Prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE składasz osobiście, po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatel UE będący małżonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej nabywa prawo stałego pobytu po upływie 3 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

W szczególnie uzasadnionym, umotywowanym przypadku, w tym ze względu na stan Twojego zdrowia, można odstąpić od obowiązku osobistego stawiennictwa.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (należy pobrać numerek z literą „I”).

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą. Możesz również złożyć za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, dokumenty składane w biurze podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu w celu okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty,

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

Dokumenty potrzebne do potwierdzenia prawa stałego pobytu obywatela UE:

  • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres przebywania na terytorium Polski (3 letni w przypadku małżonka obywatela RP) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków pobytu w tym okresie;
  • dokumenty stwierdzające przyczyny przerw w pobycie, jeśli takie wystąpiły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków pobytu przez obywatela UE w tym okresie.

Sprawdź, jakie dokumenty potwierdzają spełnienie warunków prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "I" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jak mogę otrzymać dokument?

Dokument odbierasz osobiście w siedzibie naszego Wydziału, stanowisko 21, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, należy pobrać bilet z literą "V".

Odbioru dokumentu może dokonać pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do jego odbioru, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00.

W przypadku utraty dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu wydaje się nowy dokument.

Co powinienem wiedzieć?

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców – za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego – w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
  • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza,
  • upływu terminu ważności dokumentu.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi