Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT)

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa możesz otrzymać, jeżeli będziesz wykonywał pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w tzw. jednostce przyjmującej posiadającej siedzibę w Polsce, przez okres dłuższy niż 90 dni.

Wniosek o udzielenie pierwszego zezwolenia składa jednostka przyjmująca przed Twoim przyjazdem do Polski. W chwili złożenia wniosku o udzielenie Tobie zezwolenia przez jednostkę przyjmującą, musisz przebywać poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, chyba że ubiegasz się o udzielenie kolejnego zezwolenia w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, na podstawie którego przebywałeś na terytorium Polski bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

Wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy jednostka przyjmująca składa nie później, niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu w Polsce. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Wniosek składa osoba działająca w imieniu i na rzecz jednostki przyjmującej, powiązanej kapitałowo lub organizacyjnie z pracodawcą macierzystym cudzoziemca. Stroną postępowania jest jednostka przyjmująca. Właściwość wojewody do złożenia wniosku określa siedziba jednostki przyjmującej w Polsce.

Gdzie złożyć wniosek?

Wydrukowany i prawidłowo wypełniony w języku polskim  formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, złóż za pośrednictwem biura podawczego lub wyślij pocztą.

Adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

Biuro podawcze w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa (stanowisko 8)
- godziny przyjęć:  
poniedziałek: 10:00-17:30,
wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności
- godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia wniosku w Urzędzie lub datę stempla pocztowego. Przy składaniu w ten sposób wniosku składane dokumenty nie są poświadczane za zgodność z oryginałem.  Postępowanie wszczynane jest  dopiero po uzupełnieniu braków formalnych wniosku, zgodnie z wezwaniem wysłanym przez Urząd. Czas oczekiwania na pierwsze wezwanie zależy od ilości wniosków oczekujących na rejestrację i może wynosić od kilku do kilkunastu tygodni.

W przypadku uzyskania zezwolenia w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i wjazdu Cudzoziemca na terytorium Polski obowiązują takie same zasady uzyskania karty pobytu jak przy łączeniu rodzin, gdy małżonek przebywa poza granicami Polski - należy złożyć wniosek o wydanie pierwszej karty pobytu.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę działającą w imieniu i na rzecz jednostki przyjmującej. Wniosek powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji tej jednostki przyjmującej albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo. W przypadku spółek załącznik nr 1 powinna podpisać osoba wyznaczona do reprezentacji spółki wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Formularz wniosku możesz wypełnić elektronicznie, a następnie wydrukować i podpisać;
 • fotografie;
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży;
 • do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że wniosłeś opłatę skarbową w wysokości 440 zł, a w przypadku wniosku o udzielenie kolejnego zezwolenia osobiste stawiennictwo cudzoziemca oraz złożenie przez niego odcisków palców

OPŁAĆ ONLINE

W przypadku, gdy braki formalne nie zostaną uzupełnione wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.
Natomiast, w przypadku złożenia kolejnego wniosku o udzielenie zezwolenia, w sytuacji usunięcia braków formalnych po upływie wyznaczonego terminu, a przed wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania za datę złożenia wniosku należy uznać dzień uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku. Uzupełnienie braków formalnych po wymaganym terminie powoduje brak możliwości umieszczenia w paszporcie cudzoziemca stempla potwierdzającego złożenie przez jednostkę przyjmującą kolejnego wniosku o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia (składane przez jednostkę przyjmującą):

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia cudzoziemca niezbędnego w jednostce, do której ma zostać przeniesiony przez pracodawcę macierzystego w charakterze pracownika kadry kierowniczej albo dyplom ukończenia studiów wyższych, w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane w przypadku wykonywania pracy w zawodzie regulowanym. Sprawdź czy Twój zawód znajduje się na liście zawodów regulowanych w Polsce;
 • dokumenty potwierdzające, że bezpośrednio przed dniem przeniesienia cudzoziemiec był zatrudniony w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw nieprzerwanie przez okres wynoszący co najmniej:
  • 12 miesięcy – w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty,
  • miesięcy – w przypadku pracownika odbywającego staż;
 • dokumenty potwierdzające możliwość powrotu do pracodawcy macierzystego lub innego przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy przedsiębiorstw, mającego siedzibę poza terytorium UE, po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia, które musi być: wyższe niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz nie niższe niż wynagrodzenia pracowników wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku i w tym samym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie nie niższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania;
 • jeśli cudzoziemiec będzie odbywał staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, dołącz umowę o odbywaniu stażu określającą: program stażu, czas trwania stażu, warunki nadzoru nad cudzoziemcem podczas odbywania przez niego stażu;
 • umowa, na podstawie, której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, zawarta w formie pisemnej, lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa określająca: okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, siedzibę jednostki przyjmującej, stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej, wynagrodzenie i inne warunki pracy jednostce przyjmującej.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.
Wysokość wynagrodzenia określona w Twojej umowie nie może być niższa niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku poprzedzającym złożenie wniosku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Co powinienem wiedzieć?

Procedura nie zostanie rozpoczęta (postępowanie nie zostanie wszczęte) jeśli:

 • pierwszy lub najdłuższy pobyt na terytorium UE w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa ma mieć miejsce na terytorium innego państwa członkowskiego UE,
 • w dniu złożenia wniosku cudzoziemiec ubiega się lub posiada już zezwolenie:
  • w celu odbywania stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich w Polsce,
  • w celu prowadzenia badań naukowych,
 • w dniu złożenia wniosku cudzoziemiec jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w celu świadczenia usług w Polsce,
 • cudzoziemiec prowadzi działalność gospodarczą,
 • cudzoziemiec jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy,
Zezwolenie jest udzielane na okres planowanego przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z uwzględnieniem okresów, w których planujesz korzystać z mobilności na terytorium innych państw członkowskich UE – w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów – nie dłuższy niż 3 lata, w przypadku pracowników odbywających staż - do 1 roku.

Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce na warunkach w nim określonych.

Jeśli udzielono Ci zezwolenia na pobyt czasowy, jednostka przyjmująca ma obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia. Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drugiej instancji, ww. zawiadomienie kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji.

Otrzymałeś decyzję niezgodną z Twoim żądaniem?

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  Odwołanie wnosisz za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli Wojewoda Mazowiecki uzna, że Twoje odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeśli po otrzymaniu odwołania Wojewoda nie wyda nowej decyzji to wówczas akta Twojej sprawy wraz z odwołaniem zostaną przekazane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przez organ.

Zasady przeglądu akt sprawy znajdziesz TUTAJ.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

W przypadku uzyskania zezwolenia w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i wjazdu Cudzoziemca na terytorium Polski obowiązują takie same zasady uzyskania karty pobytu jak przy łączeniu rodzin gdy małżonek przebywa poza granicami Polski - należy złożyć wniosek o wydanie pierwszej karty pobytu.

 Sprawdź jak otrzymać kartę pobytu na wniosek.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Jak długo będę musiał czekać, aby otrzymać zezwolenie w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa?

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy powinna być wydana w ciągu 60 dni. Okres ten liczy się od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:

 1. jednostka przyjmująca złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy który nie zawiera braków formalnych...
czytaj całą odpowiedź...