Brexit

Tłumacz przysięgły to osoba, która ma prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdzone świadectwem wydanym przez polskiego Ministra Sprawiedliwości. Polski tłumacz przysięgły sporządza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy, a także sprawdza i poświadcza tłumaczenia sporządzone przez inne osoby. Dokonuje też tłumaczenia ustnego.

czytaj dalej...

To prawnik powoływany przez polskiego Ministra Sprawiedliwości, który prowadzi własną kancelarię, osoba zaufania publicznego i funkcjonariusz publiczny. Czynności notarialne, których dokonał notariusz, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz może sporządzać akty notarialne, urzędowo potwierdzać własnoręczność podpisu, poświadczać zgodność okazanej kopii dokumentu z jego oryginałem, spisywać protokoły, sporządzać wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Polski notariusz dokonuje czynności w języku polskim.

czytaj dalej...

Zachowanie prawa pobytu lub posiadanie prawa pobytu w szczególnych sytuacjach, które dotyczą także obywateli Zjednoczonego Królestwa:

Prawo pobytu po zaprzestaniu wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej:

Obywatel ZK, który przestał być pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek, zachowuje prawo pobytu przysługujące pracownikowi lub osobie pracującej na własny rachunek w następujących przypadkach:

czytaj dalej...

Lista dokumentów, które mogą potwierdzać spełnianie warunków prawa pobytu na terytorium Polski przez obywateli ZK, przez okres przekraczający 3 miesiące:

Pracownicy lub osoby pracujące na własny rachunek:

czytaj dalej...

Obywatel Zjednoczonego Królestwa może wykazać swoje obywatelstwo na kilka sposobów. Dzieje się tak dlatego, że można je uzyskać na kilka sposobów tj. poprzez narodziny, pochodzenie, rejestrację lub naturalizację. Poniższe zestawienie przedstawia katalog akceptowanych dowodów na wykazanie obywatelstwa przygotowany przez UDSC w uzgodnieniu z Home Office:

Obywatele brytyjscy (British citizens) (z wyłączeniem tych z Wysp Normandzkich oraz z Wyspy Man (the Channel Islands and Isle of Man):

czytaj dalej...

Brytyjski pracownik przygraniczny (frontier worker) - obywatel ZK, który przed dniem 31 grudnia 2020 r. wykonywał pracę lub prowadził inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP i nie podlegał obowiązkowi rejestracji pobytu (brak zamieszkiwania na tym terytorium) a po tym dniu nadal wykonuje pracę lub prowadzi taką działalność na tym terytorium i jednocześnie na nim nie zamieszkuje.

czytaj dalej...

 Obywatel ZK lub członek rodziny obywatela ZK, który na podstawie Umowy Wystąpienia, po upływie okresu przejściowego będzie posiadać prawo pobytu w Polsce co do zasady na dotychczasowych warunkach jeśli:

– korzystał z prawa pobytu w Polsce zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego (dotyczy to także obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy wjechali do Polski po dacie Brexitu, a przed upływem okresu przejściowego);

– w dalszym ciągu mieszka w Polsce.

czytaj dalej...

Członek rodziny obywatela ZK oznacza następujące osoby, bez względu na obywatelstwo:

czytaj dalej...

Dokumenty, które będą wydawane od 1.01.2021 r. obywatelom ZK/członkom rodzin obywateli ZK, po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w Umowie Wystąpienia.

Będą one potwierdzały korzystanie z uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia przy przekraczaniu granic i podczas pobytu w Polsce.

Dokumenty będą zawierały adnotację odnoszącą do Umowy Wystąpienia: „Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia”.

czytaj dalej...

Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (United Kingdom national) oznacza obywatela Zjednoczonego Królestwa w rozumieniu deklaracji Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie definicji terminu „obywatele” (Dz. Urz. UE C 23 z 28.01.1983, str. 1) i deklaracji nr 63 załączonej do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz.

czytaj dalej...

Strony