Pracownicy przygraniczni

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek powinieneś złożyć jeśli jesteś obywatelem ZK i przed dniem 31 grudnia 2020 r. wykonywałeś pracę lub prowadziłeś inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP, ale nie zamieszkiwałeś w Polsce i nie zarejestrowałeś swojego pobytu na tym terytorium, a po 31 grudnia 2020r.  nadal wykonujesz pracę lub prowadzisz taką działalność na tym terytorium i jednocześnie nie zamieszkujesz w Polsce.

Wniosek o zarejestrowanie pobytu składa obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który podjął wykonywanie pracy lub prowadził inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Polski i nie podlegał obowiązkowi rejestracji pobytu do 31 grudnia 2020 r. i nadal wykonuje pracę lub prowadzi taką działalność i jednocześnie nie zamieszkuje w Polsce.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (należy pobrać numerek z literą „I”).

Masz również możliwości złożenia kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą. Możesz też złożyć wniosek za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu. Podczas wizyty należy okazać oryginały dokumentów. Możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty złożyć?

 • Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wypełniony kompletnie w języku polskim pobierz (wraz z 3 egzemplarzami kopii wniosków);
 • 4 fotografii nieuszkodzonych, kolorowych, o dobrej ostrości, mających wymiary 35mm x 45mm, wykonanych nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiających twarz obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiających wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, linię oczu, która powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujących naturalny kolor skóry;    
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu),
 • złożenie odcisków palców;
 • dokument potwierdzający wykonywanie pracy lub prowadzenie innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Polski bezpośrednio przed dniem 31.12.2020 r. bez zamieszkiwania na tym terytorium;
 • dokument potwierdzający kontynuację wykonywania pracy lub prowadzenia innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Polski po dniu 31.12.2020 r. bez zamieszkiwania na tym terytorium;
 • dokument potwierdzający zachowanie statusu pracownika lub osoby prowadzącej inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Polski- w razie konieczności;
 • dokument potwierdzający zamieszkiwanie poza granicami Polski w czasie wykonywania pracy lub prowadzenia innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na tym terytorium przed dniem 31.12.2020 r. oraz po tej dacie.

Jak odebrać dokument?

Dokument odbierasz osobiście w siedzibie naszego Wydziału, stanowisko 21, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, należy pobrać bilet z literą "V".
Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00.
W przypadku utraty zaświadczenia wydaje się nowy dokument.

Co powinienem wiedzieć?

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców - za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego- w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

W wyjątkowych sytuacjach możesz złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu także po dniu 31.12.2021 r.

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu brytyjskiego pracownika przygranicznego potwierdza prawo do kontynuacji pracy lub działalności zarobkowej w Polsce i uprawnia  do bezwizowego wjazdu na terytorium Polski na podstawie Umowy wystąpienia.

Niezłożenie wniosku do dnia 31.12.2021 r. zagrożone jest karą grzywny.

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

 • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
 • utraty dokumentu,
 • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza. 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi