Nowy wzór wniosku o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Od 1 stycznia 2023 r. obywatele Białorusi, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy dla osób przebywających w Polsce na podstawie tzw. wizy humanitarnej, mogą uzyskać polski dokument podróży dla cudzoziemca. W dniu 21 marca br. wszedł w życie nowy wzór wniosku w tej sprawie.

Wprowadzone 1 stycznia 2023 r. zmiany umożliwiają wydawanie polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, osobom które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach.

Dotyczy to obcokrajowców, którzy bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywali na terytorium Polski na podstawie wizy krajowej wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 (tzw. wizy humanitarnej) i posiadają obywatelstwo określone w przepisach wydanych na podstawie art. 186 ust. 5.

W związku z tym wprowadzone zmiany dotyczą obecnie obywateli Białorusi posiadających wymieniony rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy.

Szegółowe informacje na temat procedury znajdziesz TUTAJ.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi