Pobyt stały

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, składasz po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski, jeśli podczas pobytu spełniłeś co najmniej jedną przesłankę określoną w art.16 lub art. 17 lub art. 19 ust. 1 lub 3 lub art. 19 a albo po upływie 3 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski, jeśli jesteś małżonkiem obywatela Polski i podczas pobytu spełniłeś co najmniej jedną przesłankę określoną w art.18 lub art. 18a lub art. 19 ust. 2 lub 3 lub art. 19a ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (należy pobrać numerek z literą „I”).

Masz również możliwości złożenia kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą. Możesz również złożyć wniosek za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu. Podczas wizyty należy okazać oryginały dokumentów. Możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w trzech egzemplarzach, wypełniony w języku polskim, zgodnie z pouczeniem;
  • 4 fotografie;
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu),
  • złożenie odcisków palców (w przypadku małoletnich odciski palców pobiera się od dzieci, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 6 rok życia).

Dokumenty potrzebne do potwierdzenia prawa stałego pobytu obywatela UE:

  • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres przebywania na terytorium Polski (3 letni w przypadku małżonka obywatela RP) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków pobytu w tym okresie;
  • dokumenty stwierdzające przyczyny przerw w pobycie, jeśli takie wystąpiły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków pobytu przez obywatela UE w tym okresie.
Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "I" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jak odebrać dokument?

Dokument odbierasz osobiście w siedzibie naszego Wydziału, stanowisko 21, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, należy pobrać bilet z literą "V".

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00.

W przypadku utraty dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu wydaje się nowy dokument..

Co powinienem wiedzieć?

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców - za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego - w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
  • utraty dokumentu,
  • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza. 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi