FAQ

Dodano: 17.12.2019

Tak, jeśli posiadasz zezwolenie na pracę. Wyjątkiem jest karta pobytu wydana w związku z okolicznościami wymagającymi krótkotrwałego pobytu w Polsce, w związku z ważnym interesem kraju, stawiennictwem przed organem władzy publicznej czy wyjątkową sytuacją osobistą.

Dodano: 17.12.2019

Nie, musi mieć zalegalizowaną pracę. Chyba, że w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę posiadał ważne, wydane wcześniej zezwolenie na pracę, jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy dla tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.

Dodano: 17.12.2019

„Zaproszenie do pracy” to najczęściej niewłaściwa nazwa zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy. Te pierwsze wydaje wojewoda, drugie starosta (powiatowe urzędy pracy). Przez starostów (powiatowe urzędy pracy) wydawane są także zezwolenia na pracę sezonową.

Ich uzyskanie poprzedza złożenie odpowiednich wniosków wraz z załącznikami.

Dodano: 17.12.2019

To dokument wydawany przez starostę (powiatowe urzędy pracy) na wniosek pracodawcy, który potwierdza brak możliwości znalezienia pracownika spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Informacja jest sporządzona z uwzględnieniem pierwszeństwa do rynku pracy dla obywateli polskich i zawiera analizę wysokości proponowanego wynagrodzenia i adekwatność wymagań w stosunku do pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec.

Dodano: 17.12.2019

Nie. Tylko określone w przepisach przypadki dopuszczają powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zwolnienie z przedłożenia informacji starosty jest tylko ułatwieniem w uzyskaniu zezwolenia na pracę.

Dodano: 17.12.2019

W każdym województwie lista zawodów zwolnionych z konieczności uzyskania informacji starosty jest inna.

W województwie mazowieckim zwolnione są zawody zamieszczone w rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego.

Na terytorium Polski zwolnione są zawody zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworzące wykaz „centralny”, dla całego kraju, zawodów zwolnionych z konieczności przedłożenia „informacji starosty”.

Ponadto, pracodawca powierzający pracę cudzoziemcowi nie musi przedkładać informacji starosty, jeżeli zatrudnia cudzoziemca, który:

  • jest członkiem rodziny pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, organizacji międzynarodowej lub ich przedstawicielstwa, wykonującego pracę w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych,
  • wykonuje pracę jako prywatna służba domowa pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych lub ich przedstawicielstw,
  • jest uprawniony na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r.,
  • jest cudzoziemcem upoważnionym do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującym prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym,
  • jest cudzoziemcem, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
  • jest  trenerem sportowym lub sportowcem, wykonującym pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • jest lekarzem i lekarzem dentystą, odbywającym szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
Dodano: 17.12.2019

Jeśli w dniu złożenia wniosku mogłeś pracować na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenia na pracę u pracodawcy, u którego pracujesz, na tym samym stanowisku, a wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt złożyłeś będąc w Polsce legalnie i nie ma on braków formalnych – to możesz pracować w czasie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt. Jeśli nie spełniasz powyższych warunków, to możesz pracować pod warunkiem, że posiadasz zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Dodano: 17.12.2019

Jeśli zezwolenie na pobyt i pracę dotyczy wykonywania pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku, które są wskazane w zezwoleniu pracę, zezwolenie na pracę wygaśnie z mocy prawa w dniu wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Dodano: 17.12.2019

Nie, jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych i masz zalegalizowany pobyt, np. odcisk stempla w paszporcie lub ważną wizę.

Praca musi być wykonywana u pracodawcy i na stanowisku wskazanych w decyzji. W innym przypadku praca będzie nielegalna.
Dodano: 17.12.2019

Karta pobytu wydana przez inne państwo należące do strefy Schengen uprawnia Cię do pobytu w celu turystycznym na terenie innych państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Sama karta pobytu nie uprawnia Cię do podjęcia pracy.

Strony