Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - komunikat

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem przyznanej w 2023 r. Wojewodzie Mazowieckiemu dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka zakończyło się wydawanie decyzji w sprawach dotyczących przyznania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi Karty Polaka.

W 2023 r. Wojewoda Mazowiecki otrzymał z rezerwy celowej budżetu państwa dotację na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka w łącznej wysokości 10.517.722,00 zł. Kwota ta wystarczyła do rozpatrzenia wniosków złożonych od 1 marca 2021 r do 28 lipca 2021 r.

Wnioski złożone 29 lipca 2021 r. i później będą rozpatrywane w kolejnych latach po przyznaniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej budżetu państwa środków finansowych umożliwiających wypłatę tych świadczeń.

Postępowania w sprawach, w których wnioski złożone były w 2021 r. i które nie zostały zakończone z uwagi na wyczerpanie środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń w 2023 r. zostały przedłużone, a informacje o tym fakcie zostały wysłane pocztą.

Do wniosków złożonych w 2022 r., również wysyłane są informacje o przedłużeniu rozpatrzenia, jednak z uwagi na bardzo dużą ilość tych spraw (w 2022 r. wpłynęły 3934 wnioski) czas oczekiwania na pismo może ulec wydłużeniu.

Wnioski złożone w 2022 r. będą rozpatrywane w kolejnych latach po otrzymaniu środków finansowych umożliwiających wypłatę tych świadczeń.

Przypominamy o obowiązku informowania urzędu o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail). W pismach dotyczących świadczeń pieniężnych należy podawać właściwy numer sprawy (WSC-V.6152.1.XXX.RRRR), lub wyraźnie zaznaczać, że pismo dotyczy wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi