Tymczasowy polski dokument podróży

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Złóż wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podroży dla cudzoziemca, jeśli nie posiadasz dokumentu podróży i nie jest możliwe otrzymanie przez ciebie nowego dokumentu podróży, gdy zamierzasz opuścić terytorium Polski, a nie masz możliwości otrzymania dokumentu podróży wydawanego przez władze kraju pochodzenia.

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek za pośrednictwem portalu cudzoziemca inPOL, wydrukuj i złóż w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko 21 (należy pobrać bilet z literą „W”).

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście prześlij kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa. Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi.. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu w celu okazania oryginałów dokumentów. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony w języku polskim, zgodnie z pouczeniem, za pośrednictwem portalu cudzoziemca inPOL. W przypadku małoletniego dziecka podpisany przez jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna;
  • 2 fotografie;
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że opłaciłeś wydanie dokumentu.

Dokumenty potrzebne do wydania tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca:

  • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku, tj. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży wydanego przez właściwe władze kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, zamiar opuszczenia terytorium Polski.

W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków formalnych twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania i postępowanie nie będzie prowadzone.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "W" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Opłaty za wydanie wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

Opłata za wydanie dokumentu wynosi 50 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulgowa opłata wynosi 25 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulga 50 % w opłacie za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży przysługuje cudzoziemcom:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie dokumentu nie ukończyli 16 lat.

Opłatę należy wnieść na konto:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Biuro Finansów Urzędu
NBP O/O Warszawa
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

Co powinienem wiedzieć?

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca jest ważny przez okres w nim oznaczony, nie dłuższy niż 7 dni i w okresie swojej ważności uprawnia do wyjazdu z terytorium Polski.

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, nie zwalnia cię z obowiązku podjęcia działań zmierzających do uzyskania dokumentu podróży kraju twojego pochodzenia.

Dokument odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko 21 (należy pobrać bilet z literą „W”).

Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydawany jest przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce twojego pobytu. Jeśli odmówimy ci wydania tymczasowego polskiego dokumentu podróży otrzymasz stosowną decyzję.

Od decyzji odmownej służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi