Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - komunikat

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2024 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę. Zatem na podstawie art. 24 c ust. 2 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t. j.: Dz. U. 2023 r. poz. 192 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki wstrzymuje rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych składanych od 16 stycznia 2024 r.

Poniżej podajemy link do strony BIP MSWiA, na której została zamieszczona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2024 r. o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego: https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-wstrzymania-rozpatrywania-wnioskow-o-przyznanie-swiadczenia-pienieznego-dla-posiadaczy-karty-polaka-osiedlajacych-sie-w-rzeczypospolitej-polskiej4

Ponadto informujemy, że w 2023 r. Wojewoda Mazowiecki otrzymał z rezerwy celowej budżetu państwa dotację na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka w łącznej wysokości 10.517.722,00 zł. Kwota ta wystarczyła do rozpatrzenia wniosków złożonych od 1 marca 2021 r. do 28 lipca 2021 r.

Wnioski złożone 29 lipca 2021 r. i później będą rozpatrywane w kolejnych latach po przyznaniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej budżetu państwa środków finansowych umożliwiających wypłatę tych świadczeń.

Postępowania w sprawach, w których wnioski złożone były w 2021 r. i które nie zostały zakończone z uwagi na wyczerpanie środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń w 2023 r. zostały przedłużone, a informacje o tym fakcie zostały wysłane pocztą.

Do wniosków złożonych w 2022 r., również wysyłane są informacje o przedłużeniu rozpatrzenia, jednak z uwagi na bardzo dużą ilość tych spraw (w 2022 r. wpłynęły 3934 wnioski) czas oczekiwania na pismo może ulec wydłużeniu.

Wnioski złożone w 2022 i 2023 r. będą rozpatrywane w kolejnych latach po otrzymaniu środków finansowych umożliwiających wypłatę tych świadczeń.

Przypominamy o obowiązku informowania urzędu o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail). W pismach dotyczących świadczeń pieniężnych należy podawać właściwy numer sprawy (WSC-V.6152.1.XXX.RRRR), lub wyraźnie zaznaczać, że pismo dotyczy wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi