Wydłużenie do 30 września 2025 r. zawieszenia biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu (art. 100d ust.1)

Zmiany dotyczące wydłużenia do 30 września 2025 r. zawieszenia biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu określone zostały w ustawie z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2024 r. 

W związku z powyższym w okresie do 30 września 2025 r. bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących:

1) udzielenia cudzoziemcowi:

a) zezwolenia na pobyt czasowy,

b) zezwolenia na pobyt stały,

c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

2) zmiany:

a) zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

b) zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

3) cofnięcia cudzoziemcowi:

a) zezwolenia na pobyt czasowy,

b) zezwolenia na pobyt stały,

c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

- w postępowaniach prowadzonych przez wojewodę nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Wprowadzone rozwiązanie dotyczy wszystkich cudzoziemców, niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

Czynności dokonane w wyżej wymienionym okresie, w powyższych sprawach są skuteczne.

Skutkiem tego rozwiązania nie jest wstrzymanie prowadzenia postępowań. Nadal będą one procedowane, a nowe wnioski będą przyjmowane.

Zawieszenie biegu terminów wprowadzono w związku ze znaczącym dodatkowym obciążeniem urzędów wojewódzkich w kontekście obecnego masowego napływu cudzoziemców z terytorium Ukrainy i zjawisk temu towarzyszących. Celem regulacji jest umożliwienie dostosowania procedur i funkcjonowania administracji do zaistniałej wyjątkowej sytuacji migracyjnej. Postępowania w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie prowadzone są w sposób możliwie najbardziej sprawny. Składane do tutejszego Wydziału wnioski dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców realizowane są według kolejności wpływu.

W okresie zawieszenia terminów wojewoda nie ma obowiązku informowania strony lub ich pełnomocników o niezałatwieniu sprawy w terminie, a także nie przekazuje do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ponagleń składanych w ww. sprawach na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowań przez organy I instancji.

Zaprzestanie czynności przez organ prowadzący postępowanie w ww. sprawach lub ich dokonywanie z opóźnieniem, w okresie do 30 września 2025 r., nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi