Karta pobytowa członka rodziny obywatela UE

Kiedy złożyć wniosek?

Złóż wniosek o wydanie karty pobytowej, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek składasz osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego, który na dzień złożenia wniosku nie ukończył 6 roku życia.

Wydrukowany i prawidłowo wypełniony wniosek w języku polskim w imieniu małoletniego obywatela UE składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Przy składaniu wniosku małoletniego, który ukończył 6 rok życia, wymaga się jego obecności.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, postępowanie zostanie wszczęte.

Od małoletniego, który do dnia złożenia wniosku ukończył 6. rok życia, zostaną pobrane odciski palców podczas składania wniosku.

Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty

Gdzie złożyć wniosek?

Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek w języku polskim złóż osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ul. Marszałkowska 3/5, bilet z literą „I”

Masz również możliwości złożenia kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek w wersji papierowej - pocztą. Możesz również złożyć wniosek za pośrednictwem biura podawczego, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa. Dokumenty składane w Biurze Podawczym nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem. Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi. Rezerwując wizytę akceptujesz jednocześnie regulamin zapisów.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą lub za pośrednictwem biura podawczego, będziesz musiał oczekiwać na wezwanie Urzędu. Następnie po otrzymaniu wezwania, będziesz zobowiązany stawić się osobiście w terminie wskazanym w wezwaniu. Podczas wizyty należy okazać oryginały dokumentów. Możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w jednym egzemplarzu, wypełniony w języku polskim zgodnie z pouczeniem, wniosek dla małoletniego musi być podpisany przez rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych lub jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna prawnego;  
 • 4 fotografie;
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu), w razie braku możliwości okazania dokumentu podróży lub dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, możesz przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić twoją tożsamość i obywatelstwo w niebudzący wątpliwości sposób;
 • złożenie odcisków palców (w przypadku małoletnich odciski palców pobiera się od dzieci, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 6 rok życia).

Dokumenty potrzebne do wydania karty pobytowej członka rodziny obywatela UE:

 • kopia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, do którego dołączasz;
 • dokumenty potwierdzające prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków prawa pobytu przez obywatela UE;
 • dokumenty potwierdzające więzi rodzinne wraz z dokumentem potwierdzającym obywatelstwo i tożsamość obywatela UE:
  • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego (dokument potwierdzający więzi rodzinne wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
  • zstępny (dziecko lub dziecko małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia, akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).
  • wstępny (rodzic lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.
  • rodzice małoletniego obywatela UE – dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem Unii Europejskiej oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela Unii Europejskiej na jego utrzymaniu.
Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Brakujące dokumenty możesz uzupełnić osobiście w siedzibie naszego Wydziału, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, stanowisko 21, bilet z literą "I" lub za pośrednictwem biura podawczego urzędu, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny na portalu e-usługi.

Jak mogę otrzymać kartę pobytową?

Kartę pobytową odbierasz osobiście w siedzibie naszego Wydziału, stanowisko 21, ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa, należy pobrać bilet z literą "V".

W przypadku gdy karta pobytowa została wydana dziecku, które nie ukończyło 13. roku życia do dnia jej odbioru, odbioru dokumentu dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny albo kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Przy odbiorze karty pobytowej wymagana jest obecność dziecka, które do dnia złożenia wniosku o wydanie dokumentu ukończyło 6. rok życia.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek w godz. 10:00-17:30, wtorek - piątek godz. 8:00-15:00.

W przypadku utraty karty pobytowej wydaje się nowy dokument.

Co powinienem wiedzieć

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców - za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego- w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

 • zmiany danych zamieszczonych w karcie
 • jej uszkodzenia
 • utraty dokumentu
 • zmiany wizerunku Twojej twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym Twoją właściwą identyfikację

W wyżej wymienionych przypadkach możesz wnioskować o wymianę dotychczas posiadanej karty.

W przypadku upływu terminu ważności karty pobytowej wydaje się nowy dokument.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi