Polski dokument tożsamości

Kiedy powinienem złożyć wniosek o wydanie dokumentu?

Złóż wniosek o wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, jeśli:

 • przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiadasz żadnego obywatelstwa, jeżeli przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jesteś ofiarą handlu ludźmi.
 • jesteś małoletnim cudzoziemcem, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywającym na tym terytorium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka.

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Kiedy powinienem złożyć wniosek o wymianę dokumentu?

Polski dokument tożsamości cudzoziemca wymieniasz, jeżeli:

 • zmianie uległy dane umieszczone w dotychczasowym dokumencie, np.: nazwisko;

 • zmienił się twój wygląd w takim stopniu, że umieszczona w dotychczasowym dokumencie fotografia nie pozwoli na twoją identyfikację;

 • utraciłeś dotychczasowy dokument;

 • dotychczasowy dokument uległ uszkodzeniu.

Wniosek o wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca składasz w terminie 14 dni od wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności. Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek za pośrednictwem portalu cudzoziemca inPOL, wydrukuj i złóż w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko 21 (należy pobrać bilet z literą „W”).

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą. Możesz również złożyć za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa. Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany, w terminie wskazanym w wezwaniu, do okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony w języku polskim, zgodnie z pouczeniem, za pośrednictwem portalu cudzoziemca inPOL. W przypadku małoletniego dziecka wniosek podpisany przez jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna;
 • 2 fotografie;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu);

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że opłaciłeś wydanie lub wymianę dokumentu.

Dokumenty potrzebne do wydania polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca:

 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku, tj. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży wydanego przez właściwe władze kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "W" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Opłaty za wydanie/wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

Opłata za wydanie dokumentu wynosi 100 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulgowa opłata wynosi 50 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulga 50 % w opłacie za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości przysługuje cudzoziemcom:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu nie ukończyli 16 lat.

Opłata za wymianę dokumentu w przypadku zawinionej utraty lub zawinionego zniszczenia wynosi 200,00 zł

OPŁAĆ ONLINE

Opłata za wymianę dokumentu pobytu w przypadku kolejnej zawinionej utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia wynosi 300,00 zł

OPŁAĆ ONLINE

Opłatę należy wnieść na konto:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Biuro Finansów Urzędu
NBP O/O Warszawa
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

Co powinienem wiedzieć?

Polski dokument tożsamości dla cudzoziemca wydawany jest przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce twojego pobytu. Jeśli odmówimy ci wydania polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca otrzymasz stosowną decyzję.

Polski dokument tożsamości cudzoziemca wydawany jest na okres 1 roku, potwierdza jedynie twoją tożsamość, nie potwierdza obywatelstwa oraz nie uprawnia do przekraczania granicy. Dokument ten nie legalizuje pobytu na terytorium Polski, tj. nie zwalnia cię z obowiązku uzyskania wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Dokument odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, należy pobrać bilet z literą "W".

W przypadku gdy dokument został wydany cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbierze jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Dokument zostanie wydany w terminie do 30 dni od wpłynięcia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego zostaniesz powiadomiony/a na piśmie o przewidzianym terminie wydania dokumentu i z jakich przyczyn wynikają opóźnienia.

Aby odebrać dokument, weź ze sobą ważny dokument tożsamości i poprzedni polski dokument tożsamości cudzoziemca, jeżeli był wydany.

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców - za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego- w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi