownik;
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że wniosłeś opłatę skarbową za zmianę zezwolenia - w wysokości 220 zł.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Natomiast w sytuacji usunięcia braków formalnych po upływie wyznaczonego terminu, jednak zanim organ wystosuje zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, za datę złożenia wniosku uznaje się dzień uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku.

Dokumenty potrzebne do zmiany posiadanego przez ciebie zezwolenia:

 • informacja starosty, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania przez ciebie pracy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

Sprawdź czy potrzebujesz informację starosty.

 • jeżeli w informacji starosty zostały określone przez pracodawcę wymagania stawiane kandydatom do podjęcia pracy na oferowanym stanowisku, załącz dokumenty potwierdzające spełnienie przez ciebie tych wymagań;
 • jeżeli jesteś zwolniony z obowiązku przedstawienie informacji starosty załącz dokumenty, które to potwierdzają;
 • załącznik nr 1 do wniosku potwierdza posiadanie przez ciebie celu pobytu w Polsce powyżej 3 miesięcy, pozwoli ustalić czy  wysokość twojego miesięcznego wynagrodzenia nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania przez ciebie pracy.  Warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania decyzji i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów, np. umowy o pracę, informacji starosty. W załączniku nr 1 do wniosku pracodawca podaje wysokość proponowanego ci wynagrodzenia za pracę, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli aktualnie 3600 zł brutto miesięcznie, niezależnie od wymiaru czasu pracy/liczby godzin pracy i rodzaju umowy, na podstawie której wykonujesz pracę;
 • aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie przez ciebie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • jeżeli pracujesz w zawodzie regulowanym – uzupełnij również dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane. Sprawdź czy Twój zawód znajduje się na liście zawodów regulowanych w Polsce;
 • dokumenty potwierdzające, że twój pracodawca posiada środki finansowe lub źródła dochodu niezbędne do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia ci pracy oraz potwierdzające prowadzenie przez niego rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej
 • dokumenty potwierdzające, że poinformowałeś wojewodę, który udzielił ci zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w terminie 15 dni roboczych o ustaniu przyczyny udzielonego zezwolenia; tj. zakończeniu wykonywania przez ciebie pracy;
 • świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy lub rachunki do umowy w przypadku gdy posiadałeś umowę cywilnoprawną;

Co powinienem wiedzieć, na co zwrócić uwagę?

Brakujące dokumenty w sprawie należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych wezwań.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, praca lub liczba osób na utrzymaniu) poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.

Zmianie nie podlega okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Odmówimy zmiany Twojego zezwolenia jeżeli zamierzasz wykonywać pracę w okresie krótszym niż okres ważności posiadanego przez Ciebie zezwolenia.

Otrzymałeś decyzję niezgodną z Twoim żądaniem?

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  Odwołanie wnosisz za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli Wojewoda Mazowiecki uzna, że Twoje odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeśli po otrzymaniu odwołania Wojewoda nie wyda nowej decyzji to wówczas akta Twojej sprawy wraz z odwołaniem zostaną przekazane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przez organ.

Dostałem decyzję, jak otrzymać kartę pobytu?

Po uzyskaniu decyzji o zmianie twojego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę posiadana przez ciebie karta pobytu nie jest wymieniana, zachowuje ona swoją ważność.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi