Mobilność długoterminowa

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej możesz otrzymać, jeżeli posiadasz dokument pobytowy wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej z adnotacją „ICT” oraz będziesz wykonywał pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w tzw. jednostce przyjmującej posiadającej siedzibę na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 90 dni.

Jeżeli będziesz wykonywał pracę przez okres krótszy niż 90 dni, wystarczy, że wcześniej zawiadomiony zostanie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zamiarze korzystania z tej formy mobilności. Zawiadomienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców składa jednostka przyjmująca z państwa, które wydało dokument pobytowy z adnotacją „ICT”.

Wniosek może zostać złożony nawet przed Twoim przyjazdem do Polski. Jeżeli przebywasz w Polsce, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej jednostka przyjmująca musi złożyć nie później, niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli wniosek został złożony w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne zostaną uzupełnione we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Wniosek składa jednostka przyjmująca, w której cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na terytorium Polski. Stroną postępowania jest jednostka przyjmująca. Właściwość wojewody do złożenia wniosku określa siedziba jednostki przyjmującej na terytorium RP.

Gdzie złożyć wniosek?

Wydrukowany i prawidłowo wypełniony w języku polskim, formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na mobilność długoterminową, złóż za pośrednictwem biura podawczego lub wyślij pocztą.

Adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

Biuro podawcze w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa (stanowisko 8)
- godziny przyjęć:  
poniedziałek: 10:00-17:30,
wtorek - piątek godz. 8:00-15:00

Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności
- godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia wniosku w Urzędzie lub datę stempla pocztowego. Przy składaniu w ten sposób wniosku składane dokumenty nie są poświadczane za zgodność z oryginałem.  Postępowanie jest wszczęte dopiero po uzupełnieniu braków formalnych wniosku, zgodnie z wezwaniem wysłanym przez Urząd. Czas oczekiwania na pierwsze wezwanie zależy od ilości wniosków oczekujących na rejestrację i może wynosić od kilku do kilkunastu tygodni.

W przypadku uzyskania zezwolenia w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i wjazdu Cudzoziemca na terytorium Polski obowiązują takie same zasady uzyskania karty pobytu jak przy łączeniu rodzin, gdy małżonek przebywa poza granicami Polski - należy złożyć wniosek o wydanie pierwszej karty pobytu.

Jakie dokumenty?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne): 

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę działającą w imieniu i na rzecz jednostki przyjmującej. Wniosek powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji tej jednostki przyjmującej albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo. W przypadku spółek załącznik numer 1 powinna podpisać osoba wyznaczona do reprezentacji spółki wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Formularz wniosku możesz wypełnić elektronicznie, a następnie wydrukować i podpisać;
 • fotografie;
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży;
 • do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że wniosłeś opłatę skarbową w wysokości 440 zł, a w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce jego osobiste stawiennictwo oraz złożenie przez niego odcisków palców

OPŁAĆ ONLINE

W przypadku, gdy braki formalne nie zostaną uzupełnione wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Natomiast, w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce, w sytuacji usunięcia braków formalnych po upływie wyznaczonego terminu, a przed wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania za datę złożenia wniosku należy uznać dzień uzupełnienia wszystkich braków formalnych wniosku. Uzupełnienie braków formalnych po wymaganym terminie powoduje brak możliwości umieszczenia w paszporcie cudzoziemca stempla potwierdzającego złożenie przez jednostkę przyjmującą wniosku o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia (składane przez jednostkę przyjmującą):

 • kserokopia karty pobytu z adnotacją „ICT” wydanej przez inne państwo UE;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane w przypadku wykonywania pracy w zawodzie regulowanym. Sprawdź czy Twój zawód znajduje się na liście zawodów regulowanych w Polsce;
 • dokumenty potwierdzające możliwość powrotu do pracodawcy macierzystego lub innego przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy przedsiębiorstw, mającego siedzibę poza terytorium UE, po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia, które musi być: wyższe niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz nie niższe niż wynagrodzenia pracowników wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku i w tym samym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie nie niższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania;
 • umowa, na podstawie, której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, zawarta w formie pisemnej, lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa określająca: okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, siedzibę jednostki przyjmującej, stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej, wynagrodzenie i inne warunki pracy jednostce przyjmującej.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Jeśli w trakcie postępowania zmieniły się twoje dane (miejsce zamieszkania, liczba osób na utrzymaniu) dokonaj stosownych zmian na swoim koncie w portalu cudzoziemca InPOL oraz poinformuj Wydział Spraw Cudzoziemców o zmianach na piśmie za pośrednictwem poczty lub biura podawczego.

Wysokość wynagrodzenia określona w Twojej umowie nie może być niższa niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Co powinienem wiedzieć?

Procedura nie zostanie rozpoczęta (postępowanie nie zostanie wszczęte), jeśli:

 • w dniu złożenia wniosku ubiegasz się lub posiadasz już zezwolenie:
  • w celu odbywania stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich w Polsce
  • w celu prowadzenia badań naukowych
 • w dniu złożenia wniosku jesteś pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE i jesteś czasowo oddelegowany przez pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Polski
 • prowadzisz działalność gospodarczą
 • jesteś zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy.
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej jest udzielane na okres nie dłuższy, niż okres ważności dokumentu pobytowego, z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, a w przypadku pracowników odbywających staż - do 1 roku, z tym że okres nie może być dłuższy, niż okres ważności dokumentu pobytowego, z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce na warunkach w nim określonych.

Jeśli udzielono Ci zezwolenia na pobyt czasowy, jednostka przyjmująca ma obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia. Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drugiej instancji, ww. zawiadomienie kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji.

Otrzymałeś decyzję niezgodną z Twoim żądaniem?

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  Odwołanie wnosisz za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli Wojewoda Mazowiecki uzna, że Twoje odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeśli po otrzymaniu odwołania Wojewoda nie wyda nowej decyzji to wówczas akta Twojej sprawy wraz z odwołaniem zostaną przekazane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przez organ.

Zasady przeglądu akt sprawy znajdziesz TUTAJ.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

W przypadku uzyskania zezwolenia w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i wjazdu Cudzoziemca na terytorium Polski obowiązują takie same zasady uzyskania karty pobytu jak przy łączeniu rodzin gdy małżonek przebywa poza granicami Polski - należy złożyć wniosek o wydanie pierwszej karty pobytu.

 Sprawdź jak otrzymać kartę pobytu na wniosek.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Jak długo będę musiał czekać, aby otrzymać zezwolenie w celu korzystania z mobilności długoterminowej?

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy powinna być wydana w ciągu 60 dni. Okres ten liczy się od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:

 1. jednostka przyjmująca złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy który nie zawiera braków formalnych...
czytaj całą odpowiedź...