FAQ

Dodano: 24.04.2024

Tak. Jednorazowe kody przy logowaniu do systemu Inpol są stałym rozwiązaniem systemowym i konieczna będzie dwuetapowa autoryzacja przy każdym logowaniu do systemu.

Dodano: 29.12.2022

W celu odwołania wizyty należy poinformować Urząd za pośrednictwem formularza internetowego. Aby zarezerwować nowy termin złożenia wniosku, należy wypełnić w Portalu inPOL nowy wniosek. Do każdego wniosku jest tylko jednokrotna możliwość rezerwacji wizyty.

Dodano: 29.12.2022

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pobyt możesz zostać wezwany do uzupełnienia dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia okoliczności wskazanych w złożonym przez Ciebie wniosku. Dokumenty powinieneś dostarczyć w terminie wskazanym w piśmie. W wypadku niezłożenia wymaganych dokumentów, decyzja zostanie wydana w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

Uzupełnione dokumenty złóż osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie - Antresola, pokój A08 (stanowisko nr 18), wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem Portalu Cudzoziemca inPOL. Numerek ,,B” nie jest dostępny w biletomatach w siedzibie Wydziału. Podczas umówionej wizyty przyjmowane będą wyłącznie dokumenty w konkretnej sprawie, poprzez status której dokonano rezerwacji.

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów oraz wezwaniami. W danej sprawie umówienie wizyty jest możliwe tylko raz. Załączone do systemu inPOL skany także nie stanowią dowodu w sprawie i musisz stawić się z kopiami dokumentów i okazać ich oryginały Wyłącznie na umówionej wizycie kopie składanych dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu.

Oryginały dokumentów, bądź ich kopie potwierdzone notarialnie, możesz przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności. Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości uzupełnienia braków materialnych pobierając bilet z literą „C”. Bilet z literą „C” przeznaczony jest wyłącznie dla braków formalnych.

Dodano: 29.12.2022

Wezwania dotyczące złożonych w urzędzie spraw nadal będziesz otrzymywać w wersji papierowej na umówionej wizycie lub za pośrednictwem poczty. W Portalu cudzoziemca inPOL będziesz również miał możliwość podglądu skierowanego do Ciebie wezwania.

UWAGA należy pamiętać, że terminy administracyjne biegną od momentu odbioru wezwania w urzędzie lub odbioru korespondencji. Pojawienie się wezwania wcześniej w inPOL nie jest równoznaczne z rozpoczęciem biegu terminu na dostarczenie dokumentów.
Dodano: 29.12.2022

Nie, ponieważ Portal Cudzoziemca inPOL pozwala na wypełnienie wniosków dla wszystkich członków  rodziny. Wnioski małoletnich dzieci mogą zostać powiązane z kontem rodzica. 

Dla ułatwienia nadal do Państwa dyspozycji pozostaje formularz, który umożliwia również umówienie terminu na osobiste złożenia wniosków w Urzędzie. Na umówiony termin wizyty, należy stawić się z wnioskami wygenerowanymi za pośrednictwem systemu inPOL. Przyjmowane będą jedynie wnioski wygenerowane za jego pośrednictwem.

Dodano: 29.12.2022

Funkcja przypisz sprawę jest przewidziana dla osób, które złożyły wnioski za pośrednictwem poczty lub biura podawczego bez wykorzystania Portalu Cudzoziemca inPOL.

Kod przypisania otrzymasz razem z pierwszym wezwaniem z urzędu. Kolejnym Twoim krokiem jest utworzenie konta w Portalu Cudzoziemca inPOL i przypisanie zarejestrowanej przez urząd sprawy przy użyciu otrzymanego kodu.

Dodano: 29.12.2022

Tak, ale wyłącznie na etapie jego wypełniania. Nie można poprawić wniosku po jego wygenerowaniu. W takim przypadku należy wypełnić wniosek ponownie. Prosimy o dokładne sprawdzanie wniosków przed ich wygenerowaniem.

 

Dodano: 29.12.2022

Tak, bo samo wygenerowanie wniosku i wgranie dokumentów nie stanowią potwierdzenia ich złożenia, dlatego pobierz wniosek za pomocą przycisku <pobierz>, wydrukuj wypełniony wniosek, podpisz i przynieś na umówioną wizytę wraz z niezbędnymi dokumentami.

Dodano: 29.12.2022

Po zalogowaniu pojawia się okno prezentujące funkcjonalności Portalu Cudzoziemca inPOL.  Wybieramy opcję <złóż nowy wniosek>, następnie procedurę legalizacji i okoliczność stanowiącą podstawę Twojego pobytu w Polsce. Wypełnij wszystkie pola formularza wniosku. Jeśli jakiekolwiek pole nie zostanie wypełnione lub zostanie wypełnione błędnie system poinformuję Cię o tym, wskazując błędną wartość. Po prawidłowym i bezbłędnym wypełnieniu formularza wybierz opcję 
<generuj wniosek>.

W kolejnym kroku dodaj skany dokumentów, istotnych dla Twojego postępowania legalizacyjnego, możesz dodać maksymalnie 15 plików. Oryginały dokumentów oraz ich kopie zabierz do okazania w trakcie wizyty w urzędzie, którą umówisz zaraz po wygenerowaniu wniosku, wybierając dostępną lokalizację i termin na złożenie wniosku.

Pamiętaj, że samo wygenerowanie wniosku nie stanowi potwierdzenia jego złożenia, dlatego pobierz wniosek za pomocą przycisku <pobierz>, wydrukuj wypełniony wniosek, podpisz i przynieś na umówioną wizytę wraz z niezbędnymi dokumentami.
Przyjmowane będą jedynie wnioski wygenerowane za pośrednictwem Portalu Cudzoziemca inPOL.
Dodano: 29.12.2022

Wszelkie uwagi oraz błędy dotyczące funkcjonowania systemu można zgłaszać  e-mailem na adres inpol-pomoc@mazowieckie.pl

Strony