Przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka

Kiedy złożyć wniosek?

Zgodnie z art. 2 i art. 3  i art. 16 ustawy o Karcie Polaka Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:

 •  wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
 •  w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „konsulem”, lub w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 – wojewody, albo wyznaczonego przez niego pracownika, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 • wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;
 • złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.

Karta Polaka może być przyznana osobie:

 • nieposiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka oraz w dniu przyznania Karty Polaka obywatelstwa polskiego lub
 • nieposiadającej zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • posiadającej status bezpaństwowca.
 • Karta Polaka może być także przyznana osobie, której polskie pochodzenie zostało stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 i 1669), pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym. Przepisy art. 13 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

Małoletniemu przyznaje się Kartę Polaka na wniosek rodziców, gdy:

 • oboje rodzice posiadają Kartę Polaka, a gdy tylko jeden z rodziców posiada Kartę Polaka – za zgodą drugiego z rodziców wyrażoną w oświadczeniu złożonym przed konsulem lub notariuszem, a w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 – wojewodą, chyba że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.
 • przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.
 • w przypadku śmierci jednego z rodziców, który spełniał warunki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, w części dotyczącej polskiej narodowości, Karta Polaka może być przyznana małoletniemu na wniosek żyjącego rodzica w przypadku wykazania, że małoletni spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 3, w części dotyczącej polskiej narodowości. W przypadku śmierci obojga rodziców, z których przynajmniej jeden spełniał warunki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, w części dotyczącej polskiej narodowości, Karta Polaka może zostać przyznana małoletniemu na wniosek przedstawiciela ustawowego w przypadku wykazania, że małoletni spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 3, w części dotyczącej polskiej narodowości.
 • jeżeli rodzic małoletniego posiadał Kartę Polaka, ale utraciła ona ważność z powodu uzyskania pozwolenia na pobyt stały, przepis ust. 1 stosuje się tak, jakby rodzic posiadał kartę.

Gdzie złożyć wniosek?

Osoby podlegające przepisom ustawy o Karcie Polaka mogą wysłać zgłoszenie woli wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem poprzez formularz dostępny na stronie.
​​​​
W zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię i nazwisko, obywatelstwo, telefon do kontaktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz adres email.

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą drogą mailową w celu ustalenia daty wizyty w tut. Urzędzie i złożenia wniosku oraz wymaganych w ustawie o Karcie Polaka dokumentów umożliwiających uzyskanie decyzji zgodnej z żądaniem. W dniu składania wniosku wymagane jest osobiste stawiennictwo ubiegającego się. Podczas jednej wizyty możesz złożyć maksymalnie 1 wniosek o przyznanie Karty Polaka lub 1 wniosek rodzica i wnioski małoletnich dzieci pozostających pod jego opieką.

Jakie dokumenty?

 • wniosek o przyznanie Karty Polaka wypełniony w języku polskim – wniosek powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek,
 • aktualna fotografia, wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,
 • oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków cudzoziemca było narodowości polskiej wraz z kserokopiami,
 • w przypadku działalności w organizacjach polskich i polonijnych - zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w okresie ostatnich 3 lat.

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego można do wniosku dołączyć:

 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

W przypadku MAŁOLETNICH do wniosku należy dołączyć:

 • oryginał i kserokopię aktu urodzenia małoletniego,
 • dokumenty tożsamości obojga rodziców lub opiekunów prawnych wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi, miejscem urodzenia i miejscem zamieszkania,
 • oryginał Karty Polaka jednego lub obojga rodziców wraz z kserokopią,
 • w przypadku, gdy jednemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego taki stan prawny.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.

Co powinienem wiedzieć?

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego. Tłumacza przysięgłego znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodność kserokopii dokumentu z oryginałem można potwierdzić przy składaniu wniosku lub przedłożyć uwierzytelnioną kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza w Polsce)

Wymagany poziom znajomości języka polskiego to minimum B1. Jeśli nie ukończyłeś szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim lub szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej musisz zdać egzamin ze znajomości języka polskiego - Sprawdź na www.certyfikatpolski.pl.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi