Wymiana karty pobytu

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Kartę pobytu wymieniasz jeżeli:

 • zmianie ulegną dane umieszczone w dotychczasowej karcie pobytu np. nazwisko, adres zameldowania;
 • zmiani się Twój wygląd w takim stopniu, że  umieszczona w dotychczasowej karcie pobytu fotografia nie pozwoli na Twoją identyfikację;
 • utraciłeś dotychczasową kartę pobytu;
 • dotychczasowa karta pobytu uległa uszkodzeniu;

Wniosek o wymianę karty pobytu składasz osobiście, w terminie 14 dni od wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności. Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Przy składaniu wniosku małoletniego, który ukończył 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5 (antresola, stanowisko 17, pokój A09), po wcześniejszym wypełnieniu wniosku oraz dokonaniu rezerwacji wizyty poprzez portal cudzoziemca InPOL.
Godziny przyjęć: 10:00- 17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek).

Bilet "E" dotyczy wyłącznie złożenia wniosku o wydanie kolejnej karty pobytu stałego lub rezydenta długoterminowego UE, wydania karty pobytu członka rodziny cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt na podst. art. 159 ustawy o cudzoziemcach, wymiany karty ukradzionej, zniszczonej lub w wypadku zmiany podanych na niej danych. Klienci umówieni na wizytę w niewłaściwej kolejce nie zostaną obsłużeni.

Inne możliwości przekazania wniosku:

 • Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności.

            Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 • Biura podawcze delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
  • w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, II piętro, pok. nr 293
  • w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60
  • w Płocku przy ul. Kolegialnej 15, pokój 109
  • w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, parter, pokój 12
  • w Ostrołęce przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15, I piętro, pokój 66

             Godziny przyjęć w delegaturach: poniedziałek– piątek:  8:00 - 16:00.

 • Pocztą na adres:

           Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
           Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział Obsługi Klienta
           ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

Uwaga! Dokumenty składane pocztą, w biurach podawczych i w Punkcie Obsługi Klienta nie podlegają weryfikacji i nie są poświadczane za zgodność z oryginałem. Po złożeniu wniosku w ten sposób, cudzoziemiec otrzyma listownie wezwanie do uzupełnienia jego braków oraz złożenia odcisków linii papilarnych. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty. 

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w jednym egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem poprzez portal cudzoziemca InPOL, w przypadku małoletniego dziecka podpisany przez jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna;
 • 2 fotografie,
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że opłaciłeś wymianę dokumentu oraz złożenie odcisków palców.

Pamiętaj, że do okazanego oryginału dokumentu podróży należy przedłożyć kserokopie wszystkich jego stron zawierających wizy, adnotacje, wpisy itp. Ponadto brak możliwości uzyskania dokumentu podróży wydanego przez właściwe władze kraju pochodzenia powinien być potwierdzony zaświadczeniem z ambasady.

Dokumenty potrzebne do wymiany karty pobytu:

 • aktualny odpis aktu stanu cywilnego w przypadku zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu (np. zmiana nazwiska);
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące;
 • zgłoszenie utraty karty pobytu wydane przez jednostkę Policji (opcjonalnie) lub oświadczanie Cudzoziemca dotyczące okoliczności utraty/uszkodzenia karty pobytu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej (formularz);
 • kserokopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt w Polsce;
 • kserokopię ostatnio posiadanej karty pobytu.

Jeśli zawiadomienie o zagubieniu/uszkodzeniu dokumentu przekażesz dodatkowo na specjalnym formularzu  – otrzymasz nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające fakt zgłoszenia utraty/uszkodzenia dokumentu. Zaświadczenie to jest ważne do czasu wydania kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Opłaty za kartę pobytu

Opłata za wydanie karty wynosi 100 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulgowa opłata wynosi 50 zł

OPŁAĆ ONLINE

Z ulgi możesz skorzystać jeżeli jesteś:

 • studentem
 • uczniem szkół ponadgimnazjalnych
 • małoletnim dzieckiem do lat 16
 • w trudnej sytuacji materialnej

Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej utraty lub zawinionego zniszczenia wynosi 200,00 zł

OPŁAĆ ONLINE

Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku kolejnej zawinionej utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia wynosi 300,00 zł

OPŁAĆ ONLINE

Możesz również opłacić kartę tradycyjnie wpłacając odpowiednią kwotę na nasze konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Biuro Finansów Urzędu
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
tytułem: "wydanie/wymiana karty pobytu"

Uwaga! Jeśli zrezygnowałeś ze złożenia wniosku o wymianę lub wydanie karty pobytu po wniesieniu wymaganej opłaty możesz złożyć podanie o zwrot tych kosztów.
Pobierz formularz o zwrot opłaty za wydanie Karty Pobytu.

Ile będę czekać?

Wymiana karty pobytu następuje w terminie 30 dni od wpłynięcia kompletu dokumentów. W sytuacji, gdy aktualna karta pobytu została wydana przez innego wojewodę procedura wymiany karty może potrwać 2-3 miesiące. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego zostaniesz powiadomiony/a na piśmie o przewidzianym terminie wydania dokumentu i z jakich przyczyn wynikają opóźnienia.

Uzupełnianie brakujących dokumentów w sprawie

Dokumenty należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych wezwań. Dokumenty możesz złożyć w systemie kolejkowym – po przybyciu do urzędu należy pobrać numerek z literą E i oczekiwać na przyjęcie zgodnie z kolejnością wywoływanych numerków. Możesz również zarezerwować wizytę w portalu cudzoziemca inPOL.

Tryb odwoławczy

Jeśli jesteś niezadowolona/-y z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemca za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Uwaga! Wypełnienie wniosku elektronicznie, nie jest jednoznaczne ze złożeniem go on-line.

Podczas składania wniosku pobierane są odciski linii papilarnych w celu zakodowania ich w karcie pobytu;

Brak złożenia odcisków linii papilarnych będzie skutkował odmową wszczęcia postępowania w sprawie wydania karty pobytu;

W przypadku, gdy pobranie linii papilarnych od cudzoziemca jest fizycznie niemożliwe – organ administracji odstępuje od ich pobrania;

Dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu przez pracownika wydziału/urzędu; 

Do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego; 

Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca oraz uprawnia wraz z dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy;

Dane na karcie pobytu umieszcza się zgodnie z zapisami będącymi w ważnym paszporcie Cudzoziemca.

Kartę pobytu odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko 12. Przy odbiorze karty pobytu wydanej małoletniemu, który ukończył 13 rok życia, wymagana jest jego obecność. Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Aby odebrać kartę pobytu, weź ze sobą ważny dokument podróży i poprzednią kartę pobytu, jeżeli była wydana.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

FAQ

Co zrobić, aby dostać kartę pobytu?

Kartę pobytu wydajemy po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych. W celu uzyskania karty pobytu należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie jednego z powyżej wymienionych zezwoleń...

czytaj całą odpowiedź...

Jak długo od wydania decyzji będę czekał na odbiór karty pobytu?

Wydruk karty pobytu zostanie zlecony po dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty i zameldowania. Czas oczekiwania na kartę wynosi około 3-4 tygodnie od momentu zlecenia wydruku karty. Stan sprawy możesz śledzić na Portalu Cudzoziemca inPOL.

Gdzie mogę odebrać kartę?

Kartę możesz odebrać w siedzibie urzędu przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w wyznaczonym przez Urząd terminie. 

Czy kartę pobytu może odebrać za mnie współmałżonek/pełnomocnik/pracodawca?

Nie, kartę odbiera się osobiście. Przy odbiorze karty pobytu są weryfikowane Twoje odciski palców zapisane na karcie.

Kto odbiera kartę pobytu dla dziecka?

Rodzic lub opiekun prawny dziecka. Dziecko, od którego zostały pobrane linie papilarne przy złożeniu wniosku, musi być obecne przy odbiorze karty (dziecko powyżej 13 roku życia).

Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę...

czytaj całą odpowiedź...