Sprawdź, czy i jak Twój dotychczasowy pobyt w Polsce będzie zaliczony do 5-letniego okresu wymaganego do rezydenta długoterminowego

Do Twojego 5-letniego pobytu w Polsce nie zalicza się okresów:

 • gdy byłeś pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne;
 • gdy przebywałeś w Polsce na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu w Polsce, wydanej w z powodów humanitarnych, interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • nauki w Polsce;
 • gdy zostałeś zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu;
 • gdy zostałeś zobowiązany opuścić Polskę w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, lub decyzja o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została Ci doręczona;
 • gdy byłeś członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
 • gdy przebywałeś w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu;
 • w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, w przypadku gdy postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;
 • gdy przebywałeś w Polsce na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.
 • zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na podjęcie lub kontynuację nauki.

Do obliczenia 5-letniego pobytu weźmiemy pod uwagę tylko połowę okresu, w którym przebywałeś w Polsce, na podstawie:

 • wizy wydanej w celu odbycia w Polsce studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej,
 • wizy wydanej w celu szkolenia zawodowego w Polsce,

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi