Po ilu latach pobytu w Polsce mogę otrzymać pobyt stały?

Dodano: 29.11.2019

W zależności od powodów dotychczasowego pobytu w Polsce:

 • Bez ograniczeń czasowych w następujących przypadkach:
  • po otrzymaniu decyzji o udzieleniu azylu,
  • w przypadku dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeśli urodziło się po udzieleniu tego zezwolenia lub przed, jeśli w momencie urodzenia rodzic posiadał zezwolenie na pobyt czasowy, przebywał na podstawie zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, lub dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską,
  • osoby o polskim pochodzeniu,
  • posiadacza ważnej Karty Polaka.

Jeśli przebywałeś w Polsce:

 • przez okres nie krótszy niż 1 rok w przypadku:
  • osób będących ofiarami handlu ludźmi, które bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywały w Polsce nie krócej niż rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi.
 • przez okres co najmniej 2 lat w przypadku:
  • małżonka obywatela polskiego, który pozostaje w związku małżeńskim od co najmniej 3 lat przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim.
 • przez okres co najmniej 5 lat w przypadku:
  • osoby, która bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywała nieprzerwanie na na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
 • przez okres co najmniej 10 lat w przypadku:
  • osoby, która bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywała nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany (tylko jeśli zgoda na pobyt tolerowany udzielona została w związku z art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach).
Kategoria: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi