Wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, gdy upływa ważność posiadanego przez ciebie dokumentu.

Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem ważności aktualnie posiadanego dokumentu.

Złóż wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, gdy dotychczas posiadany przez ciebie dokument został uszkodzony, utraciłeś go lub zmianie uległy zamieszczone w nim dane.

Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpienia wyżej wymienionych przesłanek do ich wymiany.

Wniosek składasz osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (należy pobrać numerek z literą „I”).

Masz również możliwości złożenia kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą. Możesz również złożyć wniosek za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa. Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu. Podczas wizyty należy okazać oryginały dokumentów. Możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do wymiany / wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE:

Sprawdź, jakie dokumenty potwierdzają spełnienie warunków prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "I" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa.

Jak mogę otrzymać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu?

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców, stanowisko 21, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, należy pobrać bilet z literą "V".
Odbiór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu może dokonać również pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru tego zaświadczenia, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Aby odebrać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, weź ze sobą ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo.

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydane po 2 sierpnia 2021 roku ważne jest przez 10 lat.

Co powinienem wiedzieć?

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców – za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego – w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
  • utraty dokumentu,
  • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza,
  • upływu terminu ważności dokumentu.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi