Rejestracja pobytu

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu składasz, jeżeli jesteś obywatelem ZK/beneficjentem Umowy Wystąpienia, nie posiadasz dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu wydanego po dniu 31.12.2020 r.,  a przebywałeś w Polsce przed 31.12.2020 r. i kontynuujesz swój pobyt, który trwa pow. 3 miesięcy.

Wniosek składasz osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Wniosek w imieniu małoletniego obywatela UE składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Jeżeli złożysz wniosek bez braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, postępowanie zostanie wszczęte.

Przysługuje ci prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku, gdy spełniasz następujące warunki:

 • jesteś pracownikiem lub przedsiębiorcą;
 • jesteś objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jesteś osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), albo posiadasz prywatne ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium RP w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonemu bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku oraz posiadasz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium RP, tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
 • studiujesz lub odbywasz szkolenie zawodowe na terenie RP i jesteś objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jesteś osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo posiadasz prywatne ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium RP w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel z obowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku oraz posiadasz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium RP, tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
 • jesteś małżonkiem obywatela polskiego;

oraz

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (należy pobrać numerek z literą „I”).

Masz również możliwości złożenia kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą. Możesz też złożyć wniosek za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu. Podczas wizyty należy okazać oryginały dokumentów. Możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek, w trzech egzemplarzach, wypełniony w języku polskim, zgodnie z pouczeniem;
 • 4 fotografie;
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu);
 • złożenie odcisków palców (w przypadku małoletnich odciski palców pobiera się od dzieci, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 6 rok życia).

Dokumenty potrzebne do zarejestrowania pobytu obywatela ZK:

oraz

W przypadku wykonywania pracy należy złożyć:

 • pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy;
 • w przypadku pracy na własny rachunek – pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że jesteś osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

W przypadku studiowania lub odbywania szkolenia zawodowego należy złożyć:

 • zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe;
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dokument potwierdzający posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych  ubezpieczonemu, bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku;
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków twojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie.
 • Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być w szczególności:
  • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową – wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu;

  • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

  • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.    

Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.

W przypadkach innych niż wskazane wyżej należy złożyć:

 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dokument potwierdzający posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonemu, bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku;
 • dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej. Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być w szczególności:
  • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową – wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu;,

  • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

  • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.

W przypadku, gdy członek rodziny obywatela ZK będący obywatelem ZK, który korzystał z prawa pobytu w okresie przejściowym na terytorium Polski i kontynuuje swój pobyt- należy złożyć:

 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela ZK, wydane obywatelowi ZK, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;
 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
 • zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela ZK lub jego małżonka;
 • wstępnego obywatela ZK lub jego małżonka – dokument potwierdzający więzi oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela ZK lub jego małżonka;
 • rodzice małoletniego obywatela ZK – dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem ZK oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela ZK na jego utrzymaniu.

W przypadku małżeństwa z obywatelem polskim należy złożyć:

 • dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim;

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość obywatela RP - małżonka (dowód osobisty lub paszport) – oryginał należy okazać do wglądu lub załączyć jego notarialne poświadczenie.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "I" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jak odebrać dokument?

Dokument odbierasz osobiście w siedzibie naszego Wydziału, stanowisko 21, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, należy pobrać bilet z literą "V".
W przypadku gdy zaświadczenie zostało wydane dziecku, które nie ukończyło 13. roku życia do dnia jej odbioru, odbioru dokumentu dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny albo kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Przy odbiorze dokumentu wymagana jest obecność dziecka, które do dnia złożenia wniosku o wydanie dokumentu ukończyło 6. rok życia.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00.

W przypadku utraty zaświadczenia wydaje się nowy dokument.

Co powinienem wiedzieć?

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców - za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego- w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

 • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
 • utraty dokumentu,
 • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza. 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi