Wydanie karty pobytu na wniosek

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie karty pobytu składasz wyłącznie wtedy, gdy otrzymałeś:

Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu składasz, gdy posiadasz zezwolenie na pobyt stały (wcześniej „zezwolenie na osiedlenie się”) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i twoja karta pobytu traci ważność, co najmniej na 30 dni przed upływem okresu jej ważności.

Wniosek o wydanie karty pobytu składasz osobiście. Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Przy składaniu wniosku  małoletniego, który ukończył 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Jeśli posiadasz kartę pobytu czasowego i chcesz uzyskać kolejną kartę pobytu powinieneś złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Jeśli pracujesz w Polsce i Twoja karta pobytu traci ważność powinieneś złożyć wniosek o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5 (antresola, stanowisko 17, pokój A09), po wcześniejszym wypełnieniu wniosku oraz dokonaniu rezerwacji wizyty poprzez portal cudzoziemca InPOL.
         Godziny przyjęć: 10:00- 17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek).

Bilet "E" dotyczy  wyłącznie złożenia wniosku o wydanie kolejnej karty pobytu stałego lub rezydenta długoterminowego UE, wydania karty pobytu członka rodziny cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt na podst. art. 159 ustawy o cudzoziemcach, wymiany karty ukradzionej, zniszczonej lub w wypadku zmiany podanych na niej danych. Klienci umówieni na wizytę w niewłaściwej kolejce nie zostaną obsłużeni.

Inne możliwości przekazania wniosku:

 • Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności.

            Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 • Biura podawcze delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
  • w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, II piętro, pok. nr 293
  • w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60
  • w Płocku przy ul. Kolegialnej 15, pokój 109
  • w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 12
  • w Ostrołęce przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15, I piętro, pokój 66

             Godziny przyjęć w delegaturach: poniedziałek– piątek:  8:00 - 16:00.

 • Pocztą na adres:

           Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
           Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział Obsługi Klienta
           ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

Uwaga! Dokumenty składane pocztą, w biurach podawczych i w Punkcie Obsługi Klienta nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem. Po złożeniu wniosku w ten sposób, cudzoziemiec otrzyma listownie wezwanie do uzupełnienia jego braków, osobistego stawiennictwa oraz złożenia odcisków linii papilarnych. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty. 

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w jednym egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem poprzez portal cudzoziemca InPOL, w przypadku małoletniego dziecka podpisany przez jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna;
 • 2 fotografie,
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że opłaciłeś wydanie dokumentu oraz złożenie odcisków palców.

Pamiętaj, że do okazanego oryginału dokumentu podróży należy przedłożyć kserokopie wszystkich jego stron zawierających wizy, adnotacje, wpisy itp. Ponadto brak możliwości uzyskania dokumentu podróży wydanego przez właściwe władze kraju pochodzenia powinien być potwierdzony zaświadczeniem z ambasady

Dokumenty potrzebne do wydania karty pobytu:

 • aktualne potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące;
 • kserokopia decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt w Polsce;
 • kserokopia ostatnio posiadanej karty pobytu (jeśli była wydana).

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

 W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Opłaty za kartę pobytu

Opłata za wydanie karty wynosi 100 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulgowa opłata wynosi 50 zł
OPŁAĆ ONLINE

Z ulgi możesz skorzystać jeżeli jesteś:

 • studentem
 • uczniem szkół ponadgimnazjalnych
 • małoletnim dzieckiem do lat 16
 • w trudnej sytuacji materialnej

Możesz również dokonać opłaty  tradycyjnie wpłacając odpowiednią kwotę na nasze konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Biuro Finansów Urzędu
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
tytułem: "wydanie/wymiana karty pobytu"

Uwaga! Jeśli zrezygnowałeś ze złożenia wniosku o wymianę lub wydanie karty pobytu po wniesieniu wymaganej opłaty możesz złożyć podanie o zwrot tych kosztów.
Pobierz formularz o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu.

Ile będę czekać?

Wydanie karty pobytu następuje w terminie 30 dni od wpłynięcia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego zostaniesz powiadomiony/a na piśmie o przewidzianym terminie wydania dokumentu i z jakich przyczyn wynikają opóźnienia.

Uzupełnianie brakujących dokumentów w sprawie

Dokumenty należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych wezwań. Dokumenty możesz złożyć w systemie kolejkowym – po przybyciu do urzędu należy pobrać numerek z literą E i oczekiwać na przyjęcie zgodnie z kolejnością wywoływanych numerków. Możesz również zarezerwować wizytę w portalu cudzoziemca inPOL.

Tryb odwoławczy

Jeśli jesteś niezadowolona/-y z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemca za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Uwaga! Wypełnienie wniosku elektronicznie, nie jest jednoznaczne ze złożeniem go on-line.

Podczas składania wniosku pobierane są odciski linii papilarnych w celu zakodowania ich w karcie pobytu;

Brak złożenia odcisków linii papilarnych będzie skutkował odmową wszczęcia postępowania w sprawie wydania karty pobytu;

W przypadku, gdy pobranie linii papilarnych od cudzoziemca jest fizycznie niemożliwe – organ administracji odstępuje od ich pobrania;

Dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu przez pracownika wydziału/urzędu; 

Do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego;  

Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca oraz uprawnia wraz z dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy.

Dane na karcie pobytu umieszcza się zgodnie z zapisami będącymi w ważnym paszporcie Cudzoziemca.

Kartę pobytu odbierasz wyłącznie osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Przy odbiorze karty pobytu wydanej małoletniemu, który ukończył 13 rok życia, wymagana jest jego obecność. Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub kurator.

Aby odebrać kartę pobytu, weź ze sobą ważny dokument podróży i ostatnio posiadaną kartę pobytu, jeżeli była wydana.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Czy niepełnoletnie dziecko musi być obecne przy odbiorze karty pobytu?

Dziecko, od którego przy złożeniu wniosku zostały pobrane linie papilarne, musi być przy odbiorze karty (dziecko powyżej 13 roku życia).

Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub...

czytaj całą odpowiedź...

Czy na karcie pobytu musi być adres?

W karcie pobytu umieszcza się adres, jeżeli posiadasz zameldowanie ważne powyżej dwóch miesięcy, zatem nie ma możliwości wyboru w tym zakresie.

Czy jeżeli nie mam numeru PESEL, mogę otrzymać kartę?

Tak. Numer Pesel nie jest wymagany do wydrukowania karty pobytu. Jeśli posiadasz nr PESEL, możesz poprosić aby był umieszczony na karcie pobytu.

Co zrobić, żeby na karcie pobytu był mój numer PESEL?

Dostarcz zaświadczenie o posiadanym numerze PESEL do Urzędu w czasie postępowania.

Nie mogę teraz odebrać karty – do kiedy mam czas żeby odebrać kartę?

Kartę możesz odebrać w dowolnym momencie przez cały okres jej ważności. Pamiętaj, że jak najszybszy odbiór leży w Twoim interesie. Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza Twoją tożsamość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego...

czytaj całą odpowiedź...