Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo pobytu obywatela UE składasz po upływie 5  lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z obywatelem UE.

Wniosek składasz osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Wniosek w imieniu małoletniego składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Jeżeli złożysz wniosek bez braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, postępowanie zostanie wszczęte.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek w języku polskim złóż w Wydziale Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21 (należy pobrać bilet z literą „I”).

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej pocztą. Masz również możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem biura podawczego naszego Urzędu ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa. Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany, w terminie wskazanym w wezwaniu, do okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w jednym egzemplarzu, wypełniony w języku polskim zgodnie z pouczeniem, wniosek dla małoletniego musi być podpisany przez rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych lub jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna prawnego;  
 • 4 fotografie;
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu);

Dokumenty potrzebne do wydania karty pobytowej członka rodziny obywatela UE:

 • kopia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, do którego dołączasz;
 • dokumenty potwierdzające prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków prawa pobytu przez obywatela UE;
 • dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające więzi rodzinne wraz z dokumentem potwierdzającym obywatelstwo i tożsamość obywatela UE:
  • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego (dokument potwierdzający więzi rodzinne wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
  • zstępny (dziecko lub dziecko małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia, akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
  • wstępny (rodzic lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.
  • rodzice małoletniego  obywatela UE – dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem Unii Europejskiej oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela Unii Europejskiej na jego utrzymaniu.
Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "I" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Co powinienem wiedzieć?

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów, w trakcie postępowania możesz być poproszony o dodatkowe, osobiste wyjaśnienia w urzędzie.

W przypadku złożenia wniosku po terminie (w trakcie nielegalnego pobytu) – odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia tej wizy.

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców - za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego - w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi